Concurs de trasllats. Curs 2001-02  

 guia per a participar

Educació infantil, primària
Concurs de trasllats per cobrir vacants en centres públics d’educació infantil, primària, educació especial i primer cicle d’ESO en instituts d’educació secundària i col.legis públics, en el cos de mestres. 
 

ver la guia en castellano

       


NORMES COMUNES A TOTES LES CONVOCATÒRIES
Per a poder sol.licitar llocs de treball de les especialitats del propi concurs de trasllats, s’ha d’estar en possessió de les habilitacions corresponents.
A més, caldrà acreditar “estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià, que no serà necessari si el concursant està habilitat en Filologia: Valencià. Tot això sense perjudici del que estableix la disposició addicional segona de l’Ordre de 23 de gener de 1997”. 
PRIORITATS ENTRE LES CONVOCATÒRIES
La prioritat entre les convocatòries vé determinada pel mateix ordre en que apareixen relacionades en aquesta GUIA, que és el mateix que el de la Resolució de la convocatòria.
És compatible la participació en vàries convocatòries, sempre que es tinga el dret.
PRIORITATS EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS 
Per a les convocatòries 2 i 3, la prioritat d’adjudicació s’estableix mitjançant el barem (veure Annex).
HABILITACIÓ EN NOVES ESPECIALITATS
Tenint en compte que la presentació de sol.licituds de noves habilitacións està oberta al llarg del curs, únicament tindran validesa a l’efecte d’aquest concurs aquelles que es presenten abans d’acabar el termini determinat d’aquest concurs, que és del 29 d’Octubre fins el 15 de Novembre de 2001.
CONVOCATÒRIA 1. 
Readscripció al centre

CONVOCATÒRIA 2.
Professorat que té dret, per una sola vegada i amb ocasió de vacant, a obtenir destinació en una localitat o zona determinada.

CONVOCATÒRIA 3. 
Llocs d’Educació Infantil, Primària i Primer Cicle d’ESO en Instituts i Col.legis Públics, per centres i especialitats.

ANNEX I - BAREM

    
Assessorament
Qualsevol situació particular la podeu consultar en el sindicat. Per a atendre les vostres consultes funcionarà un servei de dilluns a divendres, pel matí; i dilluns, dimarts i dijous per la vesprada.
   
ACLARIMENTS: 
En virtut de la disposició quarta de la LOGSE, només podran obtindre destí definitiu en llocs del primer cicle d’ESO en IES els participants que complisquen alguna de les següents condicions:
-Tenir destí definitiu en llocs de primer cicle d’ESO.
-Haver ingressat al cos de mestres amb anterioritat al 1 de setembre de 1998, excepte per a les places de PT als IES.
- Complir els requisits d’habilitació i capacitació que s’exigeixen.

 


CONVOCATÒRIA 1. READSCRIPCIÓ AL CENTRE

A qui va adreçada ?
1.- Al professorat que va optar per l’adscripció provisional (mal adscrit).
2.- Al professorat afectat per pèrdua provisional de destinació.
3.- Al professorat que fou adscrit a llocs transitoris, tant d’Educació Infantil i Primària com de primer cicle d’ESO en col·legis.
Queden exclosos aquells que, amb posterioritat a la pèrdua del lloc de treball, hagen obtingut destinació definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establerts.

Amb quina prioritat ?
D’acord amb el mateix ordre en què apareix relacionat més amunt.
Dins de cada supòsit, el professorat s’ordenarà per antiguitat com a definitiu al centre (1). Cas d’igualtat, es resoldrà atenent els anys de servei com a funcionari de carrera del Cos de Mestres i, en darrer terme, la promoció d’ingrés més antiga i, dintre d’aquesta, la major puntuació amb la qual va resultar seleccionat.
El professorat comprés en el supòsit 2 està obligat a demanar tots els llocs d’Infantil i Primària per als que s’estiga habilitat. Si no ho fa així, se li adjudicarà d’ofici en el centre d’origen.

Sol.licituds
- Instància
- Full de serveis tancat a data de l’últim dia de termini de presentació d’instàncies (15 de novembre de 2001).
- Còpia compulsada de la certificació de les habilitacions.
- Còpia de la resolució de la pèrdua provisional de destí, adscripció provisional o adscripció a llocs transitoris.

(1) Per a l’antiguitat al centre es considerarà, en els casos de desglosament o trasllat, la referida al centre d’origen. Igual tractament es donarà als mestres als quals els va ser suprimit el seu destí immediatament anterior.


CONVOCATÒRIA 2. 

A qui va adreçada ?
Al professorat que té dret, per una sola vegada i amb ocasió de vacant, a obtenir destinació en una localitat o zona determinada si es troba dins del següents supòsits:
a.- El professorat que tinga dret per resolució administrativa ferma.
b.- El professorat al que se li haja suprimit o transformat el seu lloc de treball.
c.- El professorat que prové dels centres a l’estranger.
d.- El professorat que, amb pèrdua de plaça definitiva, va passar a un altre lloc de l’Administració, tot i mantenint la situació de servei actiu al Cos de Mestres.
e.- El professorat en situació d’excedència per cura de fills, en el supòsit de la pèrdua del seu lloc de treball una vegada transcorregut el primer any.

Condicions per exercir el dret preferent
- Que el dret preferent es fonamente amb el corresponent nomenament.
- Que existesca lloc de treball vacant o resulta.
- Les condicions mitjançant les quals pot participar el professorat de tots aquests supòsits cal veure-les a la tercera, cinquena i sisena base d’aquesta convocatòria.
- El professorat comprés en els supòsits a i b no perdran antiguitat.

Prioritats
- La prioritat per fer efectiu el dret preferent a una localitat o zona s’estableix mitjançant l’ordenació dels supòsits enumerats més amunt.
- Dins d’un mateix grup o supòsit, la prioritat es determinarà per la major puntuació obtinguda per l’aplicació del barem.

Sol.licituds
- Instància
- Còpia del document que acredite l’exercici del dret preferent a localitat o zona.
- Documentació relacionada en la base V de les comunes a totes les convocatòries.
- En la instància s’haurà de consignar, en el lloc corresponent, la localitat o zona on s’exerceix el dret preferent.
- S’hauran d’explicitar, per ordre de preferència, totes les especialitats per a les que s’està habilitat.
- Per a obtenir centre concret, cal relacionar, per ordre de preferència, tots els centres de la localitat. Si es tracta de zona, l’agrupament de centres, també per preferència, s’ha de fer per blocs homogenis de localitats. Cas de no fer-ho així, l’Administració adscriurà d’ofici a un centre de localitat.
El termini de presentació d’instàncies serà del 29 d’Octubre fins el 15 de Novembre de 2001.


CONVOCATÒRIA 3. Provisió de llocs d’Educació Infantil, Primària i Primer Cicle d’ESO en Instituts i Col.legis Públics, per centres i especialitats.

PARTICIPANTS

- Voluntàriament:
1. Funcionariat depenent de Conselleria d’Educació:
Podran participar tots els funcionaris de carrera del Cos de Mestres, excepte els suspesos, els excedents voluntaris (si en acabar el curs no han transcorregut dos anys des que passaren a aquesta situació), i aquells que, en acabar el present curs, no hagen complit al menys dos anys des de la pressa de possessió de l’ultima destinació.
Aquests participants podran incloure en la sol·licitud places corresponents a les convocatòries d’altres administracions educatives.
2. Funcionariat depenent d’altres administracions educatives:
Sempre que acomplisquen els requisits d’aquesta convocatòria i hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit on van aprovar l’oposició (hauràn de dirigir la instància a l’òrgan que es determine en la convocatòria corresponent).

- Obligatòriament:
Estan obligats a participar, dirigint la instància a la Direcció General de Personal, tots i totes les mestres que no tinguen destí definitiu a causa de :
a) Reingressats des de la situació d’excedència o suspensió de funcions.
b) Excedència forçosa o suspensió de funcions, una volta acomplida la sanció.
c) Adscrits a places en l’exterior que hagen de reincorporar-se en el curs 2002/2003
d) Funcionariat que haja perdut el destí definitiu en compliment de sentència o resolució de recurs o supressió.
e) Provisionals que no han obtingut mai destinació definitiva.
f) Aspirants seleccionats pel procediment selectiu convocat per ordre de 10 d’abril de 2000 (DOGV de 13 d’abril)
El personal dels supòsits a), e) i f) que no participe en el concurs o que no obtinga allò sol.licitat, serà destinat lliurement, cas d’existir vacants, a llocs de treball de la Comunitat sempre que acomplisquen els requisits exigibles.
D’acord amb la convocatòria, aquells de l’apartat e) que no estigueren en possessió del Certificat de Capacitació, se’ls adjudicarà destí en centres que no realitzen cap Programa d’Ensenyament en Valencià.
El personal comprés en c) i d) o els provinents de la funció d’inspecció educativa, cas de no participar en el concurs, serà destinat lliurement per l’Administració en la mateixa forma que en el cas anterior. Si malgrat haver participat no obtingués destí d’entre tots aquells sol.licitats en les sis primeres convocatòries, seran destinats, així mateix, lliurement per l’Administració.
Les persones que es troben en l’apartat b), cas de no participar en el concurs, seran declarats en situació d’excedència voluntària. De participar i no obtenir destí dels sol.licitats en les tres primeres convocatòries seran destinats lliurement per l’Administració, com en els casos anteriors.
En cap cas es proveiran d’ofici les vacants o resultes del primer cicle d’ESO en col·legis públics d’Infantil i Primària.

DRET DE CONCURRÈNCIA I/O CONSORT
Possibilitat de que varis mestres condicionen la seua participació voluntària en un concurs a l’obtenció de destí en un o varis centres atenent les següents peculiaritats:
- S’inclouran centres d’una sola província, la mateixa per a tot el grup de concurrents.
- El màxim de concurrents serà de 4 i cal que cadascú presente instància per separat.
- De no obtenir destí tots els concurrents d’un mateix grup, es consideraran desestimades les seus sol.licituds.

PRIORITATS
Les prioritats les marca l’aplicació del barem.

VACANTS
Les vacants a proveir es publicaran al DOGV prèviament a la resolució de la convocatòria. Seran incrementades amb les resultes produïdes en totes les convocatòries. Les vacants o resultes corresponents al primer cicle d’ESO en col·legis seran de petició i adjudicació voluntària.

SOL·LICITUDS I TERMINI
- Instància ajustada al model de l’Administració.
- Màxim de 300 peticions de llocs de treball de l’Annex I de la Resolució de convocatòria.
- Les peticions seran, per especialitats, a localitat i/o centre.
- Una vegada entregada la instància, no es podrà alterar la petició.
A més a més s’ha de presentar la següent documentació (compulses o originals), reflectida a la norma 15 de la base V de la convocatòria: 
* Full de serveis, certificat i tancat a data de l’últim dia del termini de presentació d’instàncies.
* Còpia compulsada de la certificació de l’habilitació.
* Documentació acreditativa de la classificació del centre com d’especial dificultat, si s’escau.
* Documentació acreditativa dels cursos de perfeccionament (l’acreditació dels cursos ha de fer constar el nombre d’hores o crèdits (1crèdit=10hores).
* Titulacions acadèmiques distintes a la de l’ingrés al Cos de Mestres, i en aquest cas, la d’ingrés també (Perquè puntuen titulacions de primer cicle en el cas de llicenciatura, cal certificació acadèmica com que s’han cursat i superat els tres primers cursos. No puntua el curs d’adaptació).
* Còpia compulsada del Certificat de Capacitació o Títol de Mestre de Valencià. Aquestes titolacions no s’han de presentar en cas de tenir l’habilitació de Filologia-Valencià.
* Títol de Mestre de Valencià (per al barem)
- Si es va participar en el concurs de l’any 2000, es pot optar, fent-ho constar, per presentar únicament els mèrits nous .

El termini de presentació d’instàncies serà del 29 d’Octubre fins el 15 de Novembre de 2001, ambdós inclosos.
Totes les acreditacions que calga presentar s’hauran de tenir en la data que comprén aquest termini.

TRAMITACIÓ
Es pot sol·licitar rebut de la presentació de la instància. És recomanable la presentació d’una relació amb tota la documentació presentada.
Si la sol.licitud no reunira les dades preceptives, s’haurà de requerir al o a la sol.licitant per a que subsane la seua falta en un termini de 10 dies.
La direcció dels Serveis Territorials publicarà les llistes de participants amb la puntuació corresponent i obrirà un periode de 7 dies per a les reclamacions pertinents.


ANNEX I - BAREM

a) Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre des del qual s’hi participa:
1. Pel primer, segon i tercer anys: un punt per any.
Pel quart any: dos punts.
Pel cinqué any: tres punts.
Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: quatre punts per any.
Per l’onzé i següents anys: dos punts per any.
* Per al professorat amb adscripció temporal en l’estranger, en la funció d’inspecció,serveis d’investigació i suport a la docència de l’administració educativa, o llocs anàlegs, la puntuació la determinarà la permanència en l’esmentada adscripció.
* Per al professorat que participe des de la situació de provisionalitat per trobar-se en supòsit de supressió, compliment de sentència o recurs, o provenir d’excedència forçosa, es considerarà, a efectes de puntuació, l’últim centre on ha prestat serveis amb caràcter definitiu i, a més, se’ls acumularà els serveis en el centre immediat anterior. Si estan afectats per succesives supressions, l’acumulació comprendrà tots els serveis prestats com a definitius en tots els centres objecte de les supressions. 
Si es dona el cas que el mestre afectat no ha tingut cap altre destí definitiu, aleshores tindrà dret a que se li acumule la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
* Per al professorat que es trobe en el primer destí definitiu després d’un dels supòsits anteriors, tindran dret a que se’ls considere els serveis del centre on es va produir el supòsit referit.
* Aquells mestres que participen des del seu primer destí definitiu obtingut des de la seua condició de provisionals de nou ingrés, podran optar que se’ls aplique, en lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c), és a dir tots els anys de serveis com a provisionals.

b) Temps de permanència ininterrompuda amb destí definitiu en centre o lloc classificat com a d’especial dificultat, s’afegirà a la puntuació de l’apartat a), la següent:
Pel primer, segon i tercer anys: 0,50 punts per any.
Pel quart any: un punt.
Pel cinqué any: 1,50 punts.
Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: dos punts per any.
Per l’onzé i següents anys: un punt per any.
* No es computarà el temps que s’ha romàs fora del centre en comissió de serveis o supòsits anàlegs.
* Per al professorat que participe des de la situació de provisionalitat per trobar-se en supòsit de supressió, compliment de sentència o recurs, o provenir d’excedència forçosa, s’aplicaran els criteris assenyalats en l’apartat a).

c) Temps transcorregut en situació de provisionalitat si no s’ha obtingut mai destí definitiu:
1 punt per cada any de servei, fins que obtinga la propietat definitiva.

d) Anys de servei com a funcionari de carrera:
1 punt per cada any de serveis.
* En els apartats a) i b) del barem les fraccions d’any es compten com un any sencer si són de 6 o més mesos. No es compten si són inferiors a 6 .
* En els apartats c) i d) les fraccions d’any es compten a raó de 0’0833 per cada mes complet.

e) Cursos de perfeccionament organitzats per les administracions públiques competents (màxim 3,5 punts):
e.1. Cursos impartits: com a ponent, professor, coordinador... de cursos de formació: (màxim, un punt).
0,10 punts cada 10 hores acreditades.
e.2. Cursos superats: com a assistent a cursos de formació, seminaris ... (màxim, dos punts).
0,10 punts cada 10 hores acreditades (se sumaran les hores i no es puntuaran centèsimes).
e.3. Per cada nova especialitat adquirida en la convocatòria de l’Administració d’adquisició de noves especialitats, 0,50 punts.

f) Titulacions acadèmiques distintes a les allegades per l’ingrés al cos (màxim, 3 punts)
f.1. Pel títol de doctor: 2,50 punts.
f.2. Titulacions de segon cicle: Per cadascuna o títols equivalents: 1’50 pts.
f.3. Titulacions de primer cicle: Per cadascuna o estudis corresponents: 1,50 punts.

g) Altres mèrits (màxim, 11 punts)
g.1 Valoració del treball desenvolupat, publicacions i titulacions de règim especial (màxim 10 punts)
*Pels subapartats g.1.1, g.1.2 i g.1.3, només es valoraran els serveis exercits com a funcionaris de carrera.
g.1.1: Direcció en centres públics, centres de professors i institucions anàlogues: 1,50 punts per any (fraccions, a 0,125 punts per mes).
g.1.2: Secretaria, cap d’estudis, vicedirecció i vicesecretaria : 1 punt per any (fraccions a 0,0833 punts per mes).
g.1.3: Coordinació de cicle, assessoria o figures anàlogues: 0,50 punts per any (fraccions a 0,041 per mes).
g.1.4: Llocs en l’administració educativa de nivell igual o superior: 1,50 per any (fraccions a 0,125 per mes)
g.1.5: Per publicacions de caràcter didáctic: fins a 1 punt.
g.1.6: Per publicacions de caràcter científic: fins a 1 punt.
g.1.7: Titulacions de règim especial:
- Grau Mitjà de Música i Dansa: 0,5 punts.
- Cicle Elemental d’Ensenyament d’Idiomes: 0,50 punts.
- Cicle Superior d’Ensenyament d’Idiomes: 0,50 punts.
g.2 Títol de Mestre de Valencià: 1 punt

* En cas d’empat, es resoldrà tenint en compte els apartats i subapartats en l’ordre que apareixen i, si persisteix, l’any d’accés i la puntuació amb la qual va resultar seleccionat.


Concurso de traslados. Curso 2001-02  

 guía per a participar

Educació infantil, primària
Concurso de traslados para cubrir vacantes en centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial yi primer ciclo e ’ESO en institutos de educación secundaria y colegios públicos, en el cuerpo de maestros. 
 

veure la guia en valencià

 

NORMAS COMUNES A TODAS LAS CONVOCATORIAS
Para poder solicitar puestos de trabajo de las especialidades del propio concurso de traslados, se ha da estar en posesión de las habilitaciones correspondientes.
Además, será necesario acreditar “estar en posesión del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià, que no será necesario si el concursante está habilitado en Filologia: Valencià. Todo ello sin perjuicio de lo que establece la disposición adicional segunda de la Orden de 23 de enero de 1997”. 
PRIORIDADES ENTRE LAS CONVOCATORIAS
La prioridad entre las convocatorias viene determinada por el mismo orden en que aparecen relacionadas en esta GUIA, que es el mismo que el de la Resolución de la convocatoria.
Es compatible la participación en varias convocatorias, siempre que se tenga el derecho.
PRIORIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VACANTES 
Para las convocatorias 2 y 3, la prioridad de adjudicación se establece mediante el baremo (ver Anexo).
HABILITACIÓN EN NUEVAS ESPECIALIDADES
Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes de nuevas habilitaciones es indeterminado, únicamente tendran validez a efectos de este concurso aquellas que se presenten antes de terminar el plazo establecido en el presente concurso, que es del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2001.
CONVOCATORIA 1. 
Readscripción en el centro

CONVOCATORIA 2.
Profesorado que tiene derecho, por una sola vez y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad o zona determinada.

CONVOCATORIA 3. 
Provisión de puestos de Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO en Institutos y colegios públicos, por centro y especialidad.

ANEXO I - BAREMO

    
ASESORAMIENTO
CUALQUIER SITUACIÓN PARTICULAR LA PODEÍS CONSULTAR EN EL SINDICATO. PARA ATENDER VUESTRAS CONSULTAS FUNCIONARÁ UN SERVICIO DE LUNES A VIERNES, POR LA MAÑANA; Y LUNES, MARTES Y JUEVES POR LA TARDE.
   
OBSERVACIONES: 
En virtud de la disposición cuarta de la LOGSE, sólo podran obtener destino definitivo en puestos de primer ciclo de la ESO en los IES los participantes que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
-Tener destino definitivo en puestos de primer ciclo de la ESO.
-Haber ingresado en el cuerpo de maestros con anterioridad al 1 de septiembre de 1998, excepto para las plazas de PT en los IES.
- Cumplir los requisitos de habilitación y capacitación que se exigen.

CONVOCATORIA 1. READSCRIPCIÓN EN EL CENTRO

¿A quién va dirigida ?
1. Al profesorado que optó per la adscripción provisional (mal adscrito).
2. Al profesorado afectado por pérdida provisional de destino.
3. Al profesorado que fue adscrito a puestos transitorios, tanto de Educación Infantil y Primaria como del primer ciclo de ESO en colegios.
Estan excluidos aquellos que, con posterioridad a la pérdida del puesto de trabajo, hayan obtenido destino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión establecidos.

¿Con qué prioridad?
De acuerdo al orden en que aparecen relacionados más arriba.
Dentro de cada supuesto, el professorado se ordenará por antigüedad como definitivo en el centro (1). En caso de igualdad, se resolverá atendiendo a los años de servicio como funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros y, en última instancia, por la promoción de ingreso más antigua y, dentro de ésta, por la mayor puntuación con la que resultó seleccionado.
El profesorado comprendido en el supuesto 2, está obligado a pedir todos los puestos de Infantil y Primaria para los que esté habilitado. Si no lo hiciese así, se le adjudicará de oficio en el centro de origen.

Solicitudes
- Instancia.
- Hoja de servicios cerrada a fecha del último día para la presentación de instancias, que es el 15 de noviembre de 2001.
- Copia compulsada de la certificación de las habilitaciones.
- Copia de la resolución de la pérdida provisional de destino, adscripción provisional o adscripción a puestos transitorios.

(1) Para la antigüedad en el centro se considerará, en los casos de desglose o traslado, la referida al centro de origen. Igual trato se dará a los maestros a los que se les suprimió su destino inmediatamente anterior.


CONVOCATORIA 2

¿A quién va dirigida?
Al profesorado que tiene derecho, por una sola vez y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad o zona determinada si se encuentra dentro de los siguientes supuestos:
a.- Que tenga derecho por resolución administrativa firme.
b.- Que se le haya suprimido o transformado su puesto de trabajo.
c.- Que provenga de los centros en el extranjero.
d.- El profesorado que, con pérdida de plaza definitiva, pasó a otro puesto de la Administración, manteniendo la situación de servicio activo en el Cuerpo de Maestros.
e.- Situación de excedencia por cuidado de hijos, en el supuesto de pérdida de su puesto de trabajo, una vez transcurrido el primer año.

Condiciones para ejercer el derecho preferente
- Que el derecho preferente se fundamente con el correspondiente nombramiento.
- Que exista puesto de trabajo vacante o resulta.
- Las condiciones según las cuales puede participar el profesorado de todos estos supuestos hay que verlas en la tercera, quinta y sexta base de esta convocatoria.
- El profesorado comprendido en los supuestos a y b no perderán antigüedad.

Prioridades
- La prioridad para hacer efectivo el derecho preferente en una localidad o zona se establece mediante la ordenación de los supuestos enumerados más arriba.
- Dentro de un mismo grupo o supuesto, la prioridad se determinará por la mayor puntuación obtenida por la aplicación del baremo.

Solicitudes
- Instancia.
- Copia del documento que acredite el ejercicio del derecho preferente a localidad o zona.
- Documentación relacionada con la base V de las comunes a todas las convocatorias.
- En la instancia deberá consignarse, en el lugar correspondiente, la localidad o zona a la que se ejerce el derecho preferente.
- Se deberá explicitar, por orden de preferencia, todas las especialidades por las que se está habilitado.
- Para obtener un centro concreto, hace falta relacionar, por orden de preferencia, todos los centros de la localidad. Si se trata de zona, el agrupamiento de centros, también por orden de preferencia, deberá hacerse por bloques homogéneos de localidades. En caso de no hacerse así, la Administración adscribirá de oficio a un centro de la localitat.

El plazo de presentación de instancias será del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2001.


CONVOCATORIA 3. Provisión de puestos de Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO en Institutos y colegios públicos, por centro y especialidad

PARTICIPANTES

- Voluntariamente:
1. Funcionariado dependiente de la Conselleria d’Educació:
Podrán participar todos los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, excepto los suspendidos, los excedentes voluntarios (si al terminar el curso no han transcurrido dos años des de que pasaron a esta situación), y aquellos que, al finalizar el presente curso, no hayan cumplido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino.
Estos participantes podrán incluir en la solicitud plazas correspondientes a las convocatorias de otras administraciones educativas.
2. Funcionariado dependiente de otras administraciones educativas:
Siempre que cumplan los requisitos de esta convocatoria y hayan obtenido su primer destino definitivo en el àmbito donde aprobaron la oposición (deberán dirigir la instancia al órgano que se determine en la convocatoria correspondiente).

- Obligatoriamente:
Estan obligados a participar, dirigiendo la instancia a la Dirección General de Personal, todos los maestros y todas las maestras que no tengan destino definitivo a causa de :
a) Reingresados desde la situación de excedencia o suspensión de funciones.
b) Excedencia forzosa o suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
c) Adscritos a plazas en el exterior que tengan que reincorporarse en el curso 2002/2003.
d) Funcionariado que haya perdido el destino definitivo en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso o supresión.
e) Provisionales que no han obtenido nunca destino definitivo.
f) Aspirantes seleccionados por el procedimiento selectivo convocado por orden de 10 de abril del 2000 (DOGV del 13 de abril).
El personal de los supuestos a), e) y f) que no participe en el concurso o que no obtengan aquello solicitado, será destinado libremente, caso de existir vacantes, a puestos de trabajo de la Comunidad siempre que cumplan los requisitos exigibles. De acuerdo con la convocatoria, aquellos del apartado e) que carezcan del certificado de capacitación se les adjudicará destino en centros que no realicen ningún Programa d’Ensenyament en Valencià.
El personal comprendido en c) y d) y los que provienen de la función de inspección educativa, caso de no participar en el concurso, será destinado libremente por la Administración en la misma forma que en el caso anterior. Si a pesar de haber participado no obtuvieran destino de entre todos aquellos solicitados en las seis primeras convocatorias, serán destinados, así mismo, libremente por la Administración.
Las personas que se encuentren en el apartado b), en caso de no participar en el concurso, serán declarados en situación de excedencia voluntaria. De participar y no obtener destino de los solicitados en las tres primeras convocatorias serán destinados libremente por la Administración, como en los casos anteriores.
En ningún caso se proveerán de oficio las vacantes o resultas del primer ciclo de la ESO en colegios públicos de Infantil y Primaria.

DERECHO DE CONCURRENCIA Y/O CONSORTE
Posibilidad de que varios maestros condicionen su participación voluntaria en un concurso a la obtención de destino en uno o varios centros, según las siguientes peculiaridades:
- Se incluirán centros de una sola provincia, la misma para todo el grupo de concurrentes.
- El máximo de concurrentes será de 4, y es necesario que cada uno de ellos presente la instancia por separado.
- De no obtener destino todos los concurrentes de un mismo grupo, se considerarán desestimadas sus solicitudes.

PRIORIDADES
Las prioridades las establece la aplicación del baremo.

VACANTES
Las vacantes a proveer serán publicadas en el DOGV previamente a la resolución de la convocatoria. Serán incrementadas con las resultas producidas en todas las convocatorias. Las vacantes o resultas correspondientes al primer ciclo de ESO en colegios serán de petición y adjudicación voluntaria.

SOLICITUDES Y PLAZO
- Instancia ajustada al modelo de la Administración.
- Máximo de 300 peticiones de puestos de trabajo del Anexo I de la Resolución de convocatoria.
- Las peticiones serán, por especialidades, a localidad y/o centro.
- Una vez entregada la instancia, no se podrá alterar la petición.
Además, se tiene que presentar la siguiente documentación (compulsas u originales), reflejada en la norma 15 de la base V de la convocatoria:
* Hoja de servicios, certificada y cerrada en el último día del plazo de presentación de instancias.
* Copia compulsada de la certificación de la habilitación.
* Documentación acreditativa de la clasificación del centro como de especial dificultad.
* Documentación acreditativa de los cursos de perfeccionamiento (en la acreditación constará el número de horas o créditos. 1 crédito =10 horas).
* Titulaciones académicas distintas a la del ingreso en el Cuerpo de Maestros, y en este caso, la de ingreso también (para que se puntúen titulaciones de primer ciclo en el caso de licenciatura, certificación académica como que se han cursado y superado los tres primeros cursos). No puntúa el curso de adpatación.
* Copia compulsada del Certificat de Capacitació o Títol de Mestre de Valencià. Estas titulaciones no se han de presentar en caso de tener la habilitación de Filologia-Valencià.
* Título de Mestre de Valencià (para el baremo).
- Si se participó en el concurso del año 2000, se puede optar, haciéndolo constar, por presentar únicamente los méritos nuevos.

El plazo de presentación de instancias será del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2001.

Todas las acreditaciones que deban presentarse, se tendrán que poseer en la fechas que comprende este mismo plazo.

TRAMITACIÓN
Se puede solicitar un recibo de la presentación de la instancia. Es recomendable la presentación de una fotocopia de la petición a los efectos de certificar su presentación.
Si la solicitud no reunira los datos preceptivos, se requerirá al o a la solicitante para que subsane su falta en un plazo de 10 días.
La dirección de los Servicios Territoriales publicarán las listas de participantes con la puntuación correspondiente y abrirá un periodo de 7 días para las reclamaciones pertinentes.


ANEXO I - BAREMO

a) Tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que se participa:
a) 1. Por el primer, segundo y tercer año: un punto por año.
Por el cuarto año: dos puntos.
Por el quinto año: tres puntos.
Por el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo año: cuatro puntos por año.
Por el décimoprimero y siguientes años: dos puntos por años.
* Para el profesorado con adscripción temporal en el extranjero, en la función de inspección, en servicios de investigación y soporte a la docencia de la administración educativa, o puestos análogos, la puntuación la determinará la permanencia en la mencionada adscripción.
* Para el profesorado que participe desde la situación de provisionalidad por encontrarse en el supuesto de supresión, cumplimiento de sentencia o recurso, o provenir de excedencia forzosa, se le considerará, a efectos de puntuación por el apartado a), el último destino prestado con carácter definitivo y además se le acumulará los servicios en el centro inmediatamente anterior. Si están afectados por sucesivas supresiones, la acumulación comprenderá todos los servicios prestados como definitivos en todos los centros objeto de las supresiones. 
Si se diera el caso que el maestro o la maestra afectados no han tenido ningún otro destino definitivo, entonces tendrá derecho a que se le acumule la puntuación correspondiente al apartado c) del baremo.
* Para el profesorado que se encuentre en el primer destino definitivo después de uno de los supuestos anteriores, tendrán derecho a que les sean considerados los servicios del centro donde se produjo el supuesto referido.
* Aquellos maestros que participen desde el primer destino definitivo obtenido desde su condición de provisionales de nuevo ingreso, podrán optar por que se les aplique, en lugar del apartado a) del baremo, la puntuación correspondiente al apartado c), es decir, todos los años de servicios como provisionales.

b) Tiempo de permanencia ininterrumpida con destino definitivo en centro o puesto clasificado como de especial dificultad, se añadirá a la puntuación del apartado a), la siguiente:
Por el primer, segundo y tercer año: 0,50 puntos por año.
Por el cuarto año: un punto.
Por el quinto año: 1,50 puntos.
Por el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo año: dos puntos por año.
Por el décimoprimero y siguientes años: un punto por año.
* No se computará el tiempo que se ha permanecido fuera del centro en comisión de servicios o supuestos análogos.
* Para el profesorado que participe desde la situación de provisionalidad por encontrarse en el supuesto de supresión, cumplimiento de sentencia o recurso, o provenir de excedencia forzosa, se aplicarán los mismos criterios reseñados en el apartado a).

c) Tiempo transcurrido en situación de provisionalidad si no se ha obtenido nunca destino definitivo:
1 punto por cada año de servicio, hasta que obtenga la propiedad definitiva.

d) Años de servicio como funcionario de carrera:
1 punto por cada año de servicios.
* En los apartados a) y b) del baremo las fracciones de año se contarán como año entero si son de 6 o más meses. No se computarán si son inferiores a 6.
* En los apartados c) y d) las fracciones de año se computarán a razón de 0’0833 por cada mes completo.

e) Cursos de perfeccionamiento organizados por las administraciones públicas competentes (máximo, 3,5 puntos):
e.1. Cursos impartidos: como ponente, profesor, coordinador... de cursos de formación: (máximo, un punto).
0,10 puntos cada 10 horas acreditadas.
e.2. Cursos superados: como asistente a cursos de formación, seminarios ... (máximo, dos puntos).
0,10 puntos cada 10 horas acreditadas (se sumarán las horas y no se puntuarán centésimas)
e.3. Por cada nueva especialidad adquirida en la convocatoria de la Administración de adquisición de nuevas especialidades, 0,50 puntos.

f) Titulaciones académiques distintas a las alegadas para el ingreso en el cuerpo (máximo, 3 puntos).
f.1. Por el título de doctor: 2,50 puntos.
f.2. Titulaciones de 2º ciclo: por cada una o títulos equivalentes: 1,50 ptos.
f.3. Titulaciones 1er ciclo: por cada una o estudios correspondientes: 1,50 ptos.

g) Otros méritos (máximo, 11 puntos)
g.1 Valoración del trabajo desarrollado, publicaciones y titulaciones de régimen especial (máximo 10 puntos)
* Por los subapartados g.1.1, g.1.2 y g.1.3 sólo se valoraran los servicios ejercidos como funcionarios de carrera.
g.1.1: Dirección en centros públicos, centros de profesores y instituciones análogas: 1,50 puntos por año (fracciones, a 0,125 punts por mes).
g.1.2: Secretaría, jefatura de estudios, vicedirección i vicesecretaria : 1 punto por año (fracciones, a 0,0833 puntos por mes).
g.1.3: Coordinación de ciclo, asesoría o figuras análogas: 0,50 puntos por año (fracciones, a 0,041 por mes).
g.1.4: Puestos en la Administración educativa de igual nivel o superior: 1,50 puntos por año (fracciones a 0,125 por mes)
g.1.5: Por publicaciones de carácter didáctico: hasta 1 punto.
g.1.6: Por publicaciones de carácter científico: hasta 1 punto.
g.1.7: Titulaciones de régimen especial:
- Grado Medio de Música y Danza: 0,5 puntos.
- Ciclo Elemental de Enseñanza de idiomas: 0,50 puntos.
- Ciclo Superior de Enseñanza de idiomas: 0,50 puntos.
g.2: Título de Mestre de Valencià: 1 punto

* En caso de empate en la puntuación, se resolverá teniendo en cuenta los apartados y subapartados en el orden en que aparecen. Si persiste, el año de acceso y la puntuación con la que se fue seleccionado.


tornar a la pàgina dels concursos