Concurs de trasllats. Curs 2001-02  

 guia per a participar

Educació secundària i de règim especial  

ver la guia en castellano

       


NORMATIVA BÀSICA QUE REGULA EL CONCURS DE TRASLLATS D'ÀMBIT AUTONÒMIC

- L.O. 1/1990 de 3 d'octubre d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE). 
LLEI 30/1984 de mesures de reforma de la funció pública, modificada per la LLEI 23/1988 de 28 de juliol. 
- LLEI 22/1993 de 29 de desembre. 
- LLEI 42/ 1994 de 30 de desembre.
- LLEI Orgànica 9/1995, de 20 de novembre. 
- DECRET LEGISLATIU del 24/10/95 del Consell de la Generalitat Valenciana. DECRET 315/1964 modificat per la LLEI 4/1990 de 29 de juny de 1990. 
- R.D. 850/1993 de 4 de juny de 1993 i R.D. 2112/1998 de 2 d'octubre. 
- LLEI 24/1994 de 12 de juliol per la qual s'estableixen normes sobre concursos de provisió de llocs de treball per a funcionaris docents.
- R.D. 1701/1991 de 29 de novembre d'especialitats del Cos de Secundària. R.D. 1635/1995 de 6 d'octubre pel qual s'adscriu el professorat dels cossos de Professorat de Secundària i Professorat Tècnic d'FP a les noves especialitats de la FP específica, modificat pels R.D. 2042/1995 de 22 de desembre i 2050/1995 de 22 de desembre. 
- R. D. 574/1991 de 22 d'abril, i R.D. 575/1991 de 22 d'abril. 
- R.D. 1027/1993 de 25 de juny i R.D. 2193/1995 de 28 de desembre, modificat pel R.D. 1573/1996 i R.D. 777/1998 de 30 d'abril.
- R.D. 989/2000 de 2 de juny.

QUINES PLACES ES PODEN SOL.LICITAR?
VACANTS
PARTICIPANTS
CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
DRET PREFERENT
FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ
ANNEX I - BAREM
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
TRAMITACIÓ
    
Assessorament
Qualsevol situació particular la podeu consultar en el sindicat. Per a atendre les vostres consultes funcionarà un servei de dilluns a divendres, pel matí; i dilluns, dimarts i dijous per la vesprada.
   
QUI PARTICIPA?
- Professorat d’Ensenyament Secundari
- Professorat Tècnic de Formació Professional
- Professorat de les Escoles Oficials d’Idiomes
- Catedràtics de Música i Arts Escèniques
- Professorat de Música i Arts Escèniques
- Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
- Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

 


QUINES PLACES ES PODEN SOL.LICITAR?

QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDARI?
- Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Matemàtiques, Anglés, Llengua Castellana, Valencià, etc. 
- Els funcionaris que hagen adquirit una nova especialitat en els procediments convocats en el 1994 i posteriors podran sol·licitar places d'aquesta nova especialitat en el propi centre.
- Les places de Tecnologia, Psicologia i Pedagogia, Economia, Processos de Cultiu Aqüícola, Processos i Productes de Vidre i Ceràmica, Processos de La Indústria Alimentària les pot sol·licitar el professorat que, sense ser titular d'aquestes especialitats, reunisca els requisits que es demana per a cadascuna d'elles.

PARTICULARITATS D'ALGUNES ESPECIALITATS

A) QUI POT CONCURSAR A PLACES DE TECNOLOGIA?
Les pot demanar el professorat que en siga titular. 
Si no són titulars, per sol·licitar-les (tan sols per una vegada) han d'estar en possessió de la titulació d'Enginyeria, Arquitectura, Doctorat o Llicenciatura en Ciències Físiques, en Ciències Químiques, en Ciències, Llicenciatura de la Marina Civil, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o Diplomatura de la Marina Civil, tindre destí definitiu al Centre al centre al qual correspon la vacant i no haver obtingut destí definitiu d'aquesta especialitat en convocatòries anteriors.

B) QUI POT CONCURSAR A PLACES DE PSICOLOGIA I PEDAGOGIA?
Les pot demanar el professorat que en siga titular. 
Si no són titulars, per sol·licitar-les han d'estar en possessió de la titulació de Doctorat o Llicenciatura en Psicologia, Filosofia i Ciències de l'Educació (Especialitats: Psicologia o Ciències de l'Educació) o Filosofia i Lletres (Especialitat: Pedagogia o Psicologia) o que hagen estat Diplomats en les Escoles Universitàries de Psicologia fins a 1974, tindre destí definitiu al Centre al qual correspon la vacant i no haver obtingut destí definitiu d'aquesta especialitat en convocatòries anteriors.

C) QUI POT CONCURSAR A PLACES D'ECONOMIA, PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA, PROCESSOS i PRODUCTES DE VIDRE i CERÀMICA, PROCESSOS DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA?
Les pot demanar el professorat que en siga titular. 
Si no són titulars, per sol·licitares (tan sols per una vegada) han de tenir destí al P.V.(provisional o definitiu), no haver obtingut destí definitiu d'aquesta especialitat en convocatòries anteriors, i han d'estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:

ECONOMIA: 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciatura en Ciències Empresarials
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres
Llicenciatura en Economia
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
Diplomatura en Ciències Empresarials
Diplomatura en Gestió i Administració Pública

PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA:
Llicenciatura en Biologia
Llicenciatura en Ciències de la Mar

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA:
Llicenciatura en Química
Enginyeria Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Química

PROCESSOS DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Llicenciatura en Biologia
Llicenciatura en Química
Llicenciatura en Farmàcia

D) QUI POT CONCURSAR A PLACES DE CULTURA CLÀSSICA?
Les pot demanar indistintament el professorat titular de Llatí o de Grec, però qui les trie estarà obligat a donar tant Llatí com Grec.


QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL?
Les corresponents a l'especialitat per la qual van aprovar l'oposició: Pràctiques Administratives i Comercials (segons la nova nomenclatura Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials), Pràctiques d'Electricitat (Instal·lacions electrotècniques), etc.

A) QUI POT CONCURSAR A PLACES DE TECNOLOGIA?

Les pot demanar el professorat que en siga titular. 
Si no són titulars, per sol·licitar-les (tan sols per una vegada) han d'estar en possessió de la titulació d'Enginyeria, Arquitectura, Doctorat o Llicenciatura en Ciències Físiques, en Ciències Químiques, en Ciències, Llicenciatura de la Marina Civil, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o Diplomatura de la Marina Civil, tindre destí definitiu al Centre al qual correspon la vacant i no haver obtingut destí definitiu d'aquesta especialitat en convocatòries anteriors.

B) QUI POT CONCURSAR A PLACES OPERACIONS DE PREPARACIÓ I TRACTAMENT D'ALIMENTS?

Les pot demanar el professorat que en siga titular. 
Si no són titulars, per sol·licitar-les (tan sols per una vegada) han de tenir destí al P.V. (provisional o definitiu), no haver obtingut destí definitiu d'aquesta especialitat en convocatòries anteriors, i han d'estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:
Llicenciatura en Biologia
Llicenciatura en Química
Llicenciatura en Farmàcia
Enginyeria Tècnica Agrícola


QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES?
El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex III i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-c de la convocatòria.


QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS CATEDRÀTICS DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES?
Els catedràtics d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-d.


QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT DE MÚSICA i ARTS ESCÈNIQUES?
El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex IV i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-e.


QUINES PLACES POT SOL·LICITAR EL PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?
El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-f.


QUINES PLACES PODEN SOL·LICITAR ELS MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY?
El professorat d'aquest Cos d'acord amb les especialitats en què siguen titulars podran sol·licitar les places dels Centres que figuren a l'Annex V i per les especialitats que figuren a l'Annex VI-g.


VACANTS

A) QUINES VACANTS HAURIEN D'EIXIR?
Totes les que hi ha previstes en el sistema, segons la planificació educativa, en el moment de la convocatòria i, a més, les que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2001 per jubilacions o altres motius i les resultes del propi concurs en cada especialitat dins del País Valencià. A més a més totes les dels centres de nova creació que hagen començat a funcionar durant el curs 2001-2002.

B) QUAN ES PUBLICARAN LES VACANTS?
Es publicaran les places per Centres i Especialitats amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.


PARTICIPANTS

A) PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA.

1. Funcionaris depenents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
· Totes aquelles persones que es troben en servei actiu i tinguen dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
· Totes aquelles persones que es troben en situació de Serveis Especials (Alliberats/-des, comissions de serveis, etc.) i tinguen també dos anys d'antiguitat o més a la finalització del present curs escolar en el seu últim destí definitiu.
· Totes aquelles persones que es troben en situació d'excedència voluntària. Ara bé si es tracta d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar contemplada als apartats c) i d) de l'article 29.3 de la Llei 30/1984 han d' haver estat dos anys en esta situació a la finalització del present curs escolar.
· Totes aquelles persones que estiguen suspeses (sancionades) si en finalitzar el curs actual han complert la sanció.
- El professorat que vulga podrà sol·licitar places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta d'Administracions educatives en els termes establerts per aquestes.

B) PARTICIPACIÓ FORÇOSA.

1. Funcionaris depenents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
· Totes aquelles persones que tot i haver reingressat al servei actiu es troben en un destí de caràcter provisional en un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar segons l'especialitat de la qual siguen titulars i si no se'ls adjudica destí definitiu continuaran com a provisionals.
· Totes aquelles persones que des de l'excedència forçosa o suspensió de funcions hagen perdut el seu lloc de treball (lloc de destinació) des d’un centre depenent de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana i no tinguen destí provisional. Si no participen quedaran en situació de excedència voluntària.
· Totes aquelles persones que hagen de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana des de l'estranger o que, tot i haver-ho fet en cursos anteriors, encara no tinguen destí definitiu. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar segons l'especialitat de la qual siguen titulars i si no se'ls adjudica destí definitiu continuaran com a provisionals.
· Totes aquelles persones que per sentència o supressió del seu lloc de treball (lloc de destinació) s'hagen quedat sense el seu destí definitiu. Si no concursen o no se'ls adjudica destí definitiu, se'ls adjudicarà un destí provisional en l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
Els llocs de treball (llocs de destinació) s'entenen suprimits quan hi ha supressió de centre sense crear-ne un altre o quan no ha estat substituït el lloc per un altre equivalent.
· Totes aquelles persones que estiguen com a provisionals (inclosos els opositors del 2000) en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Si no participen se'ls adjudicarà destí definitiu en places que puguen ocupar segons l'especialitat de la qual siguen titulars i si no se'ls adjudica destí definitiu quedaran com a provisionals.
· Totes aquelles persones que després d'haver perdut el seu lloc definitiu docent passaren a prestar serveis en altres llocs de l'Administració, que hagen estat cessades i hagen obtingut destí provisional en centres de l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

- Mai no es podran adjudicar amb caràcter forçós les places de Cultura Clàssica.
- És podran sol·licitar places d'altres Administracions Educatives sempre que cumplisquen els requisits i condicions establits en les respectives resolucions.
- Exempció de l'obligatorietat de concursar: queda exceptuat de l’obligació de concursar el professorat del Cos de Mestres que té destinació definitiva en els actuals serveis psicopedagògics escolars i ha accedit al Cos de Secundària per l’especialitat de Psicologia i Pedagogia, i opten por romandre al seu lloc de treball actual. Aquesta opció caldrà ser manifestada a través d’instància segons els termes establerts en la convocatòria.

Sempre s'adjudicarà destinació segons les preferències que marca la LOGSE i les mateixes oposicions.


CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

Els concursants que obtinguen destinació definitiva estaran obligats a adquirir competència lingüística en valencià. 


DRET PREFERENT

DRET PREFERENT A LOCALITAT
Poden fer ús del dret preferent a la localitat on van tindre l’última destinació definitiva les persones que provenen de l’exterior (R.D. 1027/1993); Decret 70/1989 sobre regulació del personal docent en llocs de l’Administració educativa i totes aquelles que es troben en el 2n o 3r any d’excedència per maternitat. 

DRET PREFERENT A CENTRE
1) Places de Tecnologia i de Psicologia i Pedagogia.
El Professorat amb destinació definitiva al mateix Centre d’on correspon la vacant, tindrà preferència per a ser adscrits a eixes places si reuneixen els requisits i consignen en la instància en primer lloc el codi del Centre i l’especialitat de la vacant.
2) Altres especialitats. 
- El professorat que haja adquirit alguna nova especialitat en les convocatòries especials convocades en el 94 i posteriors, podrà fer ús d’aquest dret, tan sols per una vegada. Haurà de consignar en primer lloc el codi del Centre i l’especialitat de la vacant.
- També té dret preferent a Centre el professorat al qual se li ha suprimit el seu lloc de treball (lloc de destinació) sobre qualsevol aspirant per a vacants al mateix Centre i sempre que reunisca els requisits per a eixa plaça. Ha de consignar en primer lloc el codi del Centre i l’especialitat de la vacant.
- Per a places de les especialitats que figuren a l’annex V del R.D. 1635/1995 de 6 d’octubre. Ha de consignar en primer lloc el codi del Centre i l’especialitat de la vacant.
- Per a places objecte de desdoblament per als professors adscrits per l'Ordre de 19 de novembre de 1996. El professorat adscrit mitjançant aquesta Ordre a especialitats objecte de desdoblament podrà exercitar el dret preferent per una sola vegada a la resta d'especialitats en què es desdoblà l'especialitat antiga.


FORMAT I COMPLIMENT DE LA PETICIÓ

- Només es podrà presentar una única instància, ajustada al model de l´Administració, acompanyada d´un full de serveis certificat pel Centre o unitat administrativa a la qual estiga adscrita la persona concursant.
- Les peticions poden fer-se a centre o localitat, essent compatibles les dues modalitats.
- Drets preferents: les persones que facen ús del dret preferent a localitat hauran de consignar en primer lloc totes les places de la localitat on volen exercir el dret per ordre de preferència . A continuació inclouran la resta de places. Els que facen ús del dret preferent a centre hauran de consignar en la instància de participació en primer lloc el Codi del Centre i especialitat a la qual correspon la vacant, podran incloure a continuació altres peticions. 
- S'ha d´acompanyar a la instància la documentació justificativa (originals o compulses) que es relaciona a l´Annex I referit al barem.
- Si es va participar en el concurs del curs 2000-2001, en aquesta Conselleria, i no s´ha retirat la documentació, es pot optar, fent-ho constar, per:
- Demanar que et mantinguen la baremació del curs 2000-2001 i presentar únicament els mèrits nous.
- Demanar que et tornen a baremar els mèrits que vas presentar el curs 2000-2001 i afegir els mèrits nous.
- Demanar que et mantinguen la baremació del curs 2000-2001 exepte en els apartats que s'especifiquen, tant per no estar d'acord en el barem concret d'eixe apartat, com per aportar mèrits nous en eixe o en altres apartats (aquesta opció és vàlida per apartats, i no per subapartats).
- Si no es va participar el curs 2000-2001 s'ha d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits.
- El termini de presentació d´instàncies serà del dia 29 d’octubre al 15 de novembre, ambdós inclosos.
- Totes les acreditacions que calga presentar s´hauran de tenir en la data que comprén aquest termini.


ANNEX I - BAREM

Existeix un bàrem específic per al Cos de Catetràtics i Professorat de Música i Arts Escèniques referit a mèrits acadèmics, formació i perfeccionament que per raons d’espai no podem reproduir.

MÈRITS DOCENTS
1.1 Condició de Catedràtic
1.1.1 Per tenir adquirida la condició de catedràtic, 6 punts (0,16 per mes).
1.1.2 Per cada any d’antiguitat: 0.5 punts per any. (0.12 per mes).
1.2 Antiguitat
1.2.1 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos al qual correspon la vacant, 2 punts. (0.16 punts per mes).
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents del mateix o grup superior, 1.5 punts. (0.12 punts per mes).
1.2.3 Per cada any com a funcionari de carrera en altres cossos o escales docents de grup inferior, 0.75 punts. (0.06 punts per mes).
1.2.4 Per cada any com a funcionari en destí definitiu en el mateix lloc al centre des del qual es participa:
a) Pel primer i segon any: 2 punts per any.
b) Pel tercer any: 3 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 4 punts per any.
d) Pel sisé any: 5 punts.
e) Pel seté i vuité any: 4 punts per any.
f) Pel nové any: 3 punts.
g) Pel desé i següents: 2 punts per any.
1.2.5 Els funcionaris de carrera en expectativa de destí i els que participant per primera vegada amb caràcter voluntari opten per la puntuació corresponent a aquest subapartat en substitució de la corresponent al subapartat 1.2.4, 1 punt per any.
1.2.6. Plaçes qualificades per l’Administració com a especial dificultat
a) Pel primer i segon any: 1 punt per any.
b) Pel tercer any: 1,5 punts.
c) Pel quart i cinqué anys: 2 punts per any.
d) Pel sisé any: 2 punts.
e) Pel seté i vuité any: 2 punts per any.
f) Pel nové any: 1,5 punts.
g) Pel desé i següents: 1 punt per any.

MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)
1.3.1 Per doctorat i premis extraordinaris:
a) Pel títol de Doctor en la titulació al·legada per a l’ingrés en el Cos des del qual es concursa, 5 punts.
b) Per premi extraordinari en el Doctorat de la titulació al·legada per a l’ingrès en el Cos des del qual es concursa, 1 punt.
c) Per premi extraordinari en la titulació al·legada per a l’ingrès en el Cos des del qual es concursa, 0.5 punts.
d) Pel títol de Doctor en altres llicenciatures: 3 punts.
e) Per premi extraordinari en altre Doctorat: 0.50 punts.
f) Per premi extraordinari en altres llicenciatures: 0.25 punts.
1.3.2 Altres titulacions universitàries:
a)Per titulacions de primer cicle: per la segona i la resta de Diplomatures, Enginyeries Tècniques, Arquitectura Tècnica o titulacions legalment equivalents i els estudis corresponents al primer cicle d'una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca.
b) Per titulacions de segon cicle: pels estudis correponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats equivalents, 3 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol que es posseïsca per a Cossos del grup A.
1.3.3 Titulacions d’Ensenyaments de Règim Especial:
a) Pel grau mitjà de Música i Dansa, 1 punt.
b) Pel cicle elemental d’Idiomes, 1 punt.
c) Pel cicle superior d’Idiomes, 1 punt.

MÈRITS PER FORMACIÓ, PERFEC. i INNOVACIÓ (màx. 5 punts)
1.4.1 Per cursos relacionats científica o didàcticament amb l'especialitat i per cursos relacionats amb l'organització escolar o les noves tecnologies aplicades a l'educació. Fins 4 punts (0.10 punts per cada 10 hores, o 10 hores per crèdit).
1.4.2 Per altres activitats de formació i perfeccionament inclosa la impartició de cursos, fins a 1 punt.
1.4.3 Per cada especialitat distinta a la d’ingrés adquirida en el procediment d’adquisició de noves especialitats regulat en el títol III del Reial Decret 850/1993, 1 punt.

ALTRES MÈRITS (màxim 18 punts)
2.1 Publicacions. (Fins a 5 punts).
2.1.1 Per publicacions de caràcter didàctic, fins a 2.5 punts.
2.1.2 Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs, fins a 2.5 punts.
2.1.3 Per mèrits artístics: per composicions estrenades, gravacions, concerts com a solistes o per premis en exposicions i en concursos, fins a 2.5 punts.

2.2 Valoració per treballs desenvolupats. (Fins a 10 punts).
Només es valoraran els càrrecs directius exercits com a funcionariat de carrera.
2.2.1 
a) Per cada any exercint la direcció en Centres públics corresponents a les vacants ofertades, 3 punts. (0.25 punts per mes).
b) Per cada any exercint la direcció en Centres de Professors i Recursos o institucions anàlogues, 3 punts. (0.25 punts per mes).
2.2.2 Per cada any exercint la vicedirecció, la subdirecció, la secretaria o caporalia d’estudis i assimilats de Centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 2 punts. (0.16 punts per mes).
2.2.3 Per cada any en altres càrrecs directius de Centres públics als quals corresponen les vacants ofertades, 1 punt. (0.08 punts per mes).
2.2.4 Per cada any exercint la Caporalia de Seminari o Departament o Divisió en Centres públics, assessoria de formació permanent o direcció d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica, 0.5 punts. (0.04 punts per mes).
2.2.5 Per cada any de serveis exercint càrrecs a l’administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual participa: 1.50 punts (0,12 per mes).

2.3 Coneixements de valencià: certificat de Capacitació (o Títol de Mestre de Valencià), 3 punts.


RESOLUCIÓ DEL CONCURS

- Els concursos es resoldran atenent al barem de mèrits de l´Annex I.
- En cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran tot i atenent succesivament a la major puntuació en cadascun dels apartats del barem, i seguint l´ordre en el qual apareixen. Si continuara l´empat s´atendrà a la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l´ordre en què apareixen en el barem. Si fóra necessari s´utilitzaria succesivament, com a darrer criteri de desempat, l´any en què es va convocar el procediment selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el Cos i la puntuació obtinguda. 
-L'Administració publicarà (als Serveis Territorials):
- Un llistat de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 7 dies hàbils.
- Una Resolució provisional del concurs, amb la relació de sol·licitants exclosos, amb indicació de les causes d´exclussió. A aquesta Resolució es podran presentar reclamacions i/o renúncia en un termini de 7 dies a partir de la seua exposició. 
- (Al DOGV) Una Resolució definitiva. 
- Les places adjudicades en la Resolució definitiva són irrenunciables.
- La presa de posessió del nou destí serà l’1 de setembre de 2002.


TRAMITACIÓ

Es pot sol·licitar rebut de la presentació de la instància . És recomanable la presentació d´una fotocòpia de la petició i certificar la seua presentació.
Si la sol·licitud no reunira les dades preceptives, s´haurà de requerir al o a la sol·licitant perquè subsane la seua falta en un termini de 10 dies.


    

Concurs de trasllats. Curs 2001-02  

 guía per a participar

Educación secundaria y de régimen especial  

veure la guia en valencià

  

NORMATIVA BÁSICA QUE REGULA EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO

- L.O. 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). LEY 30/1984 de Reforma de la Función Pública, modificada por la LEY 23/1988 de 28 de julio. 
- LEY 22/1993 de 29 de diciembre. 
- LEY 42/ 1994 de 30 de diciembre.
- LEY Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre. 
- DECRETO LEGISLATIVO del 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana. DECRETO 315/1964 modificado por la LEY 4/1990 de 29 de junio de 1990. 
- R.D. 850/1993 de 4 de junio de 1993 y R.D. 2112/1998 de 2 de octubre. 
- LEY 24/1994 de 12 de julio por la que se establecen normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes.
- R.D. 1701/1991 de 29 de noviembre de especialidades del Cuerpo de Secundaria. R.D. 1635/1995 de 6 de octubre sobre adscripción de los cuerpos del Profesorado de Secundaria y Profesorado Técnico de FP a las nuevas especialidades de la FP específica, modificado por los R.D. 2042/1995 de 22 de diciembre y 2050/1995 de 22 de diciembre.
- R. D. 574/1991 de 22 de abril y R.D. 575/1991 de 22 de abril. 
- R.D. 1027/1993 de 25 de junio y R.D. 2193/1995 de 28 de diciembre, modificado por el R.D. 1573/1996 y R.D. 777/98 de 30 de abril. 
-R.D. 989/2000 de 2 de junio.

¿QUÉ PLAZAS SE PUEDEN SOLICITAR?
VACANTES
PARTICIPANTES
CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO
DERECHO PREFERENTE
FORMATO Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA PETICIÓN
ANEXO I - BAREMO
RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
TRAMITACIÓN
    
Assessorament
Qualsevol situació particular la podeu consultar en el sindicat. Per a atendre les vostres consultes funcionarà un servei de dilluns a divendres, pel matí; i dilluns, dimarts i dijous per la vesprada.
   
¿QUIÉN PARTICIPA?
- Profesorado de Enseñanza Secundaria
- Profesorado Técnico de Formación Profesional
- Profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas
- Profesorado de Música y Artes Escénicas
- Profesorado de Artes Plásticas y Diseño
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

¿QUÉ PLAZAS SE PUEDEN SOLICITAR?

¿QUÉ PLAZAS PUEDE SOLICITAR EL PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA?
- Las correspondientes a la especialidad por la que aprobaron la oposición: Matemáticas, Inglés, Lengua Castellana, Valenciano, etc.
- El profesorado que haya adquirido una nueva especialidad en los procedimientos convocados en el 1994 y posteriores podrán solicitar plazas de la nueva especialidad en su propio centro.
- Las plazas de Tecnología, Psicología y Pedagogía, Economía, Procesos de Cultivo Acuícola, Procesos de Vidrio y Cerámica, Procesos de la Industria Alimentaria las puede solicitar el profesorado que, sin ser titular de estas especialidades, reúna los requisitos que se piden para cada una de ellas.

PARTICULARIDADES DE ALGUNAS ESPECIALIDADES

A) ¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE TECNOLOGÍA?
Las puede solicitar el profesorado que sea titular. 
Si no se es titular, para solicitarlas (por una sola vez) se debe estar en posesión de la titulación de Ingeniería, Arquitectura, Doctorado o Licenciatura en Ciencias Físicas, en Ciencias Químicas, en Ciencias, Licenciatura de la Marina Civil, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Diplomatura de la Marina Civil, tener destino definitivo en el Centro al que corresponde la vacante y no haber obtenido destino definitivo de esta especialidad en convocatorias anteriores.

B) ¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA?
Las puede solicitar el profesorado que sea titular. 
Si no se es titular, para solicitarlas se debe estar en posesión de la titulación de Doctorado o Licenciatura en Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación (Especialidades: Psicología o Ciencias de la Educación) o Filosofía y Letras (especialidad: Pedagogía o Psicología) o que hayan estado Diplomados en las Escuelas Universitarias de Psicología hasta 1974, tener destino definitivo en el Centro al que corresponde la vacante y no haber obtenido destino definitivo de esta especialidad en convocatorias anteriores.

C) ¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE ECONOMÍA, PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA, PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO YCERÁMICA, PROCESOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA?
Las puede solicitar el profesorado que sea titular. 
Si no se es titular, para solicitarlas (por una sola vez) se debe tener destino en el P.V. (provisional o definitivo), no haber obtenido destino definitivo de esta especialidad en convocatorias anteriores, y se debe estar en posesión de alguna de les siguientes titulaciones:

ECONOMÍA: 
Licenciaturas en: Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Empresariales; Ciencias Actuariales y Financieras; Economía; Investigación y Técnicas de Mercad. Diplomaturas en: Ciencias Empresariales; Gestión y Administración Pública.

PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA: 
Licenciaturas en Biología; Ciencias del Mar

PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERÁMICA: 
Licenciatura en Química. Ingeniería Industrial. Ingeniería Técnica Industrial especialidad Química

PROCESOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: 
Licenciatura en Biología; Química; Farmacia.

D)¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE CULTURA CLÁSICA?
Las puede pedir indistintamente el profesorado titular de Latín o de Griego, pero el que las elija estará obligado a dar tanto Latín como Griego.


¿QUÉ PLAZAS PUEDE SOLICITAR EL PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL?
Las correspondientes a la especialidad por la que aprobaron la oposición: Prácticas Administrativas y Comerciales (según la nueva nomenclatura Procesos de Gestión Administrativa y Procesos Comerciales), Prácticas de Electricidad (Instalaciones Electrotécnicas), etc.

A) ¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE TECNOLOGÍA?
Las puede solicitar el profesorado que sea titular. 
Si no se es titular, para solicitarlas (por una sola vez) se debe estar en posesión de la titulación de Ingeniería, Arquitectura, Doctorado o Licenciatura en Ciencias Físicas, en Ciencias Químicas, en Ciencias, Licenciatura de la Marina Civil, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Diplomatura de la Marina Civil, tener destino definitivo en el Centro al que corresponde la vacante y no haber obtenido destino definitivo de esta especialidad en convocatorias anteriores.

B) ¿QUIÉN PUEDE CONCURSAR A PLAZAS DE OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALIMENTOS?
Las puede solicitar el profesorado que sea titular. 
Si no se es titular, para solicitarlas (por una sola vez) se debe tener destino en el P.V. (provisional o definitivo), no haber obtenido destino definitivo de esta especialidad en convocatorias anteriores, y han de estar en posesión de alguna de les siguientes titulaciones: 
Licenciatura en Biología; Química; Farmacia
Ingeniería Técnica Agrícola


¿QUÉ PLAZAS PUEDE SOLICITAR EL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS?
De acuerdo con las especialidades en que sean titulares podrán solicitar las plazas de los Centros que figuren en el anexo III y por las especialidades que figuran en el anexo VI-c de la convocatoria.


¿QUÉ PLAZAS PUEDEN SOLICITAR LOS CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS?
De acuerdo con las especialidades en que sean titulares podrán solicitar las plazas de los Centros que figuran en el anexo IV y por las especialidades que figuren en el anexo VI-d.


¿QUÉ PLAZAS PUEDE SOLICITAR EL PROFESORADO DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS?
De acuerdo con las especialidades en que sean titulares podrán solicitar las plazas de los Centros que figuran en el anexo IV y por las especialidades que figuran en el anexo VI-e.


¿QUÉ PLAZAS PUEDE SOLICITAR EL PROFESORADO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO?
De acuerdo con las especialidades en que sean titulares podrán solicitar las plazas de los Centros que figuran en el anexo V y por las especialidades que figuran en el anexo VI-f.


¿QUÉ PLAZAS PUEDEN SOLICITAR LOS MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO?
El profesorado de este Cuerpo de acuerdo con las especialidades en que sean titulares podrá solicitar las plazas de los Centros que figuran en el anexo V y por las especialidades que figuran en el anexo VI-g.


VACANTES

A) ¿ QUÉ VACANTES DEBEN SALIR?
Todas las que haya previstas en el sistema, según la planificación educativa, en el momento de la convocatoria y, además, las que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2001 por jubilaciones u otros motivos y las resultas del propio concurso en cada especialidad. También deben salir las vacantes de los centros de nueva creación que han empezado a funcionar el curso 2001-2002.

B) ¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LES VACANTES?
Se publicarán las plazas por Centros y especialidades con anterioridad a la resolución provisional del concurso de traslados.


PARTICIPANTES

A) PARTICIPACIÓN VOLUNTÀRIA.

1. Funcionarios dependientes de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
- Quien encontrándose en servicio activo tenga dos años de antigüedad o más a la finalización del presente curso escolar en su último destino definitivo.
- Quien encontrándose en situación de servicios especiales tenga también dos años de antigüedad o más a la finalización del presente curso escolar en su último destino definitivo.
- Quien se encuentre en situación de excedencia voluntaria. Si se trata de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar contemplada a los apartados c) y d) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984 deben haber estado dos años en esta situación a la finalización del presente curso escolar.
- Aquellas personas que estén suspendidas (sancionadas) si al finalizar el curso actual han cumplido la sanción.
- Quien participe de manera voluntaria podrá incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por las restantes Administraciones educativas en los términos establecidos por éstas.

B) PARTICIPACIÓN FORZOSA.

1.- Funcionarios dependientes de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana.
- Quien habiendo reingresado al servicio activo se encuentre en un destino provisional en un Centro dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación. Si no participa se les adjudicará destino definitivo en plazas que pueda ocupar según la especialidad de la que sea titular y si no se le adjudica destino definitivo continuará como provisional.
- Quien desde la excedencia forzosa o suspensión de funciones haya perdido su puesto de trabajo (destino) desde un Centro dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación y no tenga destino provisional. Si no participa quedará en situación de excedencia voluntaria.
- Quien se reincorpore desde el extranjero o quien, habiéndolo hecho en cursos anteriores, todavía no tenga destino definitivo en el ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura y Educación. Si no participa se le adjudicará destino definitivo en plazas que pueda ocupar según la especialidad de la cual sea titulare y si no se le adjudica destino definitivo continuará como provisional.
- Todas aquellas personas que por sentencia o supresión de su puesto de trabajo (destino) se hayan quedado sin su destino definitivo. Si no concursan o no se les adjudica destino definitivo, se les adjudicará un destino provisional en el ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura y Educación.
Los puestos de trabajo (destino) se entienden suprimidos cuando haya supresión de centro sin crear otro o cuando no haya sido sustituido el puesto de trabajo por otro equivalente.
- El profesorado con destino provisional (incluido el de la oposición del 2000) que preste servicios en centros que dependen de la Conselleria de Educación. Si no participa se les adjudicará destino definitivo en plazas que pueda ocupar según la especialidad de la que sea titular y si no se le adjudica destino definitivo quedará como provisional.
- El profesorado que con pérdida de la plaza docente que desempeñaba con carácter definitivo pasó a prestar servicios en otros puestos de la Administración si ha sido cesado y ha obtenido destino en centros del ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana. Si no se le adjudica destino definitivo quedará como provisional.

- No se podrán adjudicar con carácter forzoso las plazas de Cultura Clásica.
- Se podrán solicitar plazas de otras Administraciones educativas siempre que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en las respectivas convocatorias.
- Excepción de la obligación de concursar: Queda exceptuado de la obligación de concursar el profesorado del Cuerpo de Maestros que tiene destino definitivo en los actuales servicios psicopedagógicos escolares y ha accedido al Cuerpo de Secundaria por la especialidad de Psicología y Pedagogía, y opten por permanecer en su actual puesto de trabajo. Dicha opción deberá ser manifestada por instancia según los términos que establece la convocatoria.

En todo caso se adjudicará destino según las preferencias que marca la LOGSE y las mismas oposiciones. 


CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO

Los concursantes que obtengan destino definitivo estarán obligados a adquirir el nivel de conocimiento de valenciano que les posibilite la comunicación oral y escrita del valenciano.


DERECHO PREFERENTE

DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD
Pueden hacer uso del derecho preferente a la localidad donde obtuvieron el último destino definitivo aquellas personas que provienen del exterior (R.D. 1027/1993); Decreto 70/1989 sobre la regulación del personal docente en puestos de la Administración educativa, y todas aquellas que se encuentran en el 2º o 3r año de excedencia por maternidad. 

DERECHO PREFERENTE A CENTRO
1) Plazas de Tecnología y de Psicología y Pedagogía.
El Profesorado con destino definitivo al mismo Centro al que corresponde la vacante, tendrá preferencia para ser adscrito a esas plazas si reúnen los requisitos y consignan en la instancia en primer lugar el código del Centro y la especialidad de la vacante.
2) Otras especialidades. 
- El Profesorado que haya adquirido alguna nueva especialidad en las convocatorias especiales a tal efecto convocadas en el 94 y posteriores, podrán hacer uso de este derecho, tan sólo por una vez. Deberá consignar en primer lugar el código del Centro y la especialidad de la vacante.
- También tiene derecho preferente a centro el profesorado al cual se le ha suprimido su puesto de trabajo (destino) sobre cualquier aspirante al mismo centro y siempre que reúna los requisitos para esa plaza. Debe consignar en primer lugar el código del centro y la especialidad de la vacante.
- Para plazas de las Especialidades que figuran en el anexo V del R.D. 1635/1995 de 6 de octubre. Debe consignar en primer lugar el código del Centro y la especialidad de la vacante.
- Plazas objeto de desdoble para el profesorado adscrito por la Orden de 19 de noviembre de 1996. El Profesorado adscrito a una especialidad producto de un desdoble tendrá derecho preferente a su centro y por una sola vez en las otras especialidades en que se desdobló la especialidad antigua.


FORMA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA PETICIÓN

- Sólo se podrá presentar una única instancia, ajustada al modelo de la Administración, acompañada de una hoja de servicios certificada por el Centro o una unidad Administrativa a la cual esté adscrita la persona que concursa.
- Las peticiones pueden hacerse a Centro o localidad, pudiendo compatibilizar ambas modalidades.
- Derechos Preferentes: las personas que hagan uso del derecho preferente a localidad deben consignar en primer lugar todas las plazas de la localidad en donde quieren ejercer su derecho preferente. A continuación incluirán el resto de plazas. Los que hagan uso del derecho preferente a Centro deberán consignar en la instancia de participación en primer lugar el Código del Centro y la especialidad a la que corresponde la vacante. Podrán incluir a continuación otras peticiones.
- Se debe acompañar a la instancia la documentación justificativa (original o compulsa) que se relaciona en el Anexo I referido al baremo.
- Si se participó en el concurso del curso 2000-01, en esta Conselleria, y no se retiró la documentación, se puede optar por:
- Pedir que te mantengan el baremo del curso 2000-01 y presentar únicamente nuevos méritos.
- Pedir que te vuelvan a baremar los méritos presentados el curso 2000-01 y añadir nuevos méritos.
- Pedir que te mantengan el baremo del curso 2000-01 excepto en los apartados especificados, tanto por no estar de acuerdo en el baremo concreto de ese apartado, como por aportar nuevos méritos en ése u otros apartados (esta opción es válida por apartados y no por subapartados)
- Si no se participó el curso 2000-01 se debe aportar toda la documentación justificativa para la valoración de los méritos.
-El plazo de presentación de instancias será del día 29 de octubre al 15 de noviembre, ambos inclusive.
- Toda la documentación que se presente debe tener la fecha que comprende este plazo.


ANEXO I - BAREMO

Existe un baremo específico para el Cuerpo de Catedráticos y Profesorado de Música y Artes Escénicas referido a méritos académicos, formación y perfeccionamiento que por razones de espacio no podemos reproducir.

MÉRITOS DOCENTES
1.1 Condición de Catedrático
1.1.1 Por tener adquirida la Condición de Catedrático, 6 puntos. (0.16 por mes)
1.1.2 Por cada año de antigüedad: 0.5 puntos por año. (0.04 por mes)
1.2 Antigüedad
1.2.1 Por cada año de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo al cual corresponde la vacante, 2 puntos. (0.16 por mes)
1.2.2 Por cada año de servicios efectivos como funcionario de carrera en otros Cuerpos o escalas docentes del mismo grupo o superior, 1.5 puntos. (0.12 por mes)
1.2.3 Por cada año como funcionario de carrera en otros Cuerpos o escalas docentes de grupo inferior, 0.75 puntos. (0.06 por mes)
1.2.4 Por cada año como funcionario con destino definitivo en el mismo puesto en el centro desde el cual se participa:
a) por el primero y segundo año: 2 puntos por año.
b) por el tercer año: 3 puntos.
c) por el cuarto y quinto año: 4 puntos por año.
d) por el sexto año: 5 puntos.
e) por el séptimo y octavo año: 4 puntos por año.
f) por el noveno año: 3 puntos.
g) por el décimo y siguientes: 2 puntos por año
1.2.5 Los funcionarios de carrera en expectativa de destino y los que participando por primera vez con carácter voluntario opten por la puntuación correspondiente a este subapartado en substitución del subapartado 1.2.4, 1 punto por año.
1.2.6 Plazas calificadas por la Administración como especial dificultad
a) por el primero y segundo año: 1 punto por año.
b) por el tercer año: 1.5 puntos.
c) por el cuarto y quinto año: 2 puntos por año.
d) por el sexto año: 2 puntos.
e) por el séptimo y octavo año: 2 puntos por año.
f) por el noveno año: 1.5 puntos.
g) por el décimo y siguientes: 1 punto por año

MÉRITOS ACADÉMICOS (màximo 10 punts)
1.3.1 Por doctorado y premios extraordinarios:
a) por el título de doctor en la titulación alegada para el ingreso en el Cuerpo des del cual se concursa, 5 puntos.
b) Por premio extraordinario en el doctorado de la titulación alegada para el ingreso en el Cuerpo desde el cual se concursa, 1 punto.
c) Por premio extraordinario en la titulación alegada para el ingreso en el Cuerpo desde el cual se concursa, 0.5 puntos.
d) Por el título de Doctor en otras licenciaturas: 3 puntos
e) Por premio extraordinario en otro Doctorado: 0.50 puntos
f) Por premio extraordinario en otras licenciaturas: 0.25 puntos
1.3.2 Otras titulaciones universitarias:
a) Por titulaciones de primer ciclo: por la segunda y restantes Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Arquitectura Técnica o títulos declarados equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, 3 puntos.
En ningún caso será valorable el primer título o estudios de esta naturaleza que posea el candidato
b) Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados equivalentes, 3 puntos
En el caso de funcionarios pertenecientes a Cuerpos docentes del grupo A no será valorable en ningún caso el primer título o estudios de esta naturaleza que posea el candidato.
1.3.3 Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial:
a) por el grado medio de Música y Danza, 1 punto.
b) por el ciclo elemental de Idiomas, 1 punto.
c) por el ciclo superior de Idiomas, 1 punto.

MÉRITOS POR FORMACIÓN, PERFEC., INNOV. (máx. 5 puntos)
1.4.1 Por cursos superados que tengan por objeto el perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de la especialidad y por cursos relacionados con la organización escolar o las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 0.10 pts. por cada 10 horas o 10 horas por crédito. (máx.4 puntos).
1.4.2 Por otras actividades de formación y perfeccionamiento incluida la impartición de cursos, hasta 1 punto.
1.4.3. Por cada especialidad de la que sea titular correspondiente al Cuerpo por el que se concursa distinta a la del ingreso en el mismo, adquirida a través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades regulado en el título III del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, 1 punto.

OTROS MÉRITOS (máximo 18 punts)
2.1.Publicaciones (hasta 5 puntos)
2.1.1 Por publicaciones de carácter didáctico, hasta 2.5 puntos.
2.1.2 Por publicaciones de carácter científico y proyectos e innovaciones técnicas sobre las disciplinas objeto del concurso, hasta 2.5 puntos.
2.1.3 Por méritos artísticos: Por composiciones estrenadas, grabaciones, conciertos como solistas o por premios en exposiciones y en concursos, hasta 2.5 puntos.

2.2 Valoración por trabajos desarrollados (hasta 10 puntos)
2.2.1 a) Por cada año ejerciendo la dirección en Centros públicos correspondientes a las vacantes ofertadas, 3 puntos. (0.25 puntos por mes)
b) Por cada año ejerciendo la dirección en Centros de Profesores o Recursos, 3 puntos. (0.25 puntos por mes)
2.2.2 Por cada año ejerciendo la vicedirección, la subdirección, la secretaría o jefatura de estudios y asimilados de centres públicos a los cuales corresponden las vacantes ofertadas, 2 puntos. (0.16 puntos por mes)
2.2.3 Por cada año en otros cargos directivos de Centros públicos a los cuales corresponden las vacantes ofertadas, 1 punto. (0.08 puntos por mes)
2.2.4 Por cada año ejerciendo la Jefatura de Seminario o Departamento o División en Centros públicos, asesoría de formación permanente o dirección de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, 0.5 puntos. (0.04 puntos por mes)
Sólo se valoraran los cargos directivos ejercidos como funcionario de carrera.
2.2.5 Por cada año de servicios ejerciendo cargos en la administración educativa de nivel de complemento de destino igual o superior al asignado al cuerpo por el cual participa. 1.50 puntos (0.12 por mes)

2.3 Conocimientos de valenciano: certificado de Capacitación (o título de Mestre en Valencià), 3 puntos.Sólo se valoraran los cargos directivos ejercidos como funcionario de carrera.


RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

- Los concursos se resolverán atendiendo al baremo de méritos del Anexo I.
- Los empates en el total de las puntuaciones se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, siguiendo el orden en el cual aparecen. Si continuara el empate se atenderá a la puntuación obtenida en los diferentes subapartados en el orden en que aparecen en el baremo. De resultar necesario se utilizará sucesivamente como último criterio de desempate el año en que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación obtenida. 
-La administración publicará (en los Servicios Territoriales)
- Un listado de participantes con los derechos preferentes, las puntuaciones por apartados y los participantes excluidos. Contra esta lista se podrá reclamar en un plazo de 7 días.
- Una resolución provisional del concurso, con la relación de los participantes excluidos y la indicación de la causa de exclusión. Contra esta resolución se podrán presentar reclamaciones y/o renuncia en un plazo de 7 días a partir de su exposición. 
- La toma de posesión del nuevo destino será el 1 de septiembre de 2002.


TRAMITACIÓN

Se puede solicitar recibo de la presentación de la instancia . Es recomendable presentar una fotocopia de la petición para certificar su presentación.
Si la solicitud no reuniese les datos preceptivos, se habrá de requerir a la persona solicitante para que subsane la falta en un plazo de 10 días.


tornar a la pàgina dels concursos