tornar a la pàgina dels concursos


ver la guia en castellano

  

Concurs trasllats. Curs 2006-07

guia per a participar

per cobrir vacants en centres públics d’educació secundària, FP i  règim especial 

Secundària


   

NORMATIVA

 

Publicació en DOGV ___/11/06       veure en pdf      veure en html

Convocatoria en página de Conselleria

 

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

- El termini de presentació d'instàncies serà del dia 15 de novembre a l’1 de desembre de 2006, ambdós inclosos.
- Totes les acreditacions que calga presentar s'hauran de tenir en la data que comprén aquest termini. 

 

ASSESSORAMENT

Qualsevol situació particular la podeu consultar en el sindicat.      També en les següents assemblees

NORMATIVA BÀSICA QUE REGULA EL CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE del 4)
- Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 6 d’octubre de 2006 (BOE del 18)
- Resolució de .................. de 2006 del Director General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca el concurs de trasllats (pendent de publicació).

Aquesta guia està elaborada segons l’esborrany de la Conselleria abans de la publicació en el DOGV.

QUI PARTICIPA?
SIMPLIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
QUINES PLACES ES PODEN SOL.LICITAR?
VACANTS
PARTICIPANTS
CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
DRET PREFERENT
FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ
ANNEX I - BAREM
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
TRAMITACIÓ

ASSEMBLEES DEL CONCURS

Alzira Seu del Sindicat 21 novembre 17.30 h.
Xàtiva Seu del Sindicat 22 novembre 17 h.
València Seu del Sindicat 16 novembre 17.30 h.
Sagunt i Port de Sagunt 21 novembre 17 h. Escola de Música 
Gandia Seu del Sindicat 16 novembre 18 h.
Requena IES núm. 1 22 novembre 17.30
Castelló Seu del Sindicat 16 novembre 17.30 h.
Benicarló Seu del Sindicat 21 novembre 17.30 h
La Vall d’Uixó C.P. La moleta 22 novembre 17.30 h
Alacant Seu del Sindicat 21 novembre 18 h.
Alcoi Seu del Sindicat 22 novembre 18 h.
Elx Seu del Sindicat 16 novembre 18 h.
Algorfa C.P. Cervantes 16 novembre 18 h.
La Vila J. C.P. Hispanitat 22 novembre 18 h.
Petrer IES Azorín 16 novembre 18 h.
Pedreguer C.P. L´Alfàs 16 novembre 18 h.


QUI PARTICIPA?

 - Professorat d’Ensenyament Secundari
- Professorat Tècnic de Formació Professional
- Professorat de les Escoles Oficials d’Idiomes
- Catedràtics de Música i Arts Escèniques
- Professorat de Música i Arts Escèniques
- Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
- Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny 

SIMPLIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 

1. Professorat que depén de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
Si es va participar en el concurs dels cursos 2004-2005 o 2005-2006 es pot optar, fent-ho constar (Annex I-c), per:
- Demanar que et mantinguen la baremació del curs 2004-2005 o 2005-2006 i presentar únicament els mèrits nous.
- Demanar que et tornen a baremar els mèrits que vas presentar el curs 2004-2005 o 2005-2006 (tots o per apartats), sempre que no s'haja retirat la documentació, i afegir els mèrits nous.
Si no es va participar el curs 2004-2005 o 2005-2006 s'ha d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits. 
Si s’ha participat en 2004-2005 i també en 2005-2006, es tindrà en compte la baremació de 2005-2006.

2. El professorat que depén d’altres Administracions Educatives haurà d’aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què fa referència en el barem que figura com Annex I a la Resolució.


QUINES PLACES ES PODEN SOL·LICITAR?

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDARI?

- Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Matemàtiques, Anglés, Llengua Castellana, Valencià, etc, per als centres que figuren a l’Annex II de la Resolució i per a les places que s’indiquen a l’Annex VI-a1).
- Places de centres de Formació de Persones Adultes. Tenen esta denominació aquelles places que es relacionen en l'Annex VI-a2) i que poden ser sol·licitades indistintament pels professors/es d'ensenyament secundari titulars d'alguna de les especialitats que s'indiquen en aquest annex. 
- El professorat que haja adquirit una nova especialitat en els procediments convocats en el 1994 i posteriors podra sol·licitar places d'aquesta nova especialitat amb dret preferent en el propi centre, i en competència amb la resta de participants en qualsevol altre centre.
- PLACES DE CULTURA CLÀSSICA: Les pot demanar indistintament el professorat titular de Llatí o de Grec, però qui les trie estarà obligat a donar tant Llatí com Grec.

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL?

Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Pràctiques Administratives i Comercials (segons la nova nomenclatura Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials), Pràctiques d'Electricitat (Instal·lacions electrotècniques), etc, per als centres que figuren a l’Annex II de la Resolució i per a les places que s’indiquen a l’Annex VI-b).

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES?

El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex III i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-c) de la convocatòria.

QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS CATEDRÀTICS DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES?

Els/les catedràtics/ques d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-d).

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES?

El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-e).

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?

El professorat d'aquest Cos, d'acord amb les especialitats en què siguen titulars, podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-f).

QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS/LES MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?

El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars, podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-g).


VACANTS

A) QUINES VACANTS HAURIEN D'EIXIR?

S’inclouran almenys les vacants que es produisqüen fins al 31 de desembre, i s’incrementaran amb les que resulten de la resolució del concurs, sempre que la seua continuïtat estiga prevista en la planificació educativa.

B) QUAN ES PUBLICARAN LES VACANTS?

Es publicaran les places per Centres i Especialitats amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.
Vacants provisionals: Abans del dia 2 de març del 2007
Vacants definitives: Abans del dia 11 de maig del 2007

 


PARTICIPANTS

A) PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA.

1. Professorat que depén de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
· Totes aquelles persones que es troben en servei actiu i tinguen dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
· Professorat en situació de pèrdua provisional de destinació declarada expressament conforme a l’Ordre d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV de12 de juliol), modificada per Ordre de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades, DOGV de 24de juliol), que romangueren en eixa situació i no hagueren obtingut destinació definitiva a través de qualsevol altre procediment de provisió de llocs.
· Totes aquelles persones que es troben en situació de Serveis Especials i tinguen també dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
· Totes aquelles persones que es troben en situació d'excedència voluntària. Ara bé, si es tracta d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar contemplada als apartats c) i d) de l'article 29.3 de la Llei 30/1984, han d' haver estat dos anys en esta situació a la finalització del present curs escolar.
· Totes aquelles persones que estiguen suspeses (sancionades) si en finalitzar el curs actual han complit la sanció.
- Tots aquests participants podran demanar places d’altres Administracions educatives en els termes que establesca cada convocatòria.
2. Professorat que depén d’altres Administracions Educatives:
Podrà sol·licitar places del País Valencià sempre que cumplisca els requisits i condicions que estableix la convocatòria. Aquest professorat haurà d’haver obtingut el seu primer destí definitiu en l’àmbit de gestió de l’Administració Educativa a la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual va ser seleccionat, excepció feta d’aquells a qui la convocatòria per la qual van ingressar no els exigira aquest requisit.
-Cal tenir en compte que els qui participen des d’una Administració educativa que no haja fet l’adscripció de les antigues especialitats de Formació Professional a les especialitats derivades de la formació professional específica, segons allò que disposa el Reial Decret 1635/1995, de 6 d’octubre, hauran de sol·licitar las places de la nova especialitat o especialitats amb els codis que marca la convocatoria del País Valencià.
-Els qui participen des d’una Administració educativa que no haja fet l’adscripció de les noves especialitats del Cos de Professorat de Música i Arts Escènicas creades pel Reial Decret 989/2000, de 2 de juny, hauran de sol·licitar las places de la nova especialitat o especialitats amb els codis que marca la convocatoria del País Valencià.
-Els qui participen des d’una Administració educativa que no haja fet l’adscripció de les noves especialitats dels Cossos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny creats pel Reial Decret 1284/2002, de 5 de desembre, hauran de sol·licitar las places de la nova especialitat o especialitats amb els codis que marca la convocatòria del País Valencià.
Aquests participants hauran de dirigir la seua instància a l’òrgan que determine cada convocatòria, segons el que estableix l’apartat Tercer de l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència d’1 d’octubre (BOE de 06 de 10 de 2004).

B) PARTICIPACIÓ FORÇOSA

1. Professorat que depén de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
· Totes aquelles persones que tot i haver reingressat al servei actiu es troben en un destí de caràcter provisional en un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu continuaran com a provisionals.
· Totes aquelles persones que des de l'excedència forçosa o suspensió de funcions hagen perdut el seu lloc de treball (lloc de destinació) des d’un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana i no tinguen destí provisional. Si no participen o si no obtenen destí definitiu, quedaran en situació d'excedència voluntària.
· Totes aquelles persones que hagen de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana des de l'estranger o que, tot i haver-ho fet en cursos anteriors, encara no tinguen destí definitiu. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu continuaran com a provisionals.
- El professorat que haja perdut la destinació definitiva i declarat suprimit per haver sigut declarat així el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu, conforme a l’Ordre d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV de 12 de juliol), modificada per Ordre de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades en DOGV de 24 de juliol).
Estos professors podran exercir el dret preferent a localitat i zona, segons referix l’article 5 de la dita orde, en les condicions que es regulen en la base sisena, apartat 4 de la convocatòria.
· Totes aquelles persones que per sentència o supressió del seu lloc de treball (lloc de destinació) s'hagen quedat sense el seu destí definitiu. Si no concursen o no se'ls adjudica destí definitiu, se'ls adjudicarà un destí provisional en l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
· Totes aquelles persones que estiguen com a provisionals (inclosos els opositors de 2005) en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar, segons l'especialitat de la qual siguen titulars, i si no se'ls adjudica destí definitiu quedaran com a provisionals.
· Totes aquelles persones que després d'haver perdut el seu lloc definitiu docent passaren a prestar serveis en altres llocs de l'Administració, que hagen estat cessades i hagen obtingut destí provisional en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
- Tots els participants, excepció feta dels provisionals, podran incloure en la seua sol·licitud places que corresponguen a les convocatòries d’altres Administracions educatives segons cada convocatòria sempre que hagueren obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, excepció feta d’aquells a qui la convocatòria per la qual van ingressar no els exigira aquest requisit.
- Mai no es podran adjudicar amb caràcter forçós les places de Cultura Clàssica.
- Exempció de l'obligatorietat de concursar: queda exceptuat de l’obligació de concursar el professorat del Cos de Mestres que té destinació definitiva en els actuals serveis psicopedagògics escolars i ha accedit al Cos de Secundària per l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, i opten por romandre al seu lloc de treball actual. Aquesta opció caldrà ser manifestada a través d’instància (Annex VII) segons els termes establerts en la convocatòria.
2. Professorat que depén d’altres Administracions Educatives.
El professorat que depén d’altres Administracions Educatives en cap cas està obligat a participar de manera forçosa, tot i que ho pot fer de manera voluntària d’acord amb la Base Cuarta de la convocatòria.


CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 

Els concursants que obtinguen destinació definitiva estaran obligats a adquirir competència lingüística en valencià. 


DRET PREFERENT

DRET PREFERENT A CENTRE I LOCALITAT

Les funcionàries víctimes de violència de gènere a què es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, poden exercir el dret a obtenir destí en altres centres de la localitat en què presta servei o en altres centres d'altres localitats que les interessades expressament sol·liciten, amb prioritat sobre la resta de drets preferents.

DRET PREFERENT A CENTRE

1. Dret preferent a places de l’especialitat del lloc definitiu anterior del professorat que va canviar d’especialitat en el mateix centre per resultar afectat en el procediment d’adscripció del professorat previst en la disposició transitòria primera de l’Ordre d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV de 12), modificada per Ordre de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades en DOGV de 24 de juliol).
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la dita norma podran optar amb dret preferent a una plaça vacant de l’especialitat del lloc definitiu que ocupava en el moment d’iniciar-se el procediment.
2. El professorat que haja adquirit alguna nova especialitat en els procediments convocats en 1994 i els posteriors, podrà fer ús d’aquest dret, tan sols per una vegada. Haurà de consignar en primer lloc el codi del Centre i l’especialitat de la vacant.
3. Per a places objecte de desdoblament per als professors adscrits per l'Ordre de 19 de novembre de 1996 (Adscripció d'FP). El professorat adscrit mitjançant aquesta Ordre a especialitats objecte de desdoblament podrà exercitar el dret preferent per una sola vegada a la resta d'especialitats en què es desdoblà l'especialitat antiga.
4. Per a places objecte de desdoblament del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació i Reial Decret 989/2000, de 2 de juny, (Adscripció de Conservatoris). El professorat adscrit mitjançant aquesta Ordre a especialitats objecte de desdoblament podrà exercitar el dret preferent, per una sola vegada, a la resta d'especialitats en què es desdoblà l'especialitat antiga.

DRET PREFERENT A LOCALITAT

Poden fer ús del dret preferent a la localitat on van tindre l’última destinació definitiva les persones que provenen de l’acció educativa a l’exterior (RD 1138/2002); Decret 70/1989 i RD 2112/1998 sobre regulació del personal docent en llocs de l’Administració educativa i totes aquelles que es troben en el 2n o 3r any d’excedència per cura de fills.

DRETS PREFERENTS A LOCALITAT I ZONA

De conformitat amb el que disposa l’Ordre d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada per l’Ordre de 26 de juny de 2003 (correcció d’errades en DOGV de 24 de juliol), per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que imparteixen ensenyaments de règim especial, els professors que hagueren perdut la seua destinació definitiva i hagueren sigut declarats expressament en situació de suprimits, gaudiran mentre es mantinga esta circumstància de dret preferent davant qualsevol altre aspirant per a obtindre un altre lloc en qualsevol centre de la mateixa localitat i la zona on radique el centre de procedència, sempre que reunisquen els requisits exigits per al seu exercici.
Hi podrà exercir també este dret el professorat amb la condició de suprimit per tancament definitiu del centre en què tingué la destinació definitiva, i també aquell amb la condició de suprimit per execució de sentència o recurs administratiu, als quals es referix la base cinquena, apartat 1.d) de la present resolució.
Este dret podrà exercir-se només a la localitat de l'última destinació, o, alternativament, a la localitat i la zona.


FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ

- Només es podrà presentar una única instància, ajustada al model de l´Administració, acompanyada d´un full de serveis certificat pel Centre o unitat administrativa a la qual estiga adscrita la persona concursant.
- Les peticions poden fer-se a centre o localitat, essent compatibles les dues modalitats.
- Qualsevol errada o omissió en consignar els codis, pot comportar la anul·lació del codi o una destinació no desitjada.
- Drets preferents: 
-Els que facen ús del dret preferent a centre hauran de consignar en la instància de participació en primer lloc el Codi del Centre i especialitat a la qual correspon la vacant. Podran incloure a continuació altres peticions, si es desitja concursar a elles fora del dret preferent. 
-Les persones que facen ús del dret preferent a localitat hauran de consignar en primer lloc totes les places de la localitat on volen exercir el dret per ordre de preferència. A continuació s’inclouran la resta de places, si desitgen concursar a elles fora del dret preferent.
-Les persones que facen ús del dret preferent a localitat i zona hauran de consignar en primer lloc totes les places de la localitat on volen exercir el dret per ordre de preferència. Opcionalment, per al supòsit de no obtindre destinació en la localitat, podran també exercir-lo en tots i cadascun dels centres radicats en la zona on es trobe adscrit el centre de procedència, segons l’ordre que així mateix i després dels de la localitat es detallen en la instància. A continuació s’inclouran la resta de places, si es desitja concursar a elles fora del dret preferent.
En els dos darrers casos, si s’ometeren alguns dels centres de la localitat i/o zona on desitgen exercir el dret preferent, l’administració lliurement omplirà els centres restants. 
- S'ha d'acompanyar a la instància la documentació justificativa (originals o compulses) que es relaciona a l'Annex I referit al barem.


ANNEX I-a) - BAREM

MÈRITS DOCENTS

1.1 Condició de Catedràtic

1.1.1 Per tenir adquirida la condició de catedràtic, 6 punts.
1.1.2 Per cada any d’antiguitat: 0.5 punts per any (0.04 per mes).

1.2 Antiguitat

1.2.1 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos al qual correspon la vacant, 2 punts. (0.16 punts per mes).
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents del mateix o grup superior, 1.5 punts. (0.12 punts per mes).
1.2.3 Per cada any com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents de grup inferior, 0.75 punts. (0.06 punts per mes).
1.2.4 Per cada any com a funcionari en destí definitiu en el mateix lloc al centre des del qual es participa:

a) Pel primer i segon any: 2 punts per any.
b) Pel tercer any: 3 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 4 punts per any.
d) Pel sisé any: 5 punts.
e) Pel seté i vuité any: 4 punts per any.
f) Pel nové any: 3 punts.
g) Pel desé i següents: 2 punts per any.

Els funcionaris suprimits, bé per sentència o pel procés d’adscripció, concursen des de l’últim destí definitiu, i a més podran acumular els serveis prestats en la plaça immediatament anterior a la suprimida.

1.2.5 Els funcionaris de carrera en expectativa de destí i els que participant-hi per primera vegada amb caràcter voluntari opten per la puntuació corresponent a aquest subapartat en substitució de la corresponent al subapartat 1.2.4: 1 punt per any.
1.2.6. Places qualificades per l’Administració com a especial dificultat

a) Pel primer i segon any: 1 punt per any.
b) Pel tercer any: 1,5 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 2 punts per any.
d) Pel sisé any: 2 punts.
e) Pel seté i vuité any: 2 punts per any.
f) Pel nové any: 1,5 punts.
g) Pel desé i següents: 1 punt per any.

MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)

1.3.1 Per doctorat i premis extraordinaris:

a) Pel títol de Doctor en la titulació al·legada per a l’ingrés en el Cos des del qual es concursa, 5 punts.
b) Per premi extraordinari en el Doctorat de la titulació al·legada per a l’ingrés en el Cos des del qual es concursa, 1 punt.
c) Per premi extraordinari en la titulació al·legada per a l’ingrés en el Cos des del qual es concursa, 0.5 punts.
d) Pel títol de Doctor en altres llicenciatures: 3 punts.
e) Per premi extraordinari en altre Doctorat: 0.50 punts.
f) Per premi extraordinari en altres llicenciatures: 0.25 punts.

1.3.2 Altres titulacions universitàries:

a)Per titulacions de primer cicle: per la segona i la resta de Diplomatures, Enginyeries Tècniques, Arquitectura Tècnica o titulacions legalment equivalents i els estudis corresponents al primer cicle d'una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca.
b) Per titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats equivalents, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca per a Cossos del grup A.

1.3.3 Titulacions d’Ensenyaments de Règim Especial:

a) Pel grau mitjà de Música i Dansa, 1 punt.
b) Pel cicle elemental d’Idiomes, 1 punt.
c) Pel cicle superior d’Idiomes, 1 punt.

MÈRITS PER FORMACIÓ, 

PERFEC. i INNOVACIÓ (màx. 5 punts)

1.4.1 Per cursos relacionats científica o didàcticament amb l'especialitat i per cursos relacionats amb l'organització escolar o les noves tecnologies aplicades a l'educació. Fins 4 punts (0.10 punts per cada 10 hores, o 10 hores per crèdit).
1.4.2 Per altres activitats de formació i perfeccionament inclosa la impartició de cursos, fins a 1 punt.
1.4.3 Per cada especialitat distinta a la d’ingrés adquirida en el procediment d’adquisició de noves especialitats regulat en el títol III del Reial Decret 850/1993, 1 punt.

ALTRES MÈRITS (màxim 18 punts)

2.1 Publicacions. (Fins a 5 punts).

2.1.1 Per publicacions de caràcter didàctic, fins a 2.5 punts.
2.1.2 Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs, fins a 2.5 punts.
2.1.3 Per mèrits artístics: per composicions estrenades, gravacions, concerts com a solistes o per premis en exposicions i en concursos, fins a 2.5 punts.

2.2 Valoració per treballs desenvolupats. (Fins a 10 punts).

Només es valoraran els càrrecs directius exercits com a funcionariat de carrera.

2.2.1 
a) Per cada any exercint la direcció en Centres públics corresponents a les vacants ofertades, 3 punts. (0.25 punts per mes).
b) Per cada any exercint la direcció en Centres de Professors i Recursos o institucions anàlogues, 3 punts. (0.25 punts per mes).
2.2.2 Per cada any exercint la vicedirecció, la subdirecció, la secretaria o caporalia d’estudis i assimilats de Centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 2 punts. (0.16 punts per mes).
2.2.3 Per cada any en altres càrrecs directius de Centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 1 punt. (0.08 punts per mes).
2.2.4 Per cada any exercint la caporalia de Seminari o Departament o Divisió en Centres públics, d'Ensenyament Secundari, de Batxillerat, Adults, Formació Professional, Artístiques i Idiomes, Assessor/a de Formació Permanent, o Director/a d'un Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica o les figures anàlogues que cada Administració educativa establisca en la seua convocatòria específica, 0.5 punts. (0.04 punts per mes).
2.2.5 Per cada any de serveis exercint càrrecs a l’administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual participa: 1.50 punts (0,12 per mes).

2.3 Coneixements de valencià: certificat de Capacitació (o Títol de Mestre de Valencià), 3 punts.


RESOLUCIÓ DEL CONCURS

- Els concursos es resoldran atenent al barem de mèrits de l'Annex I.
- En cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran tot i atenent successivament a la major puntuació en cadascun dels apartats del barem, i seguint l'ordre en el qual apareixen. Si continuara l'empat s'atendrà a la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l'ordre en què apareixen en el barem. Si fóra necessari s'utilitzaria successivament, com a darrer criteri de desempat, l'any en què es va convocar el procediment selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el Cos i la puntuació obtinguda. 
-L'Administració publicarà (als Serveis Territorials):
- Un llistat de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 7 dies hàbils. Acabat l’esmentat termini, les direccions territorials exposaran al tauler d’anuncis les relacions amb les rectificacions que pertoquen. Contra esta exposició no es podrà fer reclamació i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de les convocatòries, a partir de la qual hi haurà un termini de 7 dies per a reclamar.
- L'Administració publicarà en el DOGV una Resolució definitiva. Les places adjudicades en la Resolució definitiva són irrenunciables.
- La presa de possessió del nou destí serà l'1 de setembre de 2007.
RENÚNCIES: Els participants tan sols podràn renúnciar abans que s’acabe el termini de la presentació d’instàncies, o bé, en el termini de 7 dies establert per a les reclamacions a les resolucions provisionals.

 


TRAMITACIÓ

Es pot sol·licitar rebut de la presentació de la instància. És recomanable la presentació d'una fotocòpia de la petició i certificar la seua presentació.
Si la sol·licitud no reunira les dades preceptives, s'haurà de requerir al o a la sol·licitant perquè subsane la seua falta en un termini de 10 dies.


< anar al començament | index ensenyament públic | tornar a concursos | Principal >