Informació sobre els estudis de Prevenció de Riscos Laborals en la Formació Professional Específica

1. El títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

El títol de formació professional de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals es va establir en el REIAL DECRET 1161/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'establix el títol de Tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals i les corresponents ensenyances mínimes. BOE de 21 de novembre

Aquest cicle formatiu:

- és de Grau Superior, s'integra en la Família Professional de Manteniment i Servicis a la Producció. Té 2000 h. de duració

- el professorat que pot donar classe es concreta segons l'especialitat, així:

- per a la gestió de la prevenció, especialitat d'ergonomia i psicosociologia, és el de Formació i Orientació Laboral;

- l'especialitat de seguretat la podrà donar el professorat de secundària d'Organització i projectes de fabricació mecànica i sistemes energètics; i

- l'especialitat d'Higiene Industrial, el d'Anàlisi i química industrial i Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics.

2.- El Currículum del cicle formatiu.

En el RD anterior es determinen les ensenyances mínimes, encara que el Currículum del cicle formatiu corresponent al Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals ha sigut publicat en el REIAL DECRET 277/2003, de 7 de març, pel qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals. BOE núm. 74, de 27 de Març.

3.- Legislació.

Ambdós normatives poden visitar-se en la següent adreça

4.- El cicle formatiu en el País Valencià.

La informació de la Conselleria està en la seua pàgina referida a la Formació Professional Específica, en concret en aquesta adreça

5.- Els centres educatius que oferixen el cicle formatiu.

Són quatre, tres públics (INSTITUT E.SECUNDÀRIA VICENTE BLASCO IBAÑEZ de València, l'INSTITUT EDUCACIO SECUNDÀRIA POLITECNIC de Castelló i INSTITUT E.SECUNDÀRIA ANTONIO JOSE CAVANILLES d'Alacant) i un privat (FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARI-TECNIC PROF.)

6.- En relació a estudis universitaris sobre prevenció

Es pot llegir l'article especialitzat en la revista de Prevenció i Salut, en l'adreça:

 

 

tornar a salut laboral