Curs Prevenció de riscos laborals

Data d'inici  20 / 10 / 2018 Data de finalització  09 / 12 / 2018 Professorat responsable  Damian Crespo

Certificat per --


Objectius
Donar a les persones interesades en salut laboral la formació bàsica en riscos laborals
Continguts
1. CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
1.1. MARC NORMATIU
1.1.1. Normativa Internacional
1.1.2. Normativa nacional bàsica
1.1.3. Llei 31/1995 LPRL
1.1.4. Llei de reforma del marc normatiu de la Llei 31/95
1.1.5. Reglament 39/97
1.1.6. Drets i deures de l’empresari
1.1.7. Drets i deures del treballador
1.1.8. Responsabilitats
1.2.CONTROL DE LA SALUT DELS TREBALLADORS
1.3. ACCIDENT, INCIDENT I AVARIA
1.4. MALALTIES PROFESSIONALS

2. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
2.1. ORGANISMES INTERNACIONALS RELACIONATS AMB LA PRL
2.2. ORGANISMES NACIONALS RELACIONATS AMB LA PRL
2.3. ÒRGANS DE PREVENCIÓ EN EL CENTRE DE TREBALL
2.4. MODALIDATS ORGANITZATIVES DE LA PREVENCIÓ

3. RISCOS ESPECÍFICS DELS DOCENTS
3.1. RISCOS DERIVATS DEL TREBALL
3.1.1. Risc elèctric
3.1.2. Caigudes al mateix nivell
3.1.3. Ordre i netedat
3.1.4. Riscos del medi ambient
- Soroll
- Condicions termohigromètriques
- Il·luminació
- Ventilació

3.2.RISCOS DERIVATS DE LA CÀRREGA DE TREBALL
3.2.1. Riscos derivats de la veu i la seua prevenció
3.2.2. Problemes musculoesquelètics
3.2.3. Treball amb pantalles de visualització de dades
3.2.4. Riscos psicosocials específics
- Utilització del clarió
- Insatisfacció laboral
- Estrés-depressió
- Síndrome d’esgotament professional (Burnout)
- Assetjament psicològic (mobbing)
Metodologia
A mesura que es van aportant els conceptes, l'alumnat deu de realitzar pràctiques (tests i proves d’aprenentatge) sobre persones de referència durant tot el curset.
Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Nivell d’implicació en les activitats i dinàmiques proposades.
- Aportacions al fòrum sobre les temàtiques proposades
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 17 h a 20h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.
Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Per a realitzar l'inscripció fes clic ací abans 15/09/18
Àrea i nivell Formació en Salut Laboral
Competències professionals Salut Laboral
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Local STAS C/Juan de Mena, 22- 46008-València i en aulavirtual.esfmb.org
 
Horari El 20/10/18 de 18 a 20h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 10 Total d'hores 50
Preu per a l'afiliació Gratuït
Preu per a no afiliades 130,00€
Matricula't