stepv55.gif (3507 bytes) LA FORMACIÓ DE LES PERSONES ADULTES:
ALGUNES DE LES ASSIGNATURES PENDENTS DEL GOVERN VALENCIÀ

Tots els anys, el començament de curs ve marcat, malgrat l'aire de "normalitat" que vol donar-li la Conselleria, per una sèrie de mancances, incompliments i improvisacions, de les quals la Formació de les Persones Adultes no és aliena.
De totes i tots és sabut que el model de FPA que té (si és que el té) el Govern Valencià és substancialment diferent al que defensem els Agents Socials: front un model essencialment academicista auspiciat per la Conselleria d'Educació -només cal veure el desplegament que s'ha fet de la Llei 1/95 de Formació de Persones Adultes-, els agents socials defensem un model integrador basat en les necessitats de la ciutadania circumscrita en els seus territoris: pobles, ciutats, comarques, mancomunitats...

La plasmació d'aquest model passa per la necessitat d'elaborar plans d'actuació de base territorial que ajuden a detectar les necessitats que deuen cobrir-se, no sols les de formació bàsica, encara que considerem que són molt importants, sinó també econòmiques, socials, culturals, ocupacionals, de desenvolupament comunitari..., tot i comptant amb els recursos i els agents que hi actuen: associacions diverses, empreses, sindicats, ajuntaments, agències de desenvolupament...

PRIMERA assignatura pendent del Govern valencià: manca total i absoluta de planificació en la línia que hem argumentat. En contra d'això ens trobem amb la intervenció únicament de la Conselleria d'Educació quan la llei 1/95 de Formació de Persones Adultes (arts 7é, 8é i 9é) parla de la participació de les Conselleries d'Ocupació i Benestar Social en l'elaboració del pla general d'actuacions per a la FPA.
És evident que el disseny d'un pla global d'actuacions necessita un finançament. Tornem a recordar la Llei de FPA quan a l'art 8é determina que una de les competències de la Comissió Interdepartamental és la de coordinar els recursos pressupostaris que les administracions públiques destinen a la FPA /.../ sense prejudici del respecte a l'autonomia financera de les administracions públiques competents. Els Agents Socials encara estem esperant que la resta de conselleries implicades posen damunt la taula els diners que pensen aportar per al finançament de la FPA, i ara és bon moment per a fer-ho doncs l'esborrany de la llei de pressupostos per
al 2001 ja està en marxa.

SEGONA assignatura pendent.
A més, i tenint en compte que les accions formatives es desenvolupen en els territoris, molts ajuntaments han apostat fort per la formació de la seua ciutadania destinant a tal efecte uns recursos econòmics que no fan sinó agreujar la difícil situació financera per la que travessen. Es per això que amb la intenció de cofinanciar les nombroses despeses que la formació els hi ocasiona, l'Art 27 de l'esmentada Llei diu que la Generalitat Valenciana contribuirà al manteniment de les despeses de personal que contracten les corporacions locals /.../ en els termes i la quantia que es determinen en un Conveni General Multilateral.

TERCERA assignatura pendent; i aquesta tal volta és la més greu si tenim en compte les declaracions fetes per un alt càrrec de l'Administració del Govern als representants de la Mesa dels Agents Socials en la línia de què sols es finançaran els ensenyaments de secundària dels centres depenents dels ajuntaments que verbalment es van citar en la reunió del Ple del Consell de la Formació de Persones Adultes celebrada el dia 13/06/2000: Alfafar, Burjassot, Catarroja i Cullera; es a dir, tan sols 4 dels més de 150 municipis que oferten en l'actualitat ensenyaments de FPA. Ja poden anar preparant-se les arques municipals si aquesta "amenaça" es du a terme, o sinó, que la ciutadania d'aquests municipis vaja pensant en "emigrar" en busca de formació si és que la necessita!
Per últim cal fer esment a la caòtica situació en què es troben els 54 centres que iniciaran enguany els ensenyaments del Graduat en Educació Secundària. La rebaixa i la improvisació han estat els trets que han caracteritzat el procés des del seu inici. La previsió inicial d'enviar 4 professors/es del cos de Secundària per centre prompte es va convertir en 3. La forma de provisió, comissió de serveis per a professorat amb destinació definitiva, ha satisfet molt poc donat l'escàs ressò que ha tingut entre el professorat de secundària i les poques sol·licituds que ha hi hagut -tan sols s'han pogut cobrir un terç de les places que en principi haurien de cobrir-se, i tot açò amb caràcter provisional, enacara pot haver-hi renúncies-, la resta de places hauran de cobrir-se amb professorat interí, moltes d'elles a temps parcial, la qual cosa significa que no podran atendre's ni la Educació a Distància ni altres Programes Formatius.
Però això no és tot: falta per establir la catalogació de llocs de treball en els centres de FPA, no s'ha regulat la forma de provisió dels mateixos a fi de consolidar les plantilles, el professorat del cos de primària duu 9 anys sense poder concursar ni moure's de centre la qual cosa fa que en molts centres la majoria del professorat siga interí, no s'ha desplegat l'IVADED (Institut Valencià per al Desplegament de l'Educació a Distància)...

QUARTA, CINQUENA.... assignatures pendents. I a tot això li diuen normalitat.

Joan V. Pérez Albero
Representant de l'STEPV-Iv en la
Mesa dels Agents Socials per la FPA

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >