DISPOSICIÓ

Número DOGV:
4451
Data DOGV:
03.03.2003
Secció:
III. CONVENIS I ACTES
Subsecció:
G) ALTRES ASSUMPTES
Origen inserció: Conselleria de Cultura i Educació
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Títol inserció:
 

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2003, de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Orde d'Educació, Cultura i Esports 3305/2002, de 16 de desembre, sobre homologació i revalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària. [2003/2414]

 

  Text de la inserció:
 


RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2003, de les direccions generals de Centres
Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual
es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Orde d'Educació, Cultura i
Esports 3305/2002, de 16 de desembre, sobre homologació i revalidació de títols
i estudis estrangers d'educació no universitària. [2003/2414]

El Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, va regular l'homologació i
revalidació de títols i estudis estrangers pels seus equivalents espanyols
d'educació no universitària.

L'Orde de 14 de març de 1988 (BOE del 17) modificada per l'Orde de 30 d'abril
de 1996 (BOE del 8 de maig) aplicaven el que disposa el mencionat Reial Decret.

L'Orde ECD/3305/2002, de 16 de desembre (BOE del 28), introduïx modificacions
especialment en els criteris i procediments necessaris per a l'homologació o
revalidació d'estudis estrangers per estudis espanyols no universitaris.

Les modificacions introduïdes obliguen a precisar determinats aspectes i
especialment a desenrotllar el punt 1 de l'apartat únic de la mencionada Orde
amb la finalitat d'establir criteris d'uniformitat en la seua aplicació pels
centres docents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Tot això tenint en compte que els dits criteris han de coordinar aspectes de la
Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seua integració social, en la redacció donada per la Llei Orgànica
8/2000 de 22 de desembre, de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre de
Qualitat de l'Educació, de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat
Valenciana, de Formació de Persones Adultes (DOGV 31-01-1995), de l'Orde de 4
de juliol del 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es
regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV
17-07-2001), i de l'Orde de 3 d'abril de 1998 per la qual es regula el
procediment d'admissió d'alumnes (DOGV 8.04.1998)

Per les raons exposades els directors Generals de Centres Docents i d'Ordenació
i Innovació Educativa i Política Lingüística, en ús de les competències que els
atribuïx el Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual
s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i
Educació (DOGV 21-07-2000), resolen dictar les següents

INSTRUCCIONS
Primera
La incorporació de l'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers a
qualsevol dels cursos que integren l'Educació Primària i l'Educació Secundària
Obligatòria, que no requerix tramite algun de revalidació, s'ajustarà als
requisits següents:

1. Fins a l'any natural en què l'alumne o alumna complisca els 16 anys, es
procedirà d'acord amb:

. La normativa d'escolarització vigent.
. Els criteris generals d'admissió d'alumnat i
. L'edat de l'alumne o alumna.
Una vegada incorporat al seu grup d'edat i després d'una valoració inicial de
la seua competència curricular i del grau de coneixement de les llengües
vehiculares de l'ensenyança, realitzada pel centre, en raó a l'Adaptació
Curricular que s'establisca, es duran a terme, en cas de ser necessàries,
alguna de les següents accions o s'adoptaran les mesures següents:

. Incorporació al programa o a les accions que el centre realitza en aplicació
de l'Orde de 4 de juliol del 2001 de la Conselleria de Cultura i Educació,
d'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV del
17.07.2001).

. Sol·licitud de prorroga extraordinària d'escolarització, segons la disposició
addicional primera de la mencionada Orde.

. Sol·licitud individualitzada d'alguna altra mesura excepcional, sempre que
estiga degudament justificada i tracte de facilitar l'obtenció del Títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

2. Alumnat estranger que complix 17 anys l'any natural de la seua incorporació
al sistema educatiu espanyol sense disposar de la titulació bàsica i amb
especials dificultats d'integració en el sistema ordinari, en concordança amb
l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i amb l'apartat 3 de l'article 52 de la Llei Orgànica
10/2002 podran incorporar-se:

. als actuals Programes de Garantia Social, o
. a les ensenyances corresponents a la Formació de Persones Adultes.
3. En el supòsit de desenrotllar-se els programes d'Iniciació Professional
previstos en l'article 42.3 de la Llei Orgànica 10/2002, de Qualitat de
l'Educació, l'alumnat estranger, major de 15 anys podrà incorporar-se als dits
programes.

Segona
1. Els centres docents que escolaritzen alumnat que no requerisca tramite algun
de revalidació en qualsevol cicle o curs, i especialment en 4t d'ESO,
procediran a sol·licitar el corresponent Llibre d'Escolaritat Bàsica, i en la
pàgina d'Observacions es farà constar la diligència següent:

.L'alumne o alumna titular d'este Llibre, de
nacionalitat......................de........anys d'edat, una vegada matriculat
en este centre, queda adscrit al
curs...............d'Educació......................... El director del centre
(firma).

Així mateix s'inutilitzaran les pàgines de qualificacions que no hagen sigut
utilitzades, escrivint en diagonal la paraula .Inutilitzada..

2. La incorporació a un centre de Formació de Persones Adultes requerirà
l'ompliment de la documentació establida en l'Annex 1 A) del Decret 220/1999,
de 23 de novembre, del Govern Valencià pel qual es regulen els programes
formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat
Valenciana, de formació de persones adultes, (DOGV 02-12-1999)

Tercera
Una vegada aplicades les presents instruccions, en el cas que algun alumne o
alumna es trobe en una situació acadèmica que puga considerar-se irregular o
inadequada, el centre docent traslladarà dels fets, amb la documentació que
dispose, a la inspecció educativa que, si és procedent, podrà proposar a la
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística una
regularització de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna.

Quarta
La present resolució es notificarà a les Comissions d'Escolarització locals i
de districte per la seua incidència en el procés d'escolarització de l'alumnat.

València, 26 de febrer de 2003.. El director general de Centres Docents:
Herminio García Quadra. El director general d'Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó.