ENQUESTA D'INICI DE CURS


   

Como todos los años, y tras el periodo de descanso estival, ha llegado el momento de empezar un nuevo curso escolar. También como todos los años, hay un buen puñado de Centros Públicos que inician el curso con unas condiciones que no son precisamente las más idóneas como resultado de una desafortunada gestión de parte de la Administración Educativa. Política educativa que determina el nivel de calidad educativa de la oferta escolar pública. Por ese motivo hemos elaborado este cuestionario: para tener una valoración cuantificada del inicio del curso académico. Os pedimos que nos reenviesis el e-mail para poder obtener esa información exacta y necesaria para las próximas negociaciones en las mesas sectoriales y técnicas.

Com tots els anys, i després del període de descans estival, ha arribat el moment de començar un nou curs escolar. També com tots els anys, hi ha un bon grapat de Centres Públics que inicien el curs amb unes condicions que no són precisament les més idònies com a resultat d'una desafortunada gestió de part de l'Administració Educativa. Política educativa que determina el nivell de qualitat educativa de l'oferta escolar pública. Per aqueix motiu hem elaborat aquest qüestionari: per tenir una valoració quantificada de l'inici del curs acadèmic. Us demanem que ens reenvieu l'e-mail per poder obtindre aqueixa informació exacta i necessària per a les properes negociacions a les meses sectorials i tècniques.

   

ver encuesta infantil-primaria-EE

veure enquesta infantil-primària-EE

ver encuesta secundaria

veure enquesta secundària

 

   infantil-primaria-EE

C.P. ______________________________________ POBLACIÓ: ______________________

 

 • Teniu pendents obres d'habilitació, reformes o remodelacions? SÍ __ NO __

EDIFICI __ PATI __ AULES __ MENJADOR __ SALES __ ACCESSOS__ INSTAL·LACIONS__

 • Esteu en procés de construcció del nou Centre Educatiu? SÍ __ NO __

Com s'hi troba: PROJECTE __ LICITACIÓ __ EN CONTRUCCIÓ __

 • Si en el darrer ajust escolar us han creat o habilitat una nova unitat escolar, us han dotat amb mobiliari, recursos específics i espai suficient?.

Mobiliari: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __

Recursos: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __

Espai: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __

 • Teniu manca de professorat? Indiqueu-ne el nivell, l'especialitat, el nombre i la causa:

LLOC DE TREBALL

CURS

NOMBRE

CAUSA I DATA DE LA BAIXA

Educació Infantil

     

Educació Primària

     

Especialitats

     

ESO

     
 • Esteu aplicant algun programa educatiu concret?

PROGRAMA EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA: __

PROGRAMA CAES: __

PROGRAMA D'ENRIQUIMENT LINGÜÍSTIC: __

D'ALTRES: ________________________________

 • Disposeu de suficient dotació?

PERSONAL: SÍ __ NO __ / ECONÒMICA: SÍ __ NO __ /MATERIAL: SÍ __ NO __

 • Considereu que teniu alguna problemàtica individual o col·lectiva relacionada amb seguretat i salut laboral? SI __ NO __ Especifiqueu-ne quina: __________________________________
 • En quin grau l'escolarització d'immigrants fa més complex el vostre treball docent i la gestió organitzativa del vostre Centre?

INAPRECIABLE __ INFIM__ NORMAL___ SENSIBLE __ IMPORTANT___

 • Quant al Menjador Escolar, disposeu d'aquest servei? SI __ NO __

Teniu problemes de gestió econòmica del vostre menjador escolar: SI __ NO __.

 • Si haguéreu de fer menció de la problemàtica més habitual del vostre Centre quina especificaríeu?

ABSENTISTE ESCOLAR: __
PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA:__
BAIX RENDIMENT ACADÈMIC:__
POCA ESTABILITAT DE LA PLANTILLA DOCENT: __
ACCIDENTALITAT I BAIXES LABORALS FREQÜENTS:__
PROBLEMES ADMINISTRATIUS:__
RÀTIO D'ALUMNES PER AULA: __
INFRASTRUCTURES I INSTAL·LACIONS INADEQUADES: __
MANTENIMENT I GESTIÓ ECONÒMICA: __
MANCA DE RECURSOS HUMANS, MATERIALS I TÈCNICS: __

 

 
infantil-primària-EE

C.P. ______________________________________ POBLACIÓN: ______________________

 

¿Tenéis pendientes obras de habilitación, reformas o remodelaciones? SÍ __ NO __

EDIFICIO __ PATIO __ AULAS __ COMEDOR __ SALAS __ ACCESOS__ INSTALACIONES__

¿Estáis en proceso de construcción del nueve Centro Educativo? SÍ __ NO __

Como se encuentra: PROYECTO __ LICITACIÓN __ EN CONSTRUCCIÓN__

•Si en el último ajuste escolar os han creado o habilitado una nueva unidad escolar, os han dotado con mobiliario, recursos específicos y espacio suficiente?.

Mobiliario: SUFICIENTES __ INSUFICIENTES __ NO EQUIPADOS __

Recursos: SUFICIENTES __ INSUFICIENTES __ NO EQUIPADOS __

Espacio: SUFICIENTES __ INSUFICIENTES __ NO EQUIPADOS __

¿•Tenéis carencia de profesorado? Indicad el nivel, la especialidad, el número y la causa:

SITIO DE TRABAJO

CURSO

NÚMERO

CAUSA Y FECHA DE LA BAJA

Educación Infantil

     

Educación Primaria

     

Especialidades

     

ESO

     

¿Estáis aplicando algún programa educativo concreto?

PROGRAMA EDUCACIÓN COMPENSATORIA: __

PROGRAMACAES: __

PROGRAMA de ENRIQUECIMIENTO LINGÜÍSTICO: __

OTROS: ________________________________

¿Disponéis de suficiente dotación?

PERSONAL: SÍ __ NO __ / ECONÓMICA: SÍ __ NO __ /MATERIAL: SÍ __ NO __

¿Consideráis que tenéis alguna problemática individual o colectiva relacionada con seguridad y salud laboral? SI __ NO __ Especificad cuál: __________________________________

¿En que grado la escolarización de inmigrantes hace más complejo vuestro trabajo docente y la gestión organizativa de vuestro Centro?

INAPRECIABLE__ ÍNFIMA__ NORMAL___ SENSIBLE __ IMPORTANTE___

¿Respecto al Comedor Escolar, disponéis de este servicio? SI __ NO __

¿Tenéis problemas de gestión económica de vuestro comedor escolar: SÍ __ NO __.

¿Si tuvieseis que hacer mención de la problemática más habitual de vuestro Centro cuál especificaríais?

ABSENTISMO ESCOLAR: __ 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA:__
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO:__
POCA ESTABILIDAD DE LA PLANTILLA DOCENTE: __
ACCIDENTALIDAD Y BAJAS LABORALES FRECUENTES:__
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS:__
RATIO de ALUMNOS POR AULA: __
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES INADECUADAS: __
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ECONÓMICA: __
CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS: __

 

 
secundària

IES ____________________________________ Població __________________

 • Teniu pendents obres d'habilitació, reformes o remodelacions? SÍ __ NO __

EDIFICI __ PATI __ AULES __ MENJADOR __ SALES __ ACCESSOS__ INSTAL·LACIONS__

 • Esteu en procés de construcció del nou centre educatiu? SÍ __ NO __

Com s'hi troba: EN PROJECTE __ EN LICITACIÓ __ EN CONSTRUCCIÓ __

 • Si en el darrer ajust escolar us han creat o habilitat una noves unitats escolars, us han dotat amb mobiliari, recursos específics i espai suficient?.

Mobiliari: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __
Recursos: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __
Espai: SUFICIENTS __ INSUFICIENTS __ NO EQUIPATS __

 • Teniu manca de professorat? SÍ __ NO __

Indiqueu-ne l'especialitat i els cursos (ESO 1r Cicle, ESO-BAT, FP):

 

ESPECIALITAT

CURSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Esteu aplicant algun programa educatiu concret?

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA: __ PROGRAMA CAES: __
PROGRAMA D'ENRIQUIMENT LINGÜÍSTIC: __    
D'ALTRES: ________________________________

 • Disposeu de suficient dotació per a un funcionament adequat del centre?

PERSONAL: SÍ __ NO __ ECONÒMICA: SÍ __ NO __ MATERIAL: SÍ __ NO __

 • Considereu que teniu alguna problemàtica individual o col·lectiva relacionada amb la seguretat i la salut laboral? SI __ NO __

Especifiqueu-ne quina: ____________________________________________________________________________

 • En quin grau l'escolarització d'immigrants fa més complex el vostre treball docent i la gestió organitzativa del vostre centre?

INAPRECIABLE __ ÍNFIM__ NORMAL ___ SENSIBLE __ IMPORTANT___

 • Si haguéreu de fer menció dels problemes més habituals del vostre centre, quins especificaríeu?

ABSENTISTE ESCOLAR: __
PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA:__
BAIX RENDIMENT ACADÈMIC:__
POCA ESTABILITAT DE LA PLANTILLA DOCENT: __
ACCIDENTALITAT I BAIXES LABORALS FREQÜENTS:__
PROBLEMES ADMINISTRATIUS:__
RÀTIO D'ALUMNES PER AULA: __
INFRASTRUCTURES I INSTAL·LACIONS INADEQUADES: __
MANTENIMENT I GESTIÓ ECONÒMICA: __
MANCA DE RECURSOS HUMANS, MATERIALS I TÈCNICS: __
D’ALTRES:_

 • Normativa d’adscripció

Teniu informació sobre el procés d’adscripció del professorat de Secundària i Formació Professional? SÍ __ NO __

Heu revisat la plantilla del vostre centre publicada a la web sindical? SÍ __ NO __

Coneixeu la normativa publicada fins ara i els esborranys de la normativa que es publicarà al llarg d’aquest mes? SÍ __ NO __

Estan assabentats tots els Departaments de la imminent convocatòria del procés d’adscripció? SÍ __ NO __

Si voleu més informació sobre aquesta qüestió poseu-vos en contacte amb el Sindicat per facilitar-vos més informació i fer, si cal, una assemblea al vostre centre.

SEU DE VALÈNCIA 96 391 91 47, Fax 96 392 43 34
SEU D’ALACANT 96 598 51 65, Fax 96 512 66 26
SEU DE CASTELLÓ 96 426 90 94, Fax 96 423 29 52

 
 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >