stepv55.gif (3507 bytes)

IMPLANTACIÓ DE LA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN ELS CENTRES DE FPA.

FONAMENTACIÓ LEGAL.

1.- La LOGSE dedica tot el TÍTOL 3r (Arts. 51 al 54) a la Formació de les Persones Adultes. D’entre aquest articulat destaquem:

 

2.- La Llei 1/95 de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes. (DOGV 31/01/95), regula el desenvolupament de la FPA en la Comunitat Valenciana.

 

3.- El Decret 220/1999 de 23 de novembre (DOGV 18/02/2000) regula els programes formatius que figuren a la Llei 1/95 de FPA i estableix el currículum dels programes d’alfabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica fins a l’obtenció del GES. Aquest Decret en ...

 

 

Especialitats del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari

Camps de Coneixement o àmbits d’experiència (d)

 • Llengua Castellana i literatura (a)
 • Processos i Mitjans de Comunicació (a)
 • Llengua i literatura Valenciana (b)
 • Anglès (c)
 • Francès (c)

 

 • Comunicació
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Anàlisi i Química Industrial

 

 • Científicotecnològic.
 • Geografia i Història
 • Filosofia
 • Formació i Orientació Laboral
 • Psicologia i Pedagogia
 • Economia
 • Intervenció Sociocomunitària

 

 

 

 • Ciències Socials

 

Nota: (a, b, c i d) desenrotllats en l’Ordre de 15 de juny:

 

 

4.- Ordre de 15 de juny de 2000 (pendent de publicació), per la qual es regula la implantació dels programes formatius establits als annexos I i III del Decret 220/1999 de 23 de novembre.

Aquesta Ordre regula la implantació dels ensenyaments, la temporalització (a partir del curs 2000-2001), les condicions d’accés de l’alumnat, els horaris, les ràtios, la validació inicial dels coneixements, les convalidacions ...etc. pel que respecta al professorat, transcrivim alguns articles de la mateixa:

 

 

Sext. Professorat

 

1. Les activitats pròpies dels llocs de treball docents en centres de formació de persones adultes són:

.../...

2. 1. Les ensenyances corresponents al Cicle 1 de la Formació Bàsica de Persones Adultes seran impartides, en els centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana, per professorat integrat en el cos de mestres. Este professorat també podrà impartir les ensenyances corresponents al primer nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, segons la seua habilitació o especialitat.

2. 1. 1. Per a impartir la docència utilitzant el valencià com a llengua vehicular i per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes, el professorat ha d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyança en Valencià o Diploma de Mestre de Valencià.

Per a impartir la docència del mòdul de Valencià en el primer nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, el professorat integrat en el Cos de Mestres ha d'estar en possessió del Diploma de Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.

 

2.2. .../... A fi de desplegar allò que s'ha establit en els apartats a), b), e) i d) de l'annex 11 del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, sobre l'atribució d'especialitats del Cos de Professors d'Educació Secundària als tres camps de coneixement o àmbits d’experiència en que s’organitzen les ensenyances corresponents al segon nivell del Cicle II de Formació Bàsica de Persones Adultes, en funció de les àrees o matèries d'Educació Secundària Obligatòria integrades en cada camp de coneixement o àmbit d’experiència, s’estableixen els requisits següents:

 

a) Els professors del Cos d'Educació Secundària de l'especialitat de "Llengua Castellana i Literatura" i de l'especialitat de "Processos i Mitjans de Comunicació, per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma del Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent i per a poder impartir el mòdul de Llengües Estrangeres (Anglès o Francés) hauran d'estar en possessió de la llicenciatura de Filologia Anglesa o Francesa o haver superat 3 cursos complets d'estes llicenciatures; Certificat d'Aptitud en Anglès o Francés de l'Escola Oficial d’Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència; Diplomatura en Anglès o Francés per les Escoles Universitàries d’Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’Anglès o Francés convocats pel Ministeri d'Educació i Ciència o pels òrgans o institucions corresponents de les comunitats autònomes.

 

b) Els professors del Cos d'Educació Secundària, de l’especialitat de "Valencià: Llengua i Literatura", per a poder impartir el mòdul de "Llengües Estrangeres" (Anglès o Francés) han d'estar en possessió de les mateixes titulacions establides en l'apartat anterior per a impartir este mòdul..

 

c) Els professors del Cos d' Educació Secundària, de les especialitats d’Anglès o Francés per a poder impartir el mòdul de Valencià hauran d'estar en possessió del Diploma de Mestre de València o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.

 

d) En el cas que en el centre de formació de persones adultes existisca més d'un lloc de treball de professor del Cos d'Educació Secundària per a impartir un camp de coneixement o àmbit d’experiència, la preferència per a ocupar-lo entre els distints especialistes que tenen atribució per a impartir cada camp de coneixement, serà la següent:

 

1r. Llengua i Literatura Valenciana

2n. Anglès

3r. Llengua Castellana i Literatura

4t. Francés

5t. Processos i Mitjans de Comunicació

1r. Matemàtiques

2n. Biologia i Geologia

3r. Tecnologia

4t. Física i Química

5é. Anàlisi i Química industrial

1r. Geografia i Història

2n. Formació i Orientació Laboral

3r. Economia

4t. Intervenció Sociocomunitària

5t. Filosofia

6t. Psicología i Pedagogia

.../...

 

5.- El Claustre de Professors estarà integrat per la totalitat de professors que impartisquen docència en el centre.

.../...

8.- Horari del professorat dels centres públics de persones adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana.

8.1. En els centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana, de les trenta-set hores i mitja que constitueixen la Jornada laboral, tots els professors dedicaran 30 hores setmanals de presència directa en el centre, a més de set hores i mitja de permanència no obligada en el centre.

8.2. Cada professor dedicarà a les activitats lectives un total de 21 hores setmanals, de les quals una es dedicarà a tutoria. Si hi haguera professorat que no cobrira esta dedicació horària, les completarà amb les tasques de suport organitzatiu o pedagògic que li assigne l’equip directiu del centre.

.../...

8.3. La dedicació a activitats no lectives serà de 9 hores setmanals d'obligada permanència en el centre. Estes hores es dedicaran prioritàriament a l'elaboració del projecte curricular del centre i, a més, a les tasques següents:

a) Programació de l'activitat pedagògica i elaboració de material didàctic.

b) Entrevistes amb les persones adultes.

e) Reunions d’òrgans de coordinació docent i sessions d'avaluació.

d) Reunions d'equips de treball intercentres.

e) Tasques relacionades amb activitats d’innovació pedagògica.

f) Ompliment de documents administratius i acadèmics, programació i avaluació.

 

g) Tasques de captació, inscripció i dinamització.

h) Participació en reunions d’òrgans col·legiats.

i) Tasques d'administració i gestió relacionades amb les ofertes educatives del centre.

 

j) Reunions de coordinació amb entitats i institucions que col·laboren amb el desplegament de les activitats del centre.

k) Qualsevol altra que es determine en el projecte educatiu del centre.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL

 

Pel que fa a les característiques dels llocs de treball en FPA, a més de les activitats pròpiament docents, hem destacat (negreta) aquelles que imprimeixen una certa especificitat a aquests llocs de treball i que haurien de completar-se (k) amb:

 

 

Cal remarcar que el professorat de FPA ha de dedicar una atenció important a la preparació de material.

 

IMPLANTACIÓ DELS ENSENYAMENTS

 

L’Ordre de 15 de juny de 2000 preveu que durant el curs 2000-2001 un total de 54 centres (18 a Alacant, 9 a Castelló i 27 a València) ofertaran els ensenyaments del segon nivell del Cicle II, augmentant-se aquests en 6 (2+1+3), durant el curs 2001-2002.

 

La Conselleria fins ara no ha presentat cap document referent a la catalogació dels nous llocs de treball en centres de FPA ni a la forma de provisió, tan sols s’ha limitat a fer declaracions:

 

 

 

 

País Valencià, juny de 2000.

 


RESOLUCIÓ DE 19 DE JUNY DE 2000, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL, PER LA QUAL S’ANUNCIA LA CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVEI PER A PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DURANT EL CURS 2000/2001, EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

- El termini de presentació d’instàncies serà el dia 28 de juliol de 2000.
- El model d'instància es podrà aconseguir en les direccions territorials de Cultura i Educació

La convocatòria es regirà per les bases següents:

I. Participants

Primera

Poden participar de forma voluntària en esta convocatòria els funcionaris de carrera dependents de la Generalitat Valenciana del cos de professors d’Ensenyament Secundari que es troben en situació de servei actiu i que ocupen llocs de treball amb caràcter definitiu.

Segona

Per a l’obtenció de destinació, la Direcció General de Personal determinarà la prioritat d’acord amb les circumstàncies professionals i personals de cada participant que s’hi al·leguen i s’hi justifiquen documentalment.

II. Sol·licituds

Tercera

Els qui desitgen participar en esta convocatòria emplenaran la instància que serà facilitada i presentada en les direccions territorials de Cultura i Educació dependents de la Conselleria de Cultura i Educació.

A més, hauran d’aportar:

- Annex degudament emplenat, que es facilitarà juntament amb la instància.

- Tots aquells documents o certificacions en què fonamenten la sol·licitud.

Quarta

Per a poder sol·licitar els llocs es requerix pertànyer al cos de professors d’Ensenyament Secundari i haver adquirit l’especialitat corresponent per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què s’organitzen els ensenyaments corresponents al segon nivell de cicle II de Formació de Persones Adultes, segons l’atribució d’especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari que s’establix en l’annex II del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, i s’establix el currículum dels programes d’alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, en la Comunitat Valenciana (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de febrer de 2000, tal com s’indica en l’annex I d’esta resolució.

III. Format i emplenament de la petició

Cinquena

Tots els participants hauran de presentar instància, ajustada al model oficial, que podran obtenir en les direccions territorials de Cultura i Educació. La instància es dirigirà al director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, i es presentarà en les esmentades direccions territorials. A més a més, hi hauran d’adjuntar la resta de documentació que s’indica en la base tercera de la present resolució.

Sisena

El nombre de peticions no podrà excedir de 50.

Setena

Les peticions solament podran referir-se a un camp de coneixement dels establits en el Decret 220/1999, de 23 de novembre, sempre que es posseïsca alguna de les especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari, d’acord amb les atribucions ja esmentades en la base cinquena i podran referir-se a centre concret i àrea, i seran compatibles les dues modalitats. En este últim cas, s’adjudicarà el primer centre de l’àrea, amb vacant, en el mateix ordre en què apareguen anunciats en la convocatòria.

En el supòsit que s’estiga disposat a compatibilitzar l’horari lectiu, amb les reduccions horàries que es determinen, entre més d’un centre de Formació de Persones Adultes dels sol·licitats en la instància, pertanyents a la mateixa àrea i sempre que la distància entre els centres afectats no supere els 25 km, s’haurà d’indicar explícitament en la casella destinada a l’efecte en l’annex que es presentarà juntament amb la instància.

Huitena

En les instàncies es relacionaran, conforme a les instruccions que s’hi afegixen, per ordre de preferència, els centres i àrees que se sol·liciten, expressant amb la major claredat els conceptes exactes que en l’imprés de la instància s’indiquen.

Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat o la interessada no podrà ser invocada a efecte de futures reclamacions, ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, sota cap concepte s’alterarà la petició, ni encara que es tracte de l’ordre de prelació dels centres sol·licitats. Si els codis resultaren il·legibles, estigueren incomplets o no es col·locaren les dades en les caselles corresponents, es considerarien no inclosos en la petició, i els participants hi perdrien tots els drets.

IV. Altres normes

Novena

El termini de presentació d’instàncies serà el dia 28 de juliol de 2000.

Deu

Totes les condicions que s’exigixen en esta convocatòria han de tenir-se complides o reconegudes en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies.

Onze

Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol dels participants que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o que no coincidisca amb les característiques declarades en la instància i la documentació corresponent.

Dotze

Quedaran exclosos de l’adjudicació de destinació en comissió de servei aquells funcionaris que hagen obtingut destinació mitjançant el procediment establit per la Resolució de 2 de juny de 2000, de la Direcció General de Personal, per la qual s’anuncia la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per a professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial, durant el curs 2000/2001, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana (DOGV de 13 de juny).

Tretze

La resolució provisional d’adjudicació de destinacions es publicarà al tauler d’anuncis dels serveis centrals de la Conselleria de Cultura i Educació, i també en els de les direccions territorials de Cultura i Educació.

Disposició final

De conformitat amb el que s’establix en els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant el director general de Personal d’esta Conselleria en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >