Polítiques d’igualtat als centres educatius

Data d'inici  30 / 10 / 2018 Data de finalització  30 / 04 / 2019 Professorat responsable  Mari Carmen Gil

Certificat per Universitat de València


Objectius
Formació en igualtat de gènere i coeducació en general.
Acompanyament i assessorament de les tasques de la persona coordinadora del Pla de convivència i Igualtat dels centres educatius de La Comunitat Valenciana.
Seguiment de les accions dirigides a alumnat, professorat i pares/mares dels centres educatius, contemplades en el Pla de convivència i Igualtat.
Proporcionar al professorat informació sobre ofertes formatives locals, autonòmiques i estatals.
Continguts
Coeducació: concepte i implicacions.
Llenguatge inclusiu
Normatives i regulacions generals i específiques als centres docents quant a la igualtat de gènere.
La figura de la persona coordinadora del Pla de Convivència i Igualtat als centres docents de la Comunitat Valenciana
Guies i orientacions pel que fa a l'aplicació de la coeducació. Plans d'igualtat a ls centres educatius i projectes de centre.
El currículum explícit i el currículum ocult.
Exemples de bones pràctiques.
Pràctica d'activitats als centres docents:
U.D per a infantil, primària, secundària, persones adultes.
Unitats didàctiques LGTBI.
Recursos de formació per a professorat.
Metodologia
Metodologia activa, participativa , pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l 'assistent. Acompanyada de l'ús de la pla taforma moodle com a eina TIC amb recursos digitals.
Xerra des expositives de formació sobre temes específics i treball col·laboratiu al vol tant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
Procedi ment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line
Horari d'atenció del tutor
Els dies de classe.

Comunicació amb el/la tutora
Els dies de classe

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Coeducació
Modalitat Presencial Lloc de realització A les diferents seus del STEPV  Horari Els dies presencials de 17 a 20h
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 90 Mínim de participants 15 Total d'hores 90
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 120