Adjudicacions mestres provisionals

Us adjuntem la resolució que regula i convoca els concurs d’adjudicació de places per al professorat funcionari de carrera del Cos de Mestres que no té destinació definitiva. En els propers dies es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cal que us la llegiu. En aquesta resolució s’explica amb detell el procediment d’adjudicació de vacants, l’ordnació del col.lectiu, els requisits per demanar places,… En cas de tindre dubtes poseu-vos en contacte amb el sindicat. També us adjuntem un model d’instància per reclamar si les vostres dades no són correctes.

La llista de participants (professorat provisional o sense destinació definitiva, incloent-hi els opositors del 2001) es farà publica al voltant de la primera setmana de juliol. La definitiva la tercera setmana.

Les vacants per als actes es faran públiques el dia 19 de juliol a final del dia. Aquest llistat s’actualitzarà després de cada adjudicació.

Les adjudicacions seran els dies 23, 24, 25 i 26 de juliol. Aquestes dades són per a tots els mestres sense destinació definitiva, cada col.lectiu (suprimits, provisionals, opositors del 2002 i inteirns) haurà d’anar uns dies concrets a determinar en l’anunci de la convocatòria que ha d’eixir a la premsa i que trobareu a la web del sindicat (www.intersindical.org/stepv).

El lloc serà el Palau de Congressos de la ciutat de València.

Les persones que han aprovat l’oposició l’any 2001 podran demanar vacants de l’especialitat per la qual van aprovar l’oposició i de primària. També podran demanar vacants d’aquelles especialitat que no es van convocar places en la seua oposició. En concret les de primer cicle d’ESO (Matemàtiques i Naturals, Geogràfia i Història, ESO Anglès, Valencià, ESO Francés) sempre que tinguen la titulació adient i la prsenten a l’acte d’adjudicació de places. El sindicat ha demanat, sense èxit, que es puguera demanar qualsevol vacant sempre que es tinguera la titulació.

València, 28 de juny de 2002


RESOLUCIÓ DE DE DE 2002, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES REGULA I ES CONVOCA EL CONCURS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2002/2003 DELS FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES EN LA COMUNITAT VALENCIANA SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA.

A l'efecte d'organització del próxim curs escolar, és necessari establir els criteris que han de regir l'adjudicació de destinació provisional per al curs 2002/2003 d'aquells funcionaris del cos de mestres que no han aconseguit destinació definitiva.
Per tot aixo, esta Direcció General ha resolt:

Primer

Convocar el concurs d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2002/2003 per a funcionaris del cos de mestres sense destinació definitiva.
En la present convocatòria hauran de participar els funcionaris del cos de mestres dependents de la Generalitat Valenciana que es relacionen a continuació:
a) Amb caràcter forçòs:
1. Els mestres propietaris provisionals.
2. Els mestres que hagen reingressat durant el curs 2001/2002 i no tinguen destinació definitiva.
3. Els que per Resolució ferma manquen de destinació definitiva.
4. Aquells que manquen de destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada
complida la sanció.
5. Els mestres sotmesos en qualssevol causes anàlogues que hagen implicat la pèrdua del lloc de treball que exercien amb carácter definitiu.
b) Amb carácter voluntari:
1. Els mestres que, trobant-se en qualsevol de les situacions d'excedéncia que impliquen pérdua de la destinació definitiva, desitgen reingressar al servici actiu i hi complisquen els requisits.

Segon

1. Als efectes de participació en la present convocatòria, la Direcció General de Personal publicarà una llista provisional referida als mestres a què es referix l'apartat a), subapartats 1 a 5, del punt primer de la present convocatòria. Esta llista de participants es farà pública en els taulers d'anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació d'Alacant, Castelló i València.
2.Els mestres que s'inclouen en l'apartat b) del punt primer hauran de presentar la sol.licitud de reingrés a través del present concurs en el termini de deu dies naturals comptats a partir de l''endemá de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. En la llistá de participants, subapartat 1 a 5, s'expressaran les dades personals següents: 
-NRP o número de llista
- Cognoms 
- Nom 
- Habilitacions reconegudes
En la columna «NRP» els mestres que hagen ingressat en el cos de mestres amb anterioritat a l'oposició de 1984 figuraran amb el seu NRP; els mestres procedents de la X i XI promoció d'accés directe i els procedents de les oposicions convocades en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, i 1990 figuraran amb el número de llista general que el va ser adjudicat per les órdens ministerials per les quals van ser nomenats funcionaris de carrera i precedits de la lletra «B» als sols efectes de la present convocatória.
En la columna «Habilitacions» apareixeran consignades totes les especialitats per a les quals els mestres estiguen habilitats per resolució dels respectius directors territorials de Cultura i Educació, d'acord amb el que disposa l'Ordre de 20 de desembre de 1989 (DOGV de 17 de gener de 1990).

Tercer

Contra la llista provisional de participants, els mestres podran presentar reclamació en el termini de 5 dies naturals des de la seua publicació, per a la qual cosa utilitzaran el model d'instància que s'acompanya com a annex a la present resolució.
Així mateix, podran sol.licitar llocs de treball en centres públics en què s'exigisca estar en possessió del requisit de valencià aquells mestres que tinguen reconegut el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià i així conste en l'expedient personal que obra en poder de l'administració educativa.
Conclòs el termini de reclamacions i el de sol.licitud de reingrès a què fa referéncia el número 2 del punt segon d'esta convocatòria, es publicarà la llista definitiva de tots els mestres que han de presentar-se al concurs, amb les oportunes correccions. De la llista hauran sigut exclosos aquells mestres que hagen sigut adscrits en comissió de servici per al curs 2002/2003.
La llista definitiva de participants es farà pública en ele taulers d'anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació i en els de la Conselleria de Cultura i Educació.

Quart

Amb antelació suficient, la Direcció General de Personal fará pública Poferta de llocs de treball objecte d'esta convocatória, en la qual constaran les dades següents: província, localitat, nom del centre i nombre de vacants per especialitats. Així mateix, s'especificaran les
característiques dels centres, que es relacionen a continuació:
PEV = programa d'ensenyament en valenciá
PIL = programa d'immersió lingüística EPA
CAES = centre d' acció educativa singular 
PIP = programa d'incorporació progressiva Escola Infantil, primer cicle
CRA = centres rurals agrupats

Cinqué

L'adjudicació d'estes destinacions serà presencial, i es desenrotllarà durant un o diversos dies segons el nombre de participants: a este efecte la Direcció General de Personal anunciarà en ele taulers d'anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació, amb temps suficient, el nombre de mestres que han de presentar-se en cadascun dels dies en què es durà a terme l'adjudicació.
Després de cada acte d'adjudicació es confeccionarà la relació de vacants disponibles per a l'acte següent, que estará a disposició dels participante en la Direcció General de Personal amb la suficient antelació.

Sisé

L'obtenció de destinació es durà a terme mitjanrant l'elecció del sol.licitant, proveit del DNI, o persona degudament autoritzada, amb ele criteris següents:
1. L'elecció s'efectuarà per ordre numèric creixent, referit al NRP o número de llista i es donarà començament pel de menor número per als participantse a qué es referixen l'apartat a), subapartats 1 al 5 del punt primer, i apartat b) de les promocions anteriors a l'any 1991. Els mestres seleccionats en les oposicions dels anys 1991, 1993, 1994, 1997, 1999 i 2000 participaran segons l'ordre de puntuació aconseguida en l'oposició respectiva, els de l'oposició del 2001 segons l'especialitat i l'orde de puntuació aconseguida en les proves selectives.
2. Cada sol.licitant elegirà un dels llocs de treball vacants de qualsevol de les especialitats per a les quals està habilitat, i podran elegir llocs en què s'exigisca estar en possessió del requisit de valencià solament ele mestres que tinguen reconegut el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià i així conste en l'expedient personal que obra en poder de l'administració educativa.
3. Si arribat el torn d'elecció a un sol.licitant, no hi ha lloc de treball vacant a què puga optar o no elegix voluntàriament lloc de treball entre ells, el sol.licitant quedarà momentàniament sense adjudicació de lloc de treball fins a la finalització de l''elecció de la resta de participants en les condicions descrites en els apartats 2 i 3 del present punta
4. Una vegada fmalitzada (elecció de tots els participante que, havent sigut convocats a exercir l'opció prevista en l''apartat 2, hagen aconseguit lloc de treball entre aquells per a l'elecció dels quals es troben autoritzats es procedirà a cridar novament a tots aquells que no hagen obtingut encara lloc de treball, i es farà en ordre numèric decreixent, és a dir, en ordre invers a l'utilitzat en la primera volta.
El professorat així cridat elegirà destinació, voluntàriament, entre els llocs de treball vacants per a l'elecció dels quals està autoritzat. Si no duu a terme esta elecció, disposant de llocs vacants per a això, o en cas de no estar present en el moment de l'elecció en esta segona volta, la Direcció General de Personal li adjudicarà destinació forçosa entre els esmentats llocs.
Per contra, si el mestre no té llocs de treball per a l'elecció dels quals estiga autoritzat quan arribe el seu torn d'elecció en esta segona volta, quedarà momentàniament sense elecció de lloc de treball.
5. Els mestres que queden sense adjudicar destinació en finalitzar la segona volta seran cridats de nou a obtindre lloc de treball de qualsevol especialitat distinta d'Educació Primària: idioma estranger, Anglés; Educació Primària: idioma estranger, Francés; Educació Primària: Educació Musical; Educació Especial: Audició i Llenguatge; Educació Especial: Pedagogia Terapéutica; primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria: llengua estrangera, Anglés; primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria: llengua estrangera, Francés; primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria: Música; primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria: Llengua i Literatura Valenciana, per l'ordre numèric creixent, és a dir, en ordre invers a l'utilitzat en la segona volta.
Una vegada feta l'elecció, i en el mateix acte, s'entregarà a cada mestre una credencial en què figurará el seu nom i cognoms, el NRP o número de llista i les dades del lloc de treball obtingut.

Seté

Les destinacions adjudicades tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2002 fins al 31 d'agost de 2003. La destinació adjudicada en la present convocatória será irrenunciable.

Vuité

Amb anterioritat a Fadjudicació de destinacions a propietaris provisionals la Direcció General de Personal procedirà a adjudicar destinació provisional als funcionaris de carrera del cos de mestres a què fa referència l'article 15.1 de l'Ordre de 9 de juny de 1998. L'ordre d'adjudicació d'estos mestres vindrà donat per l'any en què es va produir la supressió i, entre els del mateix any, pel NRP o número de llista més baix.
La Direcció General de Personal anunciarà oportunament el lloc i la data d'adjudicació de destinacions a estos mestres.

Nové

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que preceptua l'article 109, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la seua redacció donada per Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govem Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, podrà interposar-se amb carácter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació o interposar directament recurs Contenciòs administratiu davant del Jutjat Contenciòs Administratiu de València en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemá de la seua notificació. 

València, de de 2002 . El director general de Personal. José Antonio Rovira Jover


Annex/Anexo

Adjudicació de mestres (propietaris provisionals). Curs 2002/2003
Adjudicación de maestros (sin destino definitivo). Curso 2002-2003

Sr. /Sra. / D. /Dª . ______________________________________________ , mestre /a a,n NRP / Maestro /a amb NRP ___________________ o número de llista / o número de lista ________________ destinació provisional en el C.P. / destino provisional en el CP ____________________________________________, a l’efecte d’obtindre destinació per al curs 2002/2003 / a efectos de obtención de destino para el curso 2002/2003.

SOL.LICITE / SOLICITO:

-La correció de les dades de la llista provisional de mestres sense destinació definitiva que figuren a continuació: / La corrección de los datos de la lista provisional de Maestros, sin destino definitivo, que a continuación se indican:

On diu /Donde dice: ____________________________________________

Ha de dir/ Debe decir (1) ________________________________________

-Ser inclòs en la llista perquè sóc propietari provisional, amb les dedes següents: / Ser incluido en la lista, por ser propietario provisional, con los siguientes datos:

NRP o número de llista /NRP o número de lista: _______________________

Cognoms i nom / Apellidos y nombre: ________________________________

______________________________________________________________

Habilitacions / Habilitaciones (2) : ___________________________________

  • Ser exclòs/osa de la llista per / Ser excluido de la lista por :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  • Ser admés en la llista per : / Ser admitido en la lista por:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Data i signatura / Fecha y firma

 

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL /DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


  1. Les sol.licituds de correccions de NRP o de número de llista haureu d’acompanyar-les de la fotocòpia del títol administratiu o de la fotocòpia de l’ordre per la qual se us va nomenar funcionaris de carrera / Las solicitudes de correcciones de NRP o número de lista deberán ir acompañadas de la fotocòpia del título adminsitrativo o de la fotocòpia de la Orden por la que se les nombró funcionarios de carrera.
  2. La modificació o inclusió de dades relatives a habilitacions requerirà la presentació d’una còpia del certificat d’habilitacions / La modificación o inclusión de datos relativos a habilitaciones requerirá la presentación de una copia del Certificado de habilitaciones.

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >