logo_intersindical

Intersindical Valenciana > Salut laboral i medi ambient > Salut Laboral

Intersindical exigeix a Educació el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

01 / 08 / 2017 | Intersindical

La Conselleria d’Educació no ha adjudicat destí en Comissió de Serveis a un professor de secundària, funcionari de carrera, “per competitivitat”, malgrat l’informe realitzat pel metge de treball de l’INVASSAT, que proposava el canvi de Centre per causes psicosocials.


L’informe mèdic es va presentar, d’ofici, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i es va incorporar a la seua sol·licitud d’un lloc de treball en Comissió de Serveis com a professor d’Ensenyament Secundari, segons la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. Malgrat l’informe, no se li va concedir cap Centre en Comissió de Serveis, segons s’indicava en l’Annex V, “per competitivitat”, tot i quedar disponibles places sol·licitades pel docent a menys de 40 km del seu domicili familiar.

El 20 de juliol va presentar una queixa sense rebre resposta, per la qual cosa es va tornar a sol·licitar l’adjudicació de Centre en Comissió de Serveis per causa psicosocial a la Subdirecció General de Personal Docent, per una delegada de Prevenció del STEPV-IV i per l’interessat.
Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació, com a qualsevol empresa, que aplique les mesures procedents sobre canvi i modificació de lloc de treball. Aquest fet suposa un incompliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals que disposa el següent: “Article 25. Protecció de treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos. 1. L’empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors i treballadores que, (…), siguen especialment sensibles als riscos derivats del treball. A tal fi, haurà de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries. Els treballadors no seran emprats en aquells llocs de treball en els quals, (…), puguen ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l’empresa posar-se en situació de perill (…) es troben manifestament en estats o situacions transitòries que no responguen a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball”.
Demanem a la Conselleria d’Educació que es prenga de debò la Prevenció, que evite posar en risc la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors, que rectifique i duga a terme les propostes dels metges de treball, perquè la salut laboral és molt important, és la salut de les persones que treballen, i amb la salut no es juga.
Amb la salut laboral no es juga!El més recent

Troba'ns al Facebook