GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

ESBORRANY D'ORDRE DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ PER LA QUAL ES DESENROTLLA L'ESTRUCTURA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL SECTOR DOCENT.

En desenrotllament de la disposició addicional tercera de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre), el Govern Valenciá ha aprovat per Decret …. el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

En la citada normativa es preveu la creació de tres serveis de prevenció en els sectors d’administració pública i justícia, sanitari i docent.

La disposició addicional primera de la norma autonòmica habilita el titular de la Conselleria de Cultura i Educació perqué dicte les disposicions i adopte les mesures necessàries per a l'organització i la dotació dels recursos humans i materials necessaris per al desenrotllament de les activitats preventives del Servei de Prevenció en el seu sector.

Per aixó, i prèvia consulta amb les organitzacions sindicals més representatives en l'ámbit sectorial i presents en la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana,

ORDENE

Primer. Objecte

L'objecte de la present ordre es estructurar i organitzar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent en el si de la Conselleria de Cultura i Educació.

Segon. Ambit d’aplicació

La present ordre serà d’aplicació als e'mpleats públics -docents i no docents- que sota qualsevol forma de relació jurídica amb la Conselleria de Cultura i Educació presten servici o desenrotllen les funcions docents en un mateix centre educatiu. També s'inclouran en el seu àmbit d’aplicació els funcionaris docents destinats en altres centres, sempre que hi desenrotllen les funcions que els són pròpies.

Tercer. Definició

S’entendrá com a Servei de Prevenció de Riscos Laborals el conjunt de recursos humans i materials necessaris per a la realització d'activitats de prevenció, a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels empleats públics, assessorant i assistint per a aixó a l'administració, als esmentats empleats, als seus representants i als òrgans de representació especialitzada.

Quart. Modalitat

La modalitat escollida per al desplegament de les activitats preventives és la de servici de prevenció propi.

Cinqué. Organització

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent s'estructura en una unitat central de coordinació i programació i en tres seccions de prevenció de riscos laborals, una per cada provincia.

La Unitat Central de Coordinació i Prograrnació de tota l’activitat que, en matèria de prevenció de riscos laborals, es planifique en l'ámbit de la Comunitat Autónoma Valenciana dependrà de la Direcció General de Personal.

Les seccions de Prevenció de Riscos Laborals es creen com a unitats administratives incardinades en les direccions territorials de la Conselleria de Cultura i Educació amb una doble dependència orgànica, de la direcció territorial, i funcional, de la Direcció General de Personal.

Sisé. Recursos humans

La Unitat Central de Coordinació i Programació tindrà un caràcter interdisciplinari, i la integrarà el cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i un tercer de nivell superior, amb la capacitació i titulació exigida, per cada una de les especialitats i disciplines previstes en el capítol VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, de 31 de gener): Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia i Medicina del Treball.

Cada una de les tres seccions de Prevenció de Riscos Laborals haurà de comptar amb tècnics de prevenció de nivell superior en un nombre d'efectius proporcional a les necessitats de cada territori.

D’altra banda, tant la Unitat Central de Coordinació i Programació com les seccions territorials integraran en la seua organització un nombre que es considere adequat i suficient per a l’exercici de les seues funcions de tècnics de prevenció de nivell intermedi especialistes- i de personal administratiu.

Seté. Recursos materials

Tant les seccions territorials com la Unitat Central de Coordinació i Programació disposaran de locals i equipament tècnic per al correcte acompliment de les seues funcions pel que fa a les especialitats tècniques de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia, i s'atindran en esta matèria al que ha dictaminat la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball en els seus "Criteris d'autorització per a l'acreditació de servicis de prevenció aliens", de 26 de febrer de 1998.

En relació amb l'especialitat de Medicina del Treball, i en la seua correlativa activitat a desenrotllar de vigilància de la salut, s'atindrà al que disposa l'article 15 de I'Ordre de 20 de febrer de 1998 (DOGV núm. 3.277, de 2 de juliol), de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotllen les competències de l'autoritat sanitària en la Comunitat Valenciana establides en el Reglament dels Serveís de Prevenció (Reial Decret 39/1997, de 16 de gener).

Huité. Integració i coordinació de llactivitat preventiva

La prevenció de riscos laborals no esgota el seu contingut com a tal en el desplegament de les funcions pròpies del Servei, ja que haurà d'integrar-se en l’organització administrativa de la Conselleria de Cultura i Educació, en el conjunt de les seues activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l’organització del treball i en les condicions en què este es preste com en la línia jeràrquica inclosos tots els nivells.

La integració de la prevenció en tots el nivell jeràrquics de l’administració educativa implica, a més, l’atribució a tots ells i l’assumpció per estos de l’obligació d’incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzen o ordenen i en otes les decisions que adopten.

Les unitats orgániques de la Conselleria participaran en el desenrotllament de les activitats de prevenció de riscos laborals en els àmbits funcionals que els són propis, en concret:

a) A la Secretaria General, a través de la Inspecció i Avaluació Educativa, el control i supervisió de normes i instruccions en matèria de prevenció de riscos en els centres educabus dependents de la Conselleria de Cultura i Educació.

b) A la Direcció General de Régim Económic li competix l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de redacció i execució d’obres i instal-lacions.

c) A la Direcció General de Centres Docents, la proposta als òrgans competents -Direcció General de Règim Econòmic o direccions territorials- sobre intervencions preventives de riscos laborals en la infraestructura dels centres escolars públics.

d) A la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística li correspondrá la programació, execució i avaluació de programes de formació en matèria de prevenció de riscos laborals de personal docent.

A fi de garantir i facilitar la integració de l'activitat preventiva en els distints ámbits funcionals, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals prestarà assessorament i assisténcia tècnica a les unitats orgàniques directament implicades i a l’organització administrativa en general.

Nové. Actuacions del Servei de Prevenció

A) La Unitat Central de Coordinació i Programació assumirà les funcions següents:

a) Planificació de l’avaluació dels factors de rice i de la seua correcció per mitjà de l’adopció de les mesures preventives adequades, d'acord amb l'article 16 de la Llei 31/1995.

b) Elaboració del procés i els procediments d'avaluació dels riscos laborals en la Conselleria de Cultura i Educació per a la seguretat i la salut dels empleats públies, tant del personal docent com del personal no docent.

c) Fixació de les prioritats d’actuació en coordinació amb la Comissió Sectorial de Salut i Seguretat en el Treball en relació amb els objectius perseguibles en els plans i programes d'actuació preventiva.

d) Participació i assessorament en la preparació dels plans d’emergència.

e) Assessorament a la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball de la Conselleria de Cultura i Educació.

f) Assessorament i participació en la forrnació i organització dels equips de primers auxilis.

g)Planificació de la vigiláncia de la salut dels empleats públics en funció dels riscos derivats del treball, d'acord amb l'article 22 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i l'article 18 de l’Ordre de 20 de febrer de 1998, de la Conselleria de Sanitat.

h) Pressupostar els recursos econòmics per a l’execució dels programes propis del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

i) Coordinació funcional de les seccions incardinades en les direccions territorials.

j) Ompliment dels informes sobre tramitació de sol-licituds que suposen l’adaptació o el canvi de lloc de treball per a empleats amb sensibilitat contrastada a determinats riscos.

k) Implementació d'un sistema d’infonnació normalitzat: sobre els danys derivats del treball que possibilite estudis estadístics i tractament de dades.

l) Elaboració de la memória anual d'activitats en matéria de prevenció de riscos laborals del sector docent.

B) Les seccions de Prevenció de Riscos Laborals assumiran les funcions següents.

a) Avaluació dels riscos laborals i proposta de correcció i control.

b)Desenrotllament en el seu territori, en els terminis estipulats per la planificació general, dels programes de prevenció de riscos laborals que puguen afectar a la seguretat i salut

dels treballadors.

c) Coordinació, en la mesura del possible, dels programes de prevenció de riscos laborals.

d) Execució, i, si escau, seguiment, de la vigiláncia de la salut dels empleats públics del sector docent.

e) Seguiment de les propostes de correcció.

f) Informació periódica de la marxa dels programes de prevenció de riscos laborals.

g)Assessorament a les unitats técniques de les direccions territorials de les mesures correctores que cal adoptar en matèria de prevenció de riscos laborals.

h) Informació i assessorament a les direccions territorials sobre les mesures de control o reducció dels riscos que no s'hagen pogut evitar.

i)Assessorament als delegats de prevenció i als comités provincials de Seguretat i Salut en el Treball.

j)Coordinació, infonnació, formació i assessorament de les actuacions dels empleats públics en els centres de treball de la Conselleria.

Deu. Provisió de llocs de treball

Els llocs de treball es proveiran per personal funcionarial que reunisca els requisits necessaris de conformitat amb el que disposa el text refás de la Llei de Funció Pública Valenciana i la resta de normativa vigent de desenrotllament d'aplicació al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

Onze. Auditories tècniques

D'acord amb el que preveu l'artiele 12 de l'annex del Decret...., de 200 1, del Govem Valenciá, el Servei de Prevenció serà sotmés a auditoria, com a instrument de gestió, amb una periodicitat, al menys, de cada cinc anys, i en un primer moment quan es finalitze l'avaluació inicial de riscos, tot aixó, sense perjudici de les funcions atribuides a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'article 9 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Disposició addicional primera

Es faculta el director general de Personal perquè dicte les disposicions necessàries per a l’execució de la present ordre en l'àmbit de les seues competències.

Disposició addicional segona

Els membres del Servei de Prevenció hauran de comptar, en l'exercici de les seues funcions, amb la màxima col-laboració dels empleats públics de la Conselleria de Cultura i Educació i tindran lliure accés a tots els centres i dependències del sector docent.

Disposició addicional tercera

L'actívitat de vigilància de la salut serà desenrotllada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent i podrà ser complementada des del sector de reconeixements mèdics del Gabinet Tècnic de Seguretat i Higiene en el Treball i/o per una entitat acreditada per l'autoritat sanitària com a servici de prevenció alié.

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >