stepv55.gif (3507 bytes)

Notícies
de la Formació de Persones Adultes

  

28/06/02 Notícies FPA - estiu 2002
25/03/02

FPA: reclamació reconeixement i pagament de caps de departament i càrrecs directius

5/02/02 La Mesa Sectorial d'Educació acorda l'inici de les negociacions sobre la Formació de Persones Adultes.
5-02-2002 Proposta de la Mesa d'Agents Socials per l'EPA envers la catalogació de llocs de treball, plantilles, adscripció... d'EPA a discutir en la propera Mesa sectorial d'EPA a celebrar el proper 5 de març.
4-02-2002 La Llei de Formació de Persones Adultes compleix set anys sense haver-se desplegat.

PEL FINAL DE LA DESREGULACIÓ DE LA F.P.A.
CONCENTRACIÓ EL DIA 10 DE DESEMBRE. MEsA dElS AgenTs SoCialS per la FPA

14-11-2001

Mesa dels agents socials per la Formació de persones adultes
Proposta de pla d’actuacions i de pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2002

29-10-2001

Acords del Plenari celebrat a Dénia el dia 29-10-2001 

05/09/01

Començament de curs en l'EPA: L’ANORMALITAT DINS DE LA NORMALITAT

30/09/01 L’STEPV-IV critica l’incompliment de la Llei de Formació de Persones Adultes i proposa 7 actuacions urgents per desplegar-la.
04/01 Plenari mes d'abril 2001
19/02/01 Informe de la reunión del Consell de la Formació de les Persones Adultes.
  
  

Benvolgudes companyes, benvolguts companys.

Us informem de les últimes negociacions amb la Conselleria envers el desenvolupament de la FPA. Com segurament recordareu, durant aquest mes de juny teníem previstes la realització de dues Meses Tècniques i una Mesa Sectorial per avançar en el desplegament dels punts més urgents que afecten al nostre col·lectiu: definició de les unitats que conformaran els centres de FPA després de la inclusió de la secundària, llocs de treball, forma de provisió, adscripció...etc.

L’STEPV i la resta dels sindicats de la Mesa dels Agents Socials presentàrem un document proposta de configuració dels centres de FPA, plantilles, procés d’adscripció..., al qual l’administració no ha donat cap resposta en les diferents reunions que hem tingut. En la darrera Mesa Sectorial celebrada el dia 26 de juny, un representant de la Direcció General de Personal afirmà textualment que "la Conselleria no està en condicions de tancar el tema de la FPA", la qual cosa corrobora que des de l’Administració no s’han fet els deures i no tenen encara una proposta seriosa per posar damunt la taula i poder negociar; en la mateixa reunió ens proposaren que aplaçarem el tema al primer trimestre del curs que ve, a la qual cosa no poguérem negar-nos davant de l’evidència, no sense abans exigir que en la reunió de portaveus de la Mesa Sectorial es fixe el calendari del proper trimestre on s’aborde definitivament la problemàtica de la FPA. Així que ens toca esperar uns mesos més.

Per altra banda, en aquestes reunions s’ha tractat el desenrotllament de l’IVADED (Institut Valencià d’Educació a Distància) creat pel Decret 105/2001, de 12 de juny del Govern Valencià. Hem negociat l’Ordre on es crea el CEED (Centre Específic d’Educació a Distància), centre que substituirà, a partir del curs que ve, als antics IBAD i CEVEAD; en les esmenes que des del Sindicat hem presentat al document proposta de l’Administració i les negociacions que hem dut a terme s’ha intentat aconseguir un doble objectiu: assegurar una estructura del CEED que possibilitara mantenir l’especificitat de la FPA i la correcta representació sindical en els òrgans de participació tant de l’IVADED com del CEED. Aquesta Ordre serà publicada al DOGV en els properes setmanes amb moltes de les esmenes que des del Sindicat hem defensat.

No tenim més informacions que donar-vos. Sols desitjar-vos unes bones i merescudes vacances. A partir de setembre us tindrem informats de l’estat de les negociacions.

BON ESTIU!


FPA: reclamació reconeixement i pagament de caps de departament i càrrecs directius

CAPS DE DEPARTAMENT:

El dia 25 de gener, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de València va fallar un recurs contra la resolució del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació per la que es desestimava la sol·licitud de reconeixement del dret a percebre les retribucions corresponents a Cap de Departament en els centres de FPA.

CÀRRECS DIRECTIUS:

Per altra banda, recordeu que a l'Ordre de 14 de Juny de 2000 s'estableixen els Òrgans Unipersonals per a cada tipus de centre:

- 8 ó més unitats .................. Director/a, Cap d'Estudis i Secretari/a
- De 4 a 7 unitats ................. Director/a, Cap d'Estudis i Secretari/a
- De 1 a 3 unitats ................. Director/a

Si sou secretari/a o cap d’estudis en algun d’aquests tipus de centre i no cobreu el complement podeu fer la corresponent reclamació. Recordeu que heu d'estar en possessió del nomenament o, com a mínim, figureu en la PGA com que desenvolupeu el càrrec.

Recordeu, així mateix, que l’augment d’unitats es va produir com a conseqüència de la incorporació del professorat de secundària als centres de FPA en setembre de 2000, en uns casos, o en setembre de 2001, en altres.

Si esteu interessats/ades en què el Sindicat us tramite la sol·licitud d'EXTENSIÓ DE SENTÈNCIA (per als caps de departament) o la reclamació de càrrecs directius, poseu-vos en contacte amb la seu d'Alacant i pregunteu per Joan.

Tel: 965 98 51 65
Fax: 965 12 66 26

mailto:alacant.stepv@intersindical.org
 


La Mesa Sectorial d'Educació acorda l'inici de les negociacions sobre la Formació de Persones Adultes.

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui, 6 de març, per tractar sobre la situació de la Formació de Persones Adultes. En aquesta reunió s'ha acordat iniciar les negociacions sobre tots els temes que afecten a les condicions laborals del professorat el proper dia 21 de març, segons informa l'STEPV-Iv. Per al sindicat açò és un fet important ja que des de fa més de set anys no s'havien abordat els temes laborals del professorat que treballa als centres de FPA.
La negociació ha de contemplar aspectes com ara: el perfil i nombre d'unitats dels centres, la catalogació dels llocs de treball, la creació dels centres i els procediments de provisió dels llocs de treball. A més a més, el sindicat considera que s'ha d'abordar la negociació d'un Reglament Orgànic i Funcional dels centres de FPA i la regulació del pagament als càrrecs unipersonals cosa que fins ara no es fa amb normalitat.
Per altra part, també s'ha acordat que el proper dia 27 de març es fixarà la data per tractar sobre els desplegament del Decret pel qual es crea l'IVADED (Institut Valencià de l'Educació a Distància).
El sindicat ha demanat que al Pla General d'Actuacions que ha de presentar el Govern Valencià s'incloga un apartat referit a les infraestructures dels centres de FPA, tant pel que fa a la construcció de nous centres com per a l'adaptació dels actuals. L'STEPV-Iv considera que alguns centres estan en dependències que no són les adequades per a la impartició de la FPA, en especial els de la ciutat de València, que estan ubicats bé en baixos comercials o en centres d'infantil i primària. 
Per acabar, el sindicat espera que aquestes reunions servesquen per donar compliment a la Llei de Formació de Persones Adultes aprovada l'any 1995 que fins ara ha estat sense desplegar-se per la manca de voluntad política del govern valencià.

València, 6 de març de 2002.


Proposta de la Mesa d'Agents Socials per l'EPA envers la catalogació de llocs de treball, plantilles, adscripció... d'EPA a discutir en la propera Mesa sectorial d'EPA a celebrar el proper 5 de març.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES : document proposta

1.- CRITERIS GENERALS

2.- PERFIL DE CENTRES I PLANTILLES

Els centres incomplets mantenen la plantilla. Els criteris de prelació de les especialitats per a constituir la plantilla dels centres seran els establits fins ara:

1. Valencià (camp de coneixement-àmbit d’experiència de Comunicació), 2. Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa (camp de coneixement-àmbit d’experiència científic-tecnològic), 3. Llengua Castellana i Anglès (camp de coneixement-àmbit d’experiència de Comunicació), 4. Ciències Socials (camp de coneixement-àmbit d’experiència de Ciències Socials), 5. Llengua Castellana (camp de coneixement-àmbit d’experiència de Comunicació). 6. Llengua Castellana i Francés (camp de coneixement-àmbit d’experiència de Comunicació).

Model A)

UNITATS:

3 Unitats de Primària + 3 Unitats de Secundària

LLOCS DE TREBALL :

Cos de

Primària

 • 4 professors/ores (un per àmbit d’experiència i cal destacar que a l’àmbit de comunicació es desplega: 1 professor/a per idioma i castellà i un per a valencià).
 • 1 professor/a de Pedagogia Terapèutica.

Cos de Secundària

 • 4 professors/ores (un per àmbit d’experiència i cal destacar que a l’àmbit de comunicació es desplega: 1 professor/a per idioma i castellà i un per a valencià).
 • 1 professor/a de Secundària - FOL (Formació Orientació Laboral).
 • 1 professor/a de Secundària d’Informàtica.
 • 1 professor/a de Psicopedagogia.

Altres professionals

 • 1 conserge –o dos segons el número de torns del centre.
 • 1 Auxiliar Administratiu.

Model B)

UNITATS:

6 Unitats de Primària + 3 Unitats de Secundària

LLOCS DE TREBALL:

Cos de

Primària

 • 2 Camp de Comunicació: Valencià
 • 2 Camp Científico-tecnològic
 • 2 Camp de Comunicació: Idioma i Castellà
 • 1 Camp Ciències Socials
 • 1 Professor/a de Pedagogia Terapèutica

Cos de

Secundària:

 • 4 professors/es (un per àmbit d’experiència i cal destacar que a l’àmbit de comunicació es desplega: 1 professor/a per idioma i castellà i un per a valencià)
 • 1 professor/a de Secundària: FOL (Formació Orientació Laboral)
 • 1 professor/a Tècnic de FP: Serveis Socioculturals a la Comunitat. o 1 professor/a de Secundària d'Intervenció Sociocomunitària.
 • 1 professor/a de Secundària d’Informàtica.
 • 1 professor/a de Psicopedagogia.

Altres

professionals

 • 1 conserge –o dos segons el número de torns del centre.
 • 1 auxiliar Administratiu

Model C)

UNITATS:

9 Unitats de Primària + 3 Unitats de Secundària

LLOCS DE TREBALL:

Cos de

Primària

 • 3 Camp de Comunicació: Valencià
 • 2 Camp Científico-tecnològic
 • 2 Camp de Comunicació: Idioma i Castellà
 • 2 Camp Ciències Socials
 • 1 professor/a de Pedagogia Terapèutica

Cos de

Secundària

 • 4 professors/es (un per àmbit d’experiència i cal destacar que a l’àmbit de comunicació es desplega: 1 professor/a per idioma i castellà i un per a valencià)
 • 1 professor/a de Secundària - FOL (Formació Orientació Laboral)
 • 1 professor/a Tècnic de FP de Serveis Socioculturals a la Comunitat o 1 professor/a de Secundària d'Intervenció Sociocomunitària.
 • 1 professor/a Técnic de FP, de Comerç i marketing o 1 professor/a de Secundària d'Organització i Gestió Comercial.
 • 1 professor/a de Secundària d’Informàtica.
 • 1 professor/a de Psicopedagogia.

Altres professionals

 • 1 conserge –o dos segons el número de torns del centre.
 • 1 Auxiliar Administratiu.

A més a més, cada zona de coordinació, disposarà dels següents llocs de treball:

Si en algú centre existira una línia en francés o vullguera crear-la caldria afegir al perfil de centres i a la plantilla tipus un professor-a de comunicació: francés-castellà.

Si algun centre o zona de coordinació demanda, a més a més, professorat d'altres especialitats – per exemple: professorat d’educació física, música,...; d’altres professionals: biblioteconomia,etc.-, es valorarà en la mesa sectorial, per tal de considerar l'augment de la plantilla del centre o de la zona de coordinació.

3.- ADSCRIPCIÓ

a) El professorat de Primària s’ha adscriurà al Cicle I i al 1er nivell del Cicle II de FPA de manera simultània. Adscripció de tot el professorat de Primària al Cicle I i 1r. nivell del Cicle II del programa A) i als programes formatius que siguen de la seua competència.

b) El professorat de Secundària tindrà atribució docent al 2n. nivell del Cicle II del programa A) i a la resta de programes formatius de la seua competència, per tal de consolidar les places a temps total i incrementar les que estan a temps parcial.

c) Prioritat en l'ordre d'elecció:

d) Fases:

e) Procediment:

 1. Oferta dels llocs de treball corresponents als camps del 2n nivell del Cicle II als mestres, en destinació definitiva en el centre (i extensions), que hagen superat les proves selectives d'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari en alguna de les especialitats contemplades a l'annex II del Decret 220/1999, de 23 de novembre.
 2. Oferta dels llocs de treball del Cicle I i del 1er nivell del Cicle II del centre i les extensions, amb la doble adscripció dels participants. (Si algun/a participant no compta amb les especialitats requerides o no en té la titulació d’EGB per poder adscriure’s i ha treballat durant quatre cursos en alguna de les especialitats ofertades podrà obtindre l’habilitació mitjançant l’experiència).
 3. Oferta dels llocs de treball que hi hagen quedat vacants en la localitat (en aquelles en què existïsca més d'un centre) per a l'adscripció del professorat que no s'haja adscrit al centre, per manca de llocs de treball o voluntàriament.
 4. Oferta dels llocs de treball que hi hagen quedat vacants en la zona de coordinació (en aquelles en què existïsca més d'un centre) per a l'adscripció del professorat que no s'haja adscrit ni al centre, ni a la localitat, per manca de llocs de treball o voluntàriament.

g) Garanties i efectes del procediment:

h) En finalitzar el procés d'adscripció, la Conselleria de Cultura i Educació convocarà immediatament un concurs intern per a la mobilitat del professorat.

i) La provisió dels llocs de treball restants es realitzarà mitjançant concursos específics tenint en compte:

- Experiència en FPA.
- Experiència en Formació de Formadors.
- Experiència en batxillers nocturns i en grups d’accés de FP1 a FP 2.
- Cursos de Formació Específics de FPA.

4.- EIXOS DE LA PLANIFICACIÓ:

 1. Núm. de grups per centre: caldria ponderar i així un centre amb 20 grups (+1 lloc de treball); grups 40 (+2 llocs de treball); grups 80(+3 llocs de treball).
 2. Núm.d’persones adultes participants total –anar incrementat els llocs de treball també de manera ponderada-.
 3. Núm. de torns ofertats per centre.
 4. Increment de les unitats/ plantilles en virtut de:
 1. Zones rurals i zones urbanes desafavorides (index multiplicador de 1’3)
 2. Càrregues horàries: departaments, equips directius.(+1 lloc de treball o +2 segons el perfil del centre)
 3. Itineràncies: han de suposar sempre una disminució de la càrrega horària i un increment de llocs de treball
 4. Ofertar programes formatius a distància: increment de llocs de treball, segons el número de grups i persones adultes participants
 5. Segons l’oferta d’altres programes formatius específics: increment de llocs de treball en funció dels programes desenvolupats: programa b) - especialment amb professorat específic de formació professional-, programa c), programa d), ...

5. La ràtio per grups, en els programes A) i B), ha de ser contemplada amb un índex corrector de -25% al -35% a l’establerta en la normativa vigent en les zones rurals i urbanes desafavorides, així com en aquelles zones transitòries.

5.- Altres qüestions

5.1.- El professorat –i d’altres professionals- proveïts per d’altres administracions suposaran sempre un increment additiu de les unitats i dels llocs de treball abans assenyalats per a cadascun dels perfils de centres, i a més, seran reconeguts per tal de procedir a la configuració dels equips directius, dels òrgans col·legiats i dels mòduls establits per a les despeses funcionament dels centres.

5.2.- Les zones rurals i les zones urbanes incloses en els barris d’acció preferent o similars haurien de tenir un coeficient corrector multiplicador de 1’3 que millorara i perfeccionara el perfil i les plantilles d’aquests centres.

València, 7 de febrer de 2002

Alfafar, 25 de febrer de 2002


La Llei de Formació de Persones Adultes compleix set anys sense haver-se desplegat.

L’STEPV-Iv exigeix el seu desplegament abans de l’inici del proper curs escolar.

Les Corts Valencianes aprovaren, en gener del 1995, la Llei de Formació de Persones Adultes sense cap vot en contra, set anys després, encara no s’ha desplegat en la seua totalitat.

L’STEPV-Iv ha demanat la presentació del Pla General d’Actuacions que englobe la totalitat de les accions que tenen a veure amb la formació de persones adultes, com assenyala la Llei. Aquest ha d’explicitar les línies d’actuació de les diferents Conselleries que intervenen, en concret Educació, Ocupació i Benestar Social.

Pel que fa a la Conselleria d’Educació, el sindicat demana la negociació, abans de l’inici del proper curs escolar, els següents temes: el Mapa de implantació dels programes de FPA, la creació dels centres, la catalogació i les plantilles dels centres, els procediments de provisió dels llocs de treball (adscripció, concurs intern i concurs de trasllats), una normativa específica que regule el funcionament dels centres, el Conveni General Multilateral, el desplegament del Decret de l’Institut Valencià d’Educació a Distància (IVADED) i la transferència del servei de FPA de la Diputació de València a la Generalitat Valenciana. A més a més, cal regular i augmentar les despeses de funcionament dels centres, així com un pla extraordinari per construir nous centres i adequar els actuals a les necessitats que reclama la societat. Ciutats com València necessiten una inversió important per estar en locals inadequats per impartir classes a persones adultes.

El sindicat espera que el proper dia 5 de març, dia en que està prevista una Mesa Sectorial d’Educació específica sobre FPA, la Conselleria d’Educació, presente propostes concretes de tots els temes abans referits. De no ser així, s’estarà entrebancant, greument, l’aplicació de la Llei, ja que des de gener de 1995 s’està en una situació de provisionalitat.

Finalment, l’STEPV-Iv proposarà, al conjunt del sector de FPA, la convocatòria de mesures de pressió per aconseguir obrir la negociació.

València, 2 de febrer de 2002.


PEL FINAL DE LA
DESREGULACIÓ
DE LA F.P.A.

CONCENTRACIÓ
EL DIA 10 DE DESEMBRE

A LES 10 HORES
CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

PER EXIGIR:

 • L'ELABORACIÓ DEL CONVENI GENERAL MULTILATERAL
 • LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS CENTRES DE FPA
 • LA CATALOGACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
 • L'ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT
 • EL RECONEIXEMENT DE TOTES LES UNITATS I DE TOTS ELS CÀRRECS
 • UN ROF ESPECÍFIC
 • UN CONCURS DE MOBILITAT
 • .../...

JUNTES I JUNTS PODEM
mEsA dElS AgenTs SoCialS per la FPA

MEsA dElS AgenTs SoCialS per la FPA

Benvolgudes companyes, benvolguts companys.

Com recordareu, el mes de novembre de 1999, ara fa dos anys, va veure la llum el tan esperat Decret que regulava els programes formatius que configuren el currículum de la FPA (DOGV del 2-12-1999). Uns mesos després, 28 de juny de 2000, va ser publicada al DOGV l’Ordre que regulava la implantació d’aquests programes i, el que és més important, el Mapa dels centres que inicialment anaven a ofertar tot l’itinerari de formació bàsica complet, és a dir, els estudis de GES. Aquest Mapa, benauradament, no va ser tan restrictiu com pensàvem atenent als criteris que uns mesos abans ens havien comunicat des de la Conselleria. Ja fa dos cursos que s’ha incorporat als nostres centres el professorat de secundària però les noves unitats encara no estan reconegudes amb les dificultats que el fet comporta, sobre tot ara, davant d’una convocatòria d’eleccions a consells escolars; el professorat del cos de primària no s’ha adscrit als nous llocs de treball segons la LOGSE, perquè aquests no han estat creats, ni tan sols definits, a més, aquest professorat porta més de deu anys sense poder traslladar-se de centre, de zona, de ciutat..., perquè la Conselleria ni ha convocat cap concurs específic ni ha tret les places de FPA a les diferents convocatòries del concurs de trasllats. El llistat de mancances i d’indefinicions de què gaudim es fa interminable i ja va sent hora que l’Administració done resposta a tants i tants interrogants.

El curs passat, des de la Conselleria, ens van assegurar en nombroses ocasions que durant el present curs, els temes que afecten als centres de FPA serien tractats en els diferents òrgans de negociació: Mesa Sectorial, Consell de la Formació de les Persones Adultes, CEV..., però a hores d’ara encara no s’ha començat a parlar-ne del tema i sospitem que, si no exercim pressió, continuarem amb la situació de desregulació i d’indefinició que ara tenim.

El dilluns, dia 10 de desembre de 2001, es reuneix la junta de portaveus de la Mesa Sectorial per fixar el calendari de negociacions d’aquest òrgan per al proper trimestre. Considerem aquesta fita molt important perquè si no aconseguim que eixe dia es fixe una data per tractar la problemàtica de la FPA passarem un altre any sense resoldre la problemàtica que ens afecta, es per això que hem convocat una

concentració

en la Conselleria de Cultura i Educació (Avda. Camapanar, 32 –València–), el mateix dia de la reunió de la junta de portaveus, a les 10 h. per pressionar l’Administració perquè una vegada per totes s’avinga a negociar el Conveni General Multilateral, la configuració dels centres, l'adscripció als llocs de treball... i a resoldre definitivament la problemàtica que afecta al col·lectiu de la FPA.

Adjuntem el cartell de la convocatòria en format word (podeu ampliar-lo a DIN-A3). Animeu a tot el professorat i l’alumnat del vostre centre. El temps no corre al nostre favor; la Llei de Qualitat és a la porta i ja sabeu.... "Quan el mal ve per Almansa....". Esperem la vostra participació perquè

JUNTS I JUNTES PODEM

Ja ho hem demostrat i tornarem a demostrar-ho.

Mesa dels Agents Socials per la FPA

PD. Acudiu a la concentració amb cartells i eslògans significatius de les nostres reivindicacions  


MESA DELS AGENTS SOCIALS PER LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIONS I DE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A 2002

   

 • Creació urgent dels centres de FPA atesa la nova situació (implantació de la Ed. Secundària) i especialment els centres ubicats als complexos penitenciaris de Fontcalent (Alacant), Picassent (València) i Castelló (veure Annex 1) i els que deixen de ser extensions i es converteixen en nous centres.
 • Concurs i provisió de les places vacants en FPA depenents de la GV, amb dues fases; una de mobilitat interna i altra de concurs de les places vacants existents. (Annex 2).
 • Formalització del Conveni General Multilateral: ajuntaments, iniciatives sense ànim. de guany.... i la GV. (Annex 3)
 • Ordre conjunta de subvencions Educació – Ocupació – Benestar Social, per a:
  • Contribuir al manteniment de la resta de despeses originades per la realització dels programes formatius previstos en l'article 5 de la llei 1/95.
  • Contribuir a la dotació d’equipaments dels centres de FPA.
 • Conveni GV / FEVAEPA: Foment de la participació d'associacions i federacions d'EPA.
 • Pla d'actuacions per adequar i dignificar els centres de FPA: "F. Bosch i Morata" (Xátiva), Serrano Morales (València), L'Alguer (València), Sant Marcel·lí (València), S Vicent del Raspeig, Villena, Carcaixent, Vinaròs, Pasqual Tirado (Castelló)...etc. Inici de les obres del CFPA Giner de los Ríos d’Alacant i compliment dels plaços de construcció.
 • Increment pressupostari, en 2002, per poder fer front als compromisos financers per tal de desenvolupar tots els programes formatius, que la llei 1/95 estableix, en les mateixes condicions.
 • Pla d'actuacions de la Comissió Interdepartamental de FPA i inclusió d'un objectiu bàsic a les tres conselleries: Donar suport a la Comissió Interdepartamental com òrgan responsable de la planificació, coordinació i integració de la FPA en les polítiques i accions de la Generalitat valenciana.
 • Desenvolupar la normativa que regule els consells i plans locals i territorials per tal de fer possible la coordinació i integració amb les actuacions territorialitzades de les conselleries de Benestar Social i d'Ocupació.
 • Pla específic de mesures actives complementàries que possibiliten la creació d'entorns educatius i formatius creatius en els municipis, en els barris, en el treball i en la llar perquè les persones adultes puguen participar en els processos d'aprenentatge.
 • Desenvolupament dels programes que a hores d’ara estan sense desenvolupar, apartats f, g, h, i, de l’art 5.2 de la Llei 1/95 en virtut del que la mateixa Llei assenyala en tot el seu articulat i, especialment en els articles 2, 3.2, 5, 26, 27 i 28 i en el Decret 220/1999 (Annex IV).

f.- Programes de formació ocupacional que afavorisquen l’orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenvolupament d’iniciatives formatives que fomenten l’ocupació.

g.- Programes d’iniciació al treball, d’actulització i reconversió de les professions.

h.- Programes socials d’integració d’immigrants i minories ètniques i programes dirigits a persones amb dificultats subjectives de contractació.

i.- Programes que afavorisquen la integració en la societat de persones amb minusvalideses físiques i psiquiques, la seua possibilitat de formació i el seu desenvolupament professional que promoga l’accés al món del treball.

PROPOSTA DE PRESSUPOST PER A L’ANY 2002

Conselleria d'Ocupació

 
   

Creació d'una línia de dotació d’equipaments

150.000.000 ptes

Creació nova línia: programes formatius Llei 1/95

200.000.000 ptes.

Creació nova línia: equips multiprofessionals

420.000.000 ptes.

   

Conselleria de Benestar Social

 
   

Creació nova línia de dotació d'equipaments

150.000.000 ptes.

Creació nova línia: programes formatius Llei 1/95

200.000.000 ptes.

Creació nova línia: equips multiprofessionals

420.000.000 ptes.

   

Conselleria de Cultura, Educació í Ciència

 
   

Despeses Conveni General Multilateral

796.875.000 ptes.

Despeses adequació i dignificació centres de FPA

570.654.375 ptes.

Creació nova línia- programes formatius Llei 1/95

150.000.000 ptes.

Conversió campanya Valencià pob. adulta en programa C, de la Llei 1/95

319.100.000 ptes.

Despeses Consell Valencià FPA

25.000.000 ptes.

Despeses formació específica professorat de FPA

25.875.000 ptes

Despeses foment participació i associacionisme

25.875.000 ptes.

   

Comissió Interdepartamental de FPA

 
   

Pla específic de mesures complementàries per crear entorns educatius i formatius als territoris: barris, municipis, en les empreses, en la llar...etc

105.000.000 ptes.

   

Total

3.558.379.375 ptes.

Annex 1

Antecedents:

 • L’Ordre del 14 d’abril de juny de 2001, als annexos I.A, I.B i II estableix els cetres que han de implantar els programes formatius del Cicle I i Cicle II de la formació bàsica de les persones adultes.

 • El Reial Decret 1203/1999 de 9 de juliol (BOE de 21 de juliol de 1999) pel que s’integren en el Cos de Mestres els funcionaris del Cos de professors de Ed. Gral. Bàsica ds’Institucions Penitenciàries.

 • L’Ordre de 6 de desembre de 1999 per la que es publiquen la relació de funcionaris que s’integren en el Cos de Mestres així com els llocs i localitat de treball.

 • A la reunió extraordinària del Consell de la Formació de les Persones Adultes del dia 18 d’abril de 2000, en el punt 3 de l’ordre del dia, la Directora General de Centres informa dels criteris per a la planificació de la formació de persones adultes. Extraem literalment de l’acta la seua intervenció:

La Directora General de Centres Docents informa que el passat 25-2-99 es van presentar uns criteris per a la planificació de la formació de persones adultes, que s'han redefinit en una nova proposta que és la següent:

  • S'implantará el GES en localitats de rnés de 20.000 habitants. Esta proposta no implica substituir serveis prestats per entitats locals.

  • En aplicació d'este criteri, dels 69 centres d'EPA actuals, 51 centres implantaran el GES.

  • En les 4 localitats de més de 20.000 habitants on actualment no hi ha centre d'EPA de la Conselleria, y el servei el presta l’entitat local, també s’impartirà el GES: Burjassot, Alfafar, Catarroja 1 Cullera. Els professors per a implantar en estos Ajuntaments els podria posar la Conselleria, cas que el GES no el pose en funcionament la pròpia entitat local.

  • En les comarques que aplicant el criteri exposat no es pot implantar el GES per no haver cap localitat de més de 20.000 habitants, s’implantarà en les localitats següents que ja disposen de centre d'EPA: Cocentaina, L'Alcora, Morella, Segorbe, Ademús, Aiora, Chiva, Énguera, Llíria, Requena, Villar del Arzobispo.

  • Es crearan centres de formació de persones adultes en Torrevella, Xàbia i Benicarló.

  • Al haver-se transferit el professorat de les Institucions Penitenciàries a la Conselleria, es crearà un centre a Alacant, un centre a Castelló i 2 centres a Picassent."

Annex 2

El procés deuria contemplar les següents fases:

1.- La configuració de les unitats dels centres i la catalogació dels llocs de treball donada la nova situació dels centres de FPA. El catàleg deuria contemplar necessàriament el següent professorat:

- Professorat de Secundària per al 2n nivell de Cicle II del programa A i per atendre altres programes:

  • Camp de comunicació: Castellà i Anglés.

  • Camp de Comunicació: Valencià.

  • Camp Científico-tecnològic.

  • Camp Ciències Socials.

  • Especialista en Psicopedagogia.

-Professorat del cos de primària per al Cicle I i adscrit al 1r nivell del Cicle II, i per atendre altres programes:

  • Camp de comunicació: Castellà i Anglés.

  • Camp de Comunicació: Valencià.

  • Camp Científico-tecnològic.

  • Camp Ciències Socials. 

  • Professorat Cicle I (Cos de primària)

- Professorat tècnic de FP per a la preparació de les proves d’obtenció del títol de cicles formatius de grau mitjà.

- D’altres professionals: Educadors Socials (Benestar Social)..etc.

2.- Adscripció del professorat actual als nous llocs de treball en funció de les seues habilitacions. Aquesta adscripció podria contemplar 3 fases: adscripció al centre, a la localitat i a la zona.

3.- Establiment del mecanisme mitjançant el qual, el professorat definitiu en FPA del cos de primària que ha aprovat l’accés al cos de secundària, en compliment d’allò que estableix la Transitòria Quarta de la LOGSE, puga accedir a les places del 2n Nivell del Cicle II.

4t.- Concurs intern de mobilitat per al professorat del cos de primària (es demana aquest concurs intern per compensar el greuge que ha sofert aquest professorat que duu des de l’any 90 sense poder traslladar-se de centre ni de ciutat per no haver eixit en aquest temps les places d’FPA a concurs).

5é.- Provisió dels llocs de treball restants tant de primària com de secundària mitjançant un concurs específic.

Annex 3

Adjunte els quadres que figuren a l’informe sobre la situació de la FPA on es constata la necessitat del Conveni Gral Multilateral que fixe la contribució financera de la Generalitat per al sosteniment dels centres de titularitat municipal atesa la nombrosa quantitat de programes que desapareix, entenem que per no poder suportar la càrrega financera que suposen per als ajuntaments respectius:

Curs 1992-93. Dades de Centres

 

Generalitat Valenciana

Municipals

Altres

TOTAL

 

Centres

Extensions

     

Alacant

23

8

40

3

74

Castelló

13

15

17

6

51

València

41

6

106

12 + 2

167

 

77

29

     

TOTAL

106

163

23

292

Curs 2000-01. Dades de Centres

 

Generalitat Valenciana

Municipals

Altres

TOTAL

 

Centres

Extensions

     

Alacant

25

6

31

2

64

Castelló

13

14

13

5

45

València

40

6

94

9 + 2

151

 

78

26

     

TOTAL

104

138

18

260

Constatem una disminució del nombre de centres municipals ( 25) i de professorat (44) , potser produïda per una escassesa de les aportacions financeres de la Generalitat Valenciana a les entitats locals; també s’observa un estancament real respecte dels centres de titularitat de la GV: per una banda sols tres extensions han passat a ser centres, mentre la resta continuen sent extensions sense un tractament igualitari que els dificulta el bastir una oferta que responga fidelment a les demandes de la població del seu territori.

Alacant, 9 de novembre de 2001


mEsA dElS AgenTs SoCialS per la Formació de Persones Adultes

Acords del Plenari celebrat a Dénia el dia 29-10-2001

1.- Es debateix la situació general de la FPA fent especial menció als següents aspectes:

2.- Es fa una valoració de les tasques realitzades i es comenten les que queden per realitzar de la campanya aprovada en el Plenari celebrat a València el 31 d'abril de 2001. S'acorda continuar amb les següents mesures:

3.- S’aprova la següent estructura de funcionament de la Mesa:

Col·lectiu

Àrea de treball

Tasques

COL·LECTIU MUNICIPAL

Coordinació

Coordina organitzacions i territoris
Coordina i fa el seguiment de les propostes fetes a l’administració, grups polítics...
Convocatòria d’actes, permanents...

TAREPA-PV
STEPV-IV
F.E. DE CC.OO
FETE-UGT

Organització

Organitza i fa el seguiment de les campanyes, de les activitats de la Mesa: aniversari de la Llei, Trobada, Certamen Literari, Premi Ciutat de Dénia...
Organitza, potencia i desenvolupa les accions de la Mesa als territoris conjuntament amb ells.

FEVAEPA

Tresoreria i Secretaria

Finances i secretaria (convocatòria de Plenaris). Àrea ubicada on estiga la presidència i tresoreria de la Fevaepa.

  

PLENARI

Assembleari

Aprova les campanyes i les línies d’actuació de la Mesa

L’ANORMALITAT DINS DE LA NORMALITAT

Encetem un altre curs en el camp de la Formació de les Persones Adultes –FPA–. Com tots els anys, el tret que caracteritza l’inici de curs, segons l’administració educativa, és la normalitat. Doncs bé, com nosaltres continuem pensant que una de les tasques dels agents socials ha de ser la de destapar i donar a conèixer les anormalitats que hi ha subjacents sota la normalitat preconitzada per l’administració, hem arreplegat el sentir i les opinions de molts companys i companyes que treballen en la FPA per tot arreu del País Valencià i ens trobem que:

Joan V. Pérez Albero. Representant del STEPV-Iv en la Mesa dels Agents Socials per la FPA


L’STEPV-IV demana al Consell de la Generalitat Valenciana que done compliment a la Llei de Formació de Persones Adultes aprovada per les Corts Valencianes l’any 1995, sense cap vot en contra.

El sindicat critica l’incompliment de la llei i proposa 7 actuacions urgents per desplegar-la.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana critica, amb contundència, l’incompliment sistemàtic, per part del Consell, de la Llei de Formació de Persones Adultes que van aprovar les Corts Valencianes l’any 1995, sense cap vot en contra. Aquesta llei que va ser consensuada per la globalitat dels agents socials i partits polítics, va suposar un pas endavant en la concepció moderna i progressista de la Formació de Persones Adultes. Malgrat açò, s’ha entrebancat el seu desplegament, la qual cosa és intolerable i lamentable en una societat democràtica, una llei aprovada per la representació de la soberania popular dorm als calaixos de l’Administració.

En aquest context el sindicat davant de l' articulació i la regulació del marc normatiu que va suposar la promulgació de la llei 1/95, del Govern Valenciá, de Formació de Persones Adultes així com les normatives posteriors, especialment el decret 220 pel que es regulen els programes formatius i s'estableix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació básica de les persones adultes fins a I'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana i I'ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la que es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret abans anomenat i per la que es dicten instruccions per a I'organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunidad Valenciana. El sindicat considera que es fa necessari el desplegament i complementació per a una adient coordinació i interrelació d'aquests programes i de les polítiques actives per a produir un millor desenvoluparnent personal, sociocultural i económic-laboral del nostre país, en la línia de la Deciaració i el Pla de futur aprovats en la CONFITEA (Hamburg,1997) i del més recent Memorándum sobre l'Aprenentatge Permanent presentat al debat per la Comissió Europea, per la qual cosa l’STEPV-Iv proposa les següents actuacions:

1.- El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Comissió Interdepartamental de FPA, i amb el dictamen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, formalitzará Pelaboració del Pla General d'Actuacions per a la FPA, amb explicitació clara i concreta dels criteris d'intervenció, d'organització, planificació, coordinació i interrelació de les actuacions i la seua quantificació pressupostária així com la seua temporalització.

2.- El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Comissió Interdepartamental de FPA, i amb el dictamen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, formalitzará un Conveni General Multitateral per tal d'establir per l'actual exercici pressupuestari i els següents, el sistema de finançament que la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana assenyala.

3.- El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Comissió Interdepartamental de FPA, i amb el dictamen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, articularà els mecanismes necessaris per a que les administracions locals puguen elaborar Plans locals de FPA, tal i com assenyala l'article sisé, apartat tres de la Llei de FPA, garantint la gestió social, la participació i la promoció de les associacions de persones adultes.

4.- El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i amb dictamen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, establirà les normatives que definisquen les plantilles, els equips multiprofessionals, el catàleg -reconeguent totes les unitats presents als centres públies de FPA -independentment de les institucions que les proveisquen- i la provisió dels llocs de treball on s'incloga el reconeixement de la singularitat de la FPA i el seu accés mitjançant plans específics de formació per a aquests professionals.

5.- El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta de la Comissió Interdepartamental de FPA, i amb el dictamen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, formalitzarà la normativa per tal de poder desenrotllar la constitució dels Consells Territorials de FPA, garantint la gestió social, la participació i la promoció de les associacions de persones adultes.

6.- El Consell de la Generalitat Valenciana a proposta de la Comissió Interdepartamental, i amb el dictàmen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, establirà les modificacions pressupostàries adients per tal de constituir les línies de crèdit necessàries per a contribuir al manteniment de les despeses del personal que contracten les corporacions locals que estan realitzant els programes formatius per a adquirir i actualitzar la formació básica de persones adultes fins I'obtenció del títol de GES -inclós el segon nivell- i compten amb l'autorització pertinent per a fer-ho.

7.- El Consell de la Generalitat Valenciana a proposta de la Comissió Interdepartamental, i amb el dictàmen preceptiu del Consell de la Formació de Persones Adultes, elaborarà i durà a terme un Pla de construcció de nous centres (Giner de los Rios -Alacant-, Xátiva, Serrano Morales -Valéncia-, L'Alguer-Valéncia-, S. Marcel.lí, S. Vicent del Raspeig, Villena, Carcaixent, Vinarós, Pasqual Tirado -Castelló-,...), d'adequació i reforma dels centres actuals i un pla de dotació d'equipaments( aules d’informática, xarxes telemàtiques, gravadors i reproductors de CD's, connexions a internet per a tot el professorat i per tots els centres públics, equips de reproducció adients,etc.), materials i mobiliari.

València, 29 de setembre de 2001.


Plenari mes d'abril.
mEsA dElS AgenTs SoCialS per la Formació de Persones Adultes

Davant la situació actual de la FPA al nostre país: implantació dels programes formatius, deteriorament de la situació laboral dels treballadors i treballadores de la FPA: sense concurs intern els de primària, en unes condicions de pseudoadscripció els de secundària –a més a més en greus condicionaments per a desenvolupar el seu treball: itinerància, distàncies intercentres molt grans,...- escàs finançament de les iniciatives de caràcter públic municipal, defectuoses infraestructures i condicions dels edificis lamentables i indignes, etc.

I per tal que aquesta situació canvie, el primer pas és tindre un bon coneixement d’ella i, és per això , que us convoquem a un PLENARI per tal de debatre, presentar dades i millorar l’informe que us adjuntem, i a partir d’eixe moment planificar les nostres reivindicacions i les accions a realitzar.

Voldriem que la participació en aquest PLENARI fóra massiva i que, a més a més, els equips directius dels centres públics de FPA: de titularitat de la Generalitat Valenciana i de les entitats locals estiguereu presents.

Companya i company quedeu convocats al PLENARI que se celebrarà al saló d’actes de l’IES Lluís Vives de la ciutat de València, el proper dia 25 d’abril de 2001, a les 10 hores amb la següent proposta d’ordre del dia:

1.- Situació actual FPA i informe; presentació d'esmenes, debat i aprovació si cal del document.
2.- Propostes de mesures
3.- XVI Trobada, Guardó i Escola d'estiu
4.- Funcionament de la mEsA
5.- Precs i preguntes


INFORME DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ DE LES PERSONES ADULTES. 19 DE FEBRER DE 2001

TEMES TRACTATS, ACORDS PRESOS.

1.- CONSTITUCIÓ DE DE LES COMISSIONS ESTABLIDES EN L'ARTICLE 12.2 DE L'ORDRE DE 2 DE MAIG DE 2000 PER LA QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ DE LES PERSONES ADULTES.

A proposta del Director General d'Ordenació i Innovació Educativa s'adjudiquen les presidències i vice-presidències de les diferents comissions, recaient-hi en:

Comissió

Presidència

Vicepresidència

Planificació gral. de la FPA

Sindicats

Patronal

Projectes legislatius

Alumnes (FEVAEPA)

Sindicats

Correspondència i gestió econòmica

Patronal

Alumnes (FEVAEPA)

A continuació es passa un full per què cadascun dels membres del Consell s'adscriga voluntàriament a alguna/nes de les comissions.

2.- INFORME DE LA VICEPRESIDÈNCIA RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DE LA F.P.A.

El Director general d'Ordenació i Innovació Educativa informa sobre les següents qüestions:

En referència a aquest darrer punt, des del Consell es fa la proposta de què als centres que estan preparant les proves lliures de Graduat Escolar, el professorat que imparteix les classes puga avaluar els alumnes. La proposta es desestimada per part de l'Administració.

Sobre la continuació de la implantació del GES per al curs 2001-2002, el Director General de Centres Docents destaca:

CENTRE

LOCALITAT

UNITATS

Alberto Barrios

Alacant

2

El Manantial

Elx

3

Josep Pasqual i Tirado

Castelló

2

Malvarrosa

València

2

Sant Marcel·li

València

1

Transits

València

1

En referència a aquest punt, i donat que el Vice-president del Consell ha manifestat en nombroses ocasions que el Mapa de Centres que figura als annexos I i II de l'Ordre del 14 de juny de 2000 es flexible i pot sofrir variacions en funció de la demanda, des del Consell es proposa a l'Administració de què al curs que ve puguen iniciar els ensenyaments del 2n nivell del Cicle 2, els centres de Babel (Alacant), Picassent-Silla i Onda-Betxí. Des de l'Administració es respon que s'estudiarà la petició.

Des del Consell es denuncien les condicions deplorables en les que s'ha desenvolupat la implantació del GES en algunes comarques i/o localitats al llarg del present curs: tardança en anomenar el professorat de secundària, contractacions a temps parcial, itineràncies no remunerades, manca d’instruccions i manifestacions contradictòries per part de representants de l’Administració al voltant d'allò que contempla l'Odre de 14 de juny de 2000...L'Administració pren nota i manifesta que intentarà suplir aquestes deficiències però sense especificar ni com ni quan.

Es demanen explicacions sobre quins han estat els criteris que ha seguit l'Administració per autoritzar o denegar la implantació del 2n nivell del 2n Cicle en centres de titularitat municipal. La resposta no es produeix per part de l'Administració sinó per part d'un Conseller, Inspector d'Educació a la Direcció Territorial de València, que ha participat en la comissió que ha estat nomenada a tal efecte. Segons les seues informacions, les causes de denegació han estat fonamentalment derivades de la manca de titulació del professorat proposat. Al final se'ns informa dels Ajuntaments que han estat autoritzats: Alberic, Almussafes, Canals, Carlet, Xest, L'Alcúdia, Villanueva de Castellón, Sollana i Picanya, a més dels centres privats, Sant Vicent Ferrer-Casa de los Obreros i Centro de Estudios Ases de València.

En referència a les actuals zones de coordinació i a les funcions dels centres coordinadors, es demanen explicacions sobre els remors que estan produint-se sobre la seua desaparició. El Vice-president del Consell desmenteix aquestes afirmacions, fa lectura del que figura a l'apartat 6é punt 1 de l'Ordre de 14 de juny de 2000 i afirma que es dictaran noves instruccions per part de la Conselleria.

València, 19 de febrer de 2001

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >