28 d'abril, Dia Internacional de la Salut en el Treball

veure també declaració de la Confederació d' STEs


El dia 28 d'abril ha de ser aprofitat per a fer un balanç de l'actual situació sobre la Seguretat i Salut Laboral en els centres de treball. Les treballadores i treballadors expressem el nostre cansament, insatisfacció i indignació

 • per les altes taxes de sinistralitat laboral

 • per la falta de sensibilització permanentment demostrada pels empresaris i Administració per a desenvolupar els continguts de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i les seues obligacions davant la vigilància de la Salut.

- Per la quasi nul·la voluntat d'inversió econòmica, humana i material per a millorar instal·lacions i condicions de treball.

- Per la tèbia intervenció de l'Administració per a complir ella mateixa i fer complir la legislació vigent en un tema tan important.

No volem obviar els riscos laborals existents en molts sectors que, com en l'ensenyament, sanitat o administració pública, no solen ser notícia de primera pàgina, al no mesurar-se pel número de morts. Moltes malalties generades pel treball passen inadvertides per desenvolupar-se de forma lenta i ser tractades com a malalties comunes.

En aquest sentit, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyanment del País Valencià-Intersindical Valenciana ha desenvolupat la campanya PEL RECONEIXEMENT DE LES MALALTIES PROFESSIONALS A L'ENSENYAMENT en els centres docents i conjuntament amb la Confederació de STEs hem hagut d'alçar la nostra veu davant dels representants del Ministeri de Sanitat a Madrid. Dimarts vinent s'entregaran a les conselleries d'Educació, Treball i Sanitat més de 220 actes de Claustres de ensenyament públic i un bon nombre de firmes de professorat de l'ensenyament privat sol·licitant aqueix reconeixement.

D'altra banda celebrem que, la pressió exercida davant de les autoritats sanitàries i laborals, haja servit perquè l'esborrany de Recomanació Europea sobre el reconeixement de malalties professionals (elaborat per les representacions tècniques dels estats i pendent exclusivament d'aprovació de les instàncies polítiques de la Unió Europea -el Govern Espanyol s'ha compromés a impulsar-ho durant la seua presidència), incloga 12 noves malalties professionals, algunes fonamentals per a la classe treballadora, com el càncer per inhalació d'amiant i els nòduls de cordes vocals.

L'Administració té que una assumir la seua responsabilitat. No pot ni ha de col·locar-se al marge de la llei. La seguretat i salut laboral, també la dels treballadors/as públics, demanda major sensibilitat per part d'Administració i empresaris i exigeix:

· El reconeixement de totes les malalties laborals que pateixen els treballadors i treballadores, destacant en el sector públic, a més de les lesions musculoesquelétiques i els problemes de la veu, les malalties ocasionades pels riscos psicosocials, com l'estrés, el "burnout" i l'acaçament psicològic en el treball (mobbing).

· La posada en marxa dels Serveis de Prevenció en tots els àmbits laborals privats i públics, dotant-los de tots els recursos humans i materials necessaris.

· Un funcionament real dels comités de Seguretat i Salut i dels Delegats/as de Prevenció. Existència de persones responsables de seguretat i salut en tots els centres docents, donant-los la formació i el temps de dedicació necessaris.

· L'avaluació de riscos que marca la llei i, com una avaluació prèvia, l'adopció immediata de mesures davant de riscos existents i de sobra coneguts:

a) Una partida pressupostària de 56 milions de pessetes en el 2003 en els pressupostos de la Generalitat Valenciana i l'adequada en els de la resta d'empreses de titularitat privada, per a la incorporació immediata d'Equips de Protecció Individual ( micròfons i altaveus) que puguen ser utilitzats pel professorat operat per nòduls i afectats per altres malalties originades per l'ús intensiu de la veu.

b) Una especial atenció als accidents "in itinere" i a les condicions que, en funció del treball, estan obligats a desplaçar-se amb cotxe propi o oficial per a la realització del seu treball. En aquest sentit, hem presentat en tots els sectors de l'Administració Pública la campanya PENGEM LES CLAUS?, exigint que, en Mesa de Funció Pública, la Generalitat es comprometa a la publicació d'una nou Decret que regule unes condicions laborals dignes dels treballadors/as públics.

· Que les inversions que es realitza en reformar o construir els centres de treball, així com col·legis i instituts, contribuïsquen a eliminar els riscos existents.

Amb ocasió de la convocatòria de mobilitzacions entorn del dia Internacional de la Salut Laboral, proposem a més una sèrie d'activitats dirigides expressament al sector de l'ensenyança:

1.- Participació en concentracions unitàries i celebració d'Assemblees de Centre per a tractar la situació de la salut laboral en el sector i en el conjunt de la classe treballadora.

2.- Portar el tema a les classes i comentar-lo amb l'alumnat. El sistema educatiu té una gran responsabilitat en l'establiment d'una autèntica cultura de prevenció dels riscos laborals. Instem que l'Administració Educativa s'involucre seriosament en la cultura de la prevenció, tant a través de la Formació Professional, com del currículum transversal de l'Educació Primària i Secundària.

3.- Fomentar la celebració de xarrades específiques en centres de FP i facultats.

València, 26 d'abril 2002.

Área de Seguretat i Salut Laboral de FSTPV-IV


Confederación de STEs

28 de Abril, Día Internacional de la Salud en el Trabajo

En un día tan señalado aprovechamos para hacer un balance de la actual situación sobre la Seguridad y Salud Laboral en los centros de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores expresamos nuestro cansancio, insatisfacción e indignación

 • por la falta de sensibilización permanentemente demostrada por los empresarios y Administración para desarrollar los contenidos de la Ley 31/95 en materia de Prevención de Riesgos Laborales y vigilancia de la Salud.

 • por la casi nula voluntad de inversión económica, humana y material para mejorar instalaciones y condiciones de trabajo.

 • por la tibia intervención de la Administración para hacer cumplir la legislación y dar un salto cualitativo en un tema tan importante.

Los riesgos laborales en la enseñanza no suelen ser noticia de primera página al no medirse en muertos, pero existir, existen. Se trata sobre todo de enfermedades generadas por el trabajo, que se desarrollan de forma lenta, y en la mayor parte de los casos son tratadas como enfermedades comunes, corriendo incluso los tratamientos de rehabilitación a costa de las personas afectadas. Esta situación ha sido comprobada por la Confederación de STEs este año al recoger gran número de firmas de las y los profesionales de la enseñanza exigiendo el reconocimiento de sus enfermedades profesionales.

Ante esta situación la Confederación de STEs celebra el próximo reconocimiento de los nódulos en las cuerdas vocales como enfermedad profesional, pero demanda mayor sensibilidad por parte de Administración y empresarios y exige:

 • El reconocimiento de las enfermedades profesionales existentes en el sector, el estrés, las lesiones musculoesqueléticas y los problemas de voz.

 • El nombramiento de personas responsables de seguridad y salud en todos los centros docentes, dándoles la formación y el tiempo de dedicación necesarios.

 • Una dotación suficiente y no meramente testimonial de los Servicios de Prevención, y que éstos sean propios de la Administración .

 • Un funcionamiento real de los Comités de Seguridad y Salud.

 • La evaluaciones de riesgos, que en muchos casos ni siquiera se han hecho, no pueden ser un papel más para guardar en el cajón. Hay que tomar medidas concretas para prevenir los riesgos que se vayan detectando.

 • Que las inversiones que se realizan al reformar o construir centros de enseñanza contribuyan a eliminar los riesgos existentes y no generen otros nuevos.

 • Especial atención a la creciente importancia de los riesgos psicosociales en el sector de la enseñanza.

Pero además, el sistema educativo tiene una gran responsabilidad en el establecimiento de una auténtica cultura de prevención de los riesgos laborales. Buena parte del personal que trabajará en un futuro más o menos próximo se encuentra actualmente en nuestros centros, siendo la etapa vital más adecuada para interiorizar los hábitos personales de prevención.

Por ello instamos a la Administración Educativa a que se involucre seriamente en la cultura de la prevención, tanto a través de la Formación Profesional, como del currículo transversal de la Educación Primaria y Secundaria.

Con ocasión de la convocatoria de movilizaciones en torno al día Internacional de la Salud Laboral, proponemos además una serie de actividades dirigidas expresamente a nuestro sector de la enseñanza:

1.- Celebración de Asambleas o reuniones de Claustros para tratar la situación de la salud laboral en el sector y en general, con la participación de todos los trabajadores y trabajadoras del centro.

2.- Llevar el tema a las clases y comentarlo con el alumnado.
3.- Hacer concentraciones en la puerta del centro.
4.- Fomentar la celebración de charlas específicas en centros de FP y facultades.

Igualmente os sugerimos, tanto para estos días como para el resto del curso, visitar las revistas ERGA FP Y ERGA PRIMARIA TRANSVERSAL, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, disponibles en internet en la dirección www.mtas.es/insht/information/p_tecn.htm donde podréis encontrar numerosas actividades para trabajar la prevención desde diferentes áreas o desde las propias tutorías.

CONFEDERACIÓN DE STEs

 

     anar a la pàgina intersindical / ensenyament / sanitat / serveis públics