Comissions servei F.P.A.

Aquesta resolució es publicarà, en els propers dies, al DOGV.
Per més informació poseu-vos en contacte amb el sindicat.

Publicat en DOGV núm. 4252. Dilluns, 20 de maig de 2002

Termini: fins 1 de juny

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DE 2002, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL, PER LA QUAL S'ANUNCIA LA CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICI PER A PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DURANT EL CURS 200212003, EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

La Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, i el Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, regulen els programes formatius i establixen el currículum dels programes d'alfabetització i programes pera adquirir¡ actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Havent-se iniciat la implantació dels referits programes en els cursos anteriors, resulta necessari continuar amb el procediment excepcional ja iniciat per a adscriure professors d'Ensenyament Secundari als centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana que impartiran eis programes formatius del segon nivell del Cicle Il de la formació bàsica de les persones adultes durant el pròxim curs.

En este sentit, la present convocatòria de comissions de `servici té com a finalitat dotar d'un procediment d'adscripció, amb caràcter excepcional, a llocs de treball de nova creació a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes durant el curs 200212003, que així ho sol.liciten.

La convocatòria es regirà per les bases següents:

l.Partcipants

Primera. Poden participar de forma voluntària en esta convocatòria els funcionaris de carrera dependents de la Generalitat Valenciana del cos de professors d'Ensenyament Secundari que es troben en situació de servici actiu i que ocupen llocs de treball amb caràcter definitiu.

Segona. Per a l'obtenció de destinació, es valoraran els mèrits acadèmics i professionals que s'hi alleguen ¡justifiquen documentalment. En este sentit, es tindrà en compte amb caràcter prioritari haver exercit llocs en comissió de servici durant el curs 2001/2002 en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que no existisca informe desfavorable de l'administració educativa corresponent.

Tercera. Per á poder solicitar els llocs es requerix pertànyer al cos de professors d'Ensenyament Secundari i haver adquirit l'especialitat corresponent per a poder impartir els camps de coneixements- o àmbits -d'experiència en què s'organitzen eis ensenyaments - corresponents al segon nivell del Cicle 11 de Formació de Persones Adultes, segons l'atribució d'especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari que s'establix en l'annex 11 de¡ Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen eis programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana, i tambéestar en possessió de les titulacions establides en l'Orde de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV núm. 3.781, de 28 de juny).

ll. Format i emplenament de la petició

Quarta. Tots els participants hauran de presentar instància, ajustada al model oficial, que podran obtindre en les direccions territorials de Cultura i Educació de València, Castelló o Alacant dependents de la Conselleria de Cultura i Educació. La instància es dirigirà al director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, f es presentarà en les esmentades direccions territorials.

Els funcionaris de carrera del cos de professors d'Ensenyament Secundari que ja van ser seleccionats en la convocatòria d'adjudicació de llocs en comissió de servici per a professors d'Ensenyament Secundari durant el curs 2001/2002, solament hauràn d'aportar la instància degudament omplida.

Els funcionaris que participen per primera vegada, podran adjuntar tots eis documents o certificats en què fonamenten la seua sol.licitud.

Els participants pel camp de coneixement o àmbit d'experiència de comunícació, hi hauran d'adjuntar document que acredite estar en possessió de la titulació o titulacions que els habiliten per a impartir els diferents mòduls d'este camp de coneixement a què fa referència segons s'indica en l'annex I de la present convocatòria.

Cinquena. En la instància s'indicarà el càmp de coneixement o l'àmbit d'experiència que es posseïsca, i també l'especialitat del cos de professors d'Ensenyament Secundari, de les incloses en l'annex f d'esta resolució. Igualment s'ha de relacionar el centre o centres que se sol.liciten dels inclosos en l'annex II.

Les peticions només podran referir-se a un camp de coneixement dels establits en el Decret 220/1999, de 23 de novembre, sempre que es posseïsca alguna de les especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari, d'acord amb les atribucions ja mencionades. S'adjudicarà el primer centre amb vacant, en el mateix orde en què apareguen en la seua sol.licitud.

En el cas que s'estiga disposat a compatibilitzar l'horari lectiu entre més d'un centre de Formació de Persones Adultes dels sol.licitats i sempre que la distància entre els centres afectats no supere els 25 Km, haurà d'indicar-se explícitament en la casella destinada a l'efecte en la instància.

Sisena. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l'interessat no podrà ser invocat a efectes de futures reclamacions, ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per cap- concepte s'alterarà la petició, ni encara quan es tracte de I'orde de prelació dels centres sol.licitats. Si- els codis resulten ¡llegibles, estan incomplets o no es col.loquen les dades en la casella corresponent, es consideraran no inclosos en la petició, i els participants hi perdran tots els drets.

III. Altres normes

Setena. El termini de presentació d'instàncies. serà de deu dies a comptar des de l'endemà a la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Totes les condicions que s'exigixen -en esta convocatòria han de tindre's complides o reconegudes en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

Huitena. Podrà ser anublada la destinació obtinguda per qualsevol participant que no s'haja ajustat a les normes de la convocatòria o no coincidisca amb les característiques declarades en la instància i la documentació corresponent.

Novena. La resolució provisional d'adjudicació de destinacions es publicarà al tauler d'anuncis dels Servicis Centrals de la Conselleria de Cultura i Educació, així com en els de les direccions territorials de Cultura i Educació.

Una vegada publicada la resolució anterior els sol.licitants disposaran de dos dies per a renunciar a les destinacions obtingudes, transcorreguts estos dies es publicarà la resolució definitiva.

Disposició final

De conformitat amb el que establix eís articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i eis articles 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa podrà ser recorregut. potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós adminitratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  1. El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del director general de Personal d'esta Conselleria en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

València, 13 de maig de 2002

El director general de Personal

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACió


Annex I / Anexo l

Especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari/Camps de coneixement o àmbits d'experiEspecialidades del Cuerpo tic Profesores tic Enseñanza SecundariaCampos de Conocimiento o ámbitos¿le experiencia• Llengua i Literatura Valenciana/ Lengua y Literatura Valenciana'• Anglés Inglés• Llengua Castellana i Literatura/ Lengua Castellana y Literatura• Francés/ Francés• Processos i Mitjans de Comunicació/ Procesos y Medios deComunicación- Diploma de Mestre de Valencià o Llicenciatura en FilologiaHispànica, Secció Lingüístíca Valenciana o equivalent./Diploma deMaestro de Valenciano o Licenciatura en Filología Hispánica, SecciónLingüística Valenciana o equivalente.- Llicenciatura de Filologia Anglesa o haver superat 3 cursoscomplets d'esta llicenciatura; Certificat d'Aptitud en Anglés deCamp de coneixement o àmbit d'experiència de!'Escola Oficial d'Idiomes o títol estranger equivalent convalidatcomunicació) Campo de Conocimiento o ámbito depel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; Diplomatura en Anglés(1)per les escoles universitàries d'Idiomes (Traductors i Intèrprets), oexperiencia de Comunicaciónhaver superat els cursos d'Especialització d'Anglés convocats pelMinisteri d'Educació, Cultura i Esport o pels òrgans o institucionscorresponents de les comunitats autònomes/Licenciatura deFilología Inglesa o haber superado 3 cursos completos de estaLicenciatura; Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial deIdiomas o título extranjero equivalente convalidado por et Ministeriode Educación y Ciencia; Diplomatura en Inglés por las. EscuelasUniversitarias de Idiomas (traductores e intérpretes); o haber superadolos cursos de especialización de inglés convocados por el Ministerio deEducación y Ciencia o por los órganos o instituciones correspondientesde las comunidades autónomas.- Llicenciatura de Filologia Francesa o haver superat 3 cursoscomplets d'esta llicenciatura; Certificat d'Aptitud en Francés del'Escola Oficial d'Idiomes o títol estranger equivalent convalidatpel Ministeri d'Educació i Ciència; Diplomatura en Francés per lesescoles universitàries d'Idiomes (Traductors i Intèrprets), o haversuperat els cursos d'Especialització de Francés convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o pels òrgans o institucions corresponents de les comunitats autònomes/Licenciatura de Filología Francesa o haber superado 3 cursos completos de esta Licenciatura; Certificado de Aptitud en Francés de la Escuela Oficialde Idiomas o título extranjero equivalente convalidado por elMinisterio de Educación y Ciencia; Diplomatura en Francés por lasEscuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes); o habersuperado los cursos de especialización de francés convocados por elMinisterio de Educación y Ciencia o por los órganos o institucionescorrespondientes de las comunidades autónomas.Matemàtiques/Matemáticas• Biologia i Geologia/ Biologia y Geología• Tecnologia/ TecnologíaCamp de coneixement o àmbit d'experiènciacientifcotecnològica ca/ Campo de Conocimiento o• Física i Química/ Física y Químicaámbito de experiencia Cientéficotecnológico• Anàlisi !Química Industrial/ Análisis y Química Industrial• Geografia i Història/ Geografia e Historia• Formació i Orientació Laboral/ Formación y OrientaciónLaboràl Camp de coneixement o àmbit d'experiència de ciènciesEco n onomia/ Economiasocials/ Campo de Conocimiento o ámbito deexperiencia de Ciencias Sociales• Intervenció Sociocomunitària/ Intervención Sociocomunitaria• Filosofia/ FilosofíaPsicologia i Pedagogia/ Psicologia y pedagogía


ANEXO ll / ANNEX ll

LISTADO DE CENTROS/ CENTROS/ LLISTAT DE CENTRES

CODIGO A UTILIZAR CENTROS LOCALIDAD CODI A UTILITZAR CENTRES LOCALITAT

03010715 F.P.A. PAULO FREIRE ALICANTE 03010855 F.P.A. OROSIA SILVESTRE ALCOY 03010867 F.P.A. MERCE RODOREDA ELCHE 03011771 F.P.A. ELDA 03012888 F.P.A. F.GINER DE LOS RIOS ALICANTE 03012891 F.P.A. PROFESOR ALBERTO BARRIOS ALICANTE 03012918 F.P.A. BENIDORM BENIDORM 03012921 F.P.A. BENIASSENT COCENTAINA 03012931 F.P.A. CREVILLENT 03012943 F.P.A. RAMON ORTEGA DÉNIA 03012955 F.P.A. EL MANANTIAL ELCHE 03012979 F.P.A. JOAN LLUIS VIVES IBI 03012980 F.P.A. L'ILLANOV ELDA 03012992 F.P.A. ORIHUELA 03013005 F.P.A. CARLES SALVADOR PETRER 03013017 F.P.A. SANT VICENT FERRER SAN VICENTE DEL RASPEIG 03013029 F.P.A. BERNAT DE SARRIA VILLAJOYOSA 03013030 F.P.A.. ARCO IRIS VILLENA 03015488 F.P.A. NUM. 6 ALICANTE 03015491 F.P.A. TORREVIEJA 03015506 F.P.A. ' JÁVEA 12003641 F.P.A. JOSEP PASQUAL I TIRADO CASTELLÓN DE LA PLANA 12003651 F.P.A. ANTIGA PANDEROLA VILLARREAL 12004451 F.P.A. GERMA COLOM CASTELLÓN DE LA PLANA 12004849 F.P.A. TIRANT LO BLANC ALCORA (L') 12004850 F.P.A. HISTORIADOR VICIANA BURRIANA 12004874 F.P.A. E.C. ELS PORTS MORELLA 12004898 F.P.A. E.C.DE L'ALT PALANCIA SEGORBE 12004904 F.P.A. JORDI DE SANT JORDI VALL D'UIXÓ (LA) 12004916 F.P.A. LLIBERTAT VINARÒS 12005881 F.P.A. NUM. 3 CASTELLÓN DE LA PLANA 12005891 F.P.A. MARQUES DE BENICARLO BENICARLÓ 46017651 F.P.A. MISLATA 46017663 F.P.A. TORRENT 46018540 F.P.A. C.E.V.E.A.D. VALENCIA 46019155 F.P.A. JAIME I ADEMUZ 46019167 F.P.A. ENRIC VALOR ALAQUÀS 46019179 F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ ALZIRA 46019192 F.P.A. JAUME I ALGEMESÍ 46019209 F.P.A. VALLE DE AYORA AYORA 46019210 F.P.A. ESCOLA D'ADULTS CARCAIXENT 46019222 F.P.A. ESCOLA D`ADULTS. QUART DE POBLET 46019234 F.P.A. ENRIC VALOR XIRIVELLA 46019246 F.P.A. ESCUELA DE ADULTOS CHIVA 46019258 F.P.A. SIMON MONERRIS ÉNGUERA 46019261 F.P.A. JAUME I GANDIA 46019283 F.P.A. FRANCESC BOSCH I MORATA XÀTIVA 46019295 F.P.A. ALTS DEL MERCAT LLÍRIA 46019301 FPA MENICIL MANISES 46019313 F.P.A. OLIVA 46019325 F.P.A. ESCOLA SAN CARLOS ONTINYENT 46019337 F.P.A. PATERNA 46019362 F.P.A. ANTIGUA ESCUELA ZORITA REQUENA

46019374 F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ SAGUNTO 46019386 F.P.A. MIQUEL ROSANES SUECA 46019404 F.P.A. VALENCIA 46019416 F.P.A. MALVARROSA VALENCIA 46019441 F.P.A. L'ALGUER VALENCIA 46019465 F.P.A. SANT MARCEL.LI VALENCIA 46019477 F.P.A. SERRANO MORALES VALENCIA 46023951 F.P.A. NUM. 2 PICASSENT 46023961 F.P.A. NUM. 3 PICASSENT 46024001 F.P.A .VILLAR DEL ARZOBISPO,

 

< anar al començament | index F.P.A. |index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >