LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES:

UN REPTE PER AL SEGLE XXI

 

Globalització de l’economia, societat del coneixement i de la informació..., són conceptes cada vegada més arrelats i que ens obrin la porta del segle XXI.

«Vivim en un món on no solament els bens i serveis, sinó també les persones, les idees i les tecnologies es mouen lliurement i rutinària a través de les fronteres i, l’àrea d’influència d’inclòs les més poderoses nacions industrialitzades a l’hora de formular decisions d’importància per als seus destins econòmics, s’està veient progressivament limitada»

Aquesta nota està extreta de l’informe publicat en 1997 per la UNESCO per al Fòrum Consultiu Internacional sobre Educació per a Tots. El mateix informe ens preveu dels perills de la globalització:

«La naixent societat global no pot existir pacíficament en un món atestat de persones que careixen de ferramentes per participar plenament en les activitats essencials de la societat...», i afegeix que «persisteixen en el món, tant en els països desenvolupats com en els que no ho són, quantitats massives d’adults analfabets o inadequadament preparats per assumir els canvis que la societat global comporta, per tant si desitgem extingir les forces destructives de la polarització i la marginació es requereix renovar el nostre compromís amb l’educació d’adults», a més, adverteix que «caminem cap a un món on tota aquesta classe de riqueses -actius econòmics, capital social, influències polítiques, coneixement i informació- es concentren en les mans d’alguns privilegiats, quedant una creixent proporció de ciutadans impedits de l’accés a les mateixes», i el que és més greu, «que l’estat, influenciat per l’economia global de mercat, està reduint cada vegada més el seu tradicional paper com a redistribuidor de la riquesa i proveïdor de beneficis socials i de serveis en àrees com l’educació i la salut»

Aquesta situació descrita, malauradament, afecta plenament el País Valencià, les dades que afecten el sector de la Formació de Persones Adultes són esgarrifants: en 1995 més de sis-centes cinquanta mil persones en edat igual o superior als setze anys, no havien obtingut cap tipus de certificat escolar per no haver accedit mai o no haver acabat els ensenyaments primaris, i més d’un milió declaraven tindre sols aquests ensenyaments; situació que es veurà agreujada quan el títol de Graduat en Ensenyament Secundari siga una necessitat obligada.

El dia 20 de gener s’acompleix el 5é aniversari de la promulgació de la Llei 1/95 de Formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana. Durant aquests cinc anys els avenços que s’han produït en el seu desplegament han estat prou tímids o quasi inexistents; tot estava supeditat, segons els responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a l’aprovació del decret que hauria de regular els Programes Formatius que es desenvoluparan en els centres de FPA. Ara, amb cinc anys de retard, per fi, el Govern Valencià del Partit Popular ha aprovat l’esmentat Decret i des de la Conselleria d’Educació es proposa per a enguany la promulgació de tota una bateria de projectes legislatius que possibilitaran la posada en marxa dels Programes Formatius regulats en el Decret per al proper curs 2000-2001.

Segons les previsions, una vegada més el Govern Valencià s’ha quedat curt en la seua intenció de què els valencians i les valencianes tinguen realment dret a l’educació i la formació permanent. El desenvolupament de la Llei segueix sent restrictiu i no es plasma ni en compromisos ni en pressupostos que facen possible l’extensió d’aquest dret a tota la ciutadania valenciana i, els que més ho patiran seran precisament els més desafavorits. Què passarà amb els centres de titolaritat municipal? Els Ajuntaments, estiguen governats pel partit polític que siga, hauran de mullar-se; hauran d’exigir ja al Govern Valencià la signatura d’un Conveni General Multilateral que establisca el finançament proporcional de les actuacions en FPA si volen seguir donant aquest servei a la seua ciutadania.

No s’ha parlat ni gens ni mica de l’establiment de plans territorials que facen possible la planificació d’accions en consonància amb les demandes i necessitats reals dels territoris. Respecte les altres conselleries implicades en la FPA, la coordinació és nul·la: segueixen sense presentar el Pla d’Actuacions en matèria de FPA al que la Llei 1/95 fa referència. En definitiva, no tenim cap notícia del model que aquest Govern té en matèria de Formació de Persones Adultes, han passat cinc anys de govern popular i quasi tot està per fer.

Però encara ens queda una oportunitat. Com he dit abans, al llarg del present curs s’hauran de fixar les condicions que definiran la FPA del segle XXI: mapa de centres, plantilles, educació a distància... Els agents socials ja hem manifestat el que volem (els deu punts de negociació que vàrem presentar en la reunió quadripartita celebrada en maig de 1999 als quals encara no hi ha hagut cap resposta). Ara la pilota està en la teulada de l’Administració, al Sr. Zaplana li toca moure fitxa.

Desitgem de tot cor que al Govern de la Generalitat no li haja picat encara el virus de l’aldea global i camine cap a una societat valenciana polaritzada, amb una gran massa de ciutadans i ciutadanes inadequadament preparats per assumir els canvis que la societat global comporta; si és així, en aquestes condicions com vol el Sr. Zaplana que sigam líders en Europa? Líders en què? Que ens ho explique.

 STEPV-iv (Mesa dels Agents Socials per la FPA)