Creació i defensa de la programació didàctica.

Data d'inici  05 / 02 / 2018 Data de finalització  11 / 04 / 2018 Professorat responsable  Robert Rey Escobí i David Álvarez Puig

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Aprofundir en els conceptes bàsics d’una programació didàctica: les competències bàsiques, continguts, competències clau i d’àmbit, criteris d’avaluació, etc. • Defensar la programació que es realitze de forma individual, enfrontant els problemes i dificultats reals que es donen a la fase d’oposició docent. • Establir els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació, que unifiquen i cohesionen els diferents apartats de la programació didàctica. • Organitzar les hores que disposa la matèria, dintre del calendari escolar, segons les competències a aconseguir i els continguts a desenvolupar. • Integrar els objectius de l’etapa i de les diferents àrees o matèries amb les competències bàsiques curriculars, per garantir que es treballen amb una pauta clara. • Definir la forma amb que s’han d’adquirir les competències bàsiques per part de l’alumnat a través de les diferents àrees, matèries o àmbits.

Continguts
• Organització de l’acció tutorial de la matèria i de l’àmbit corresponent. • Mesures adequades d’atenció a la diversitat i accions a desenvolupar dins de l’aula, amb la coordinació de l’equip pedagògic i psicopedagògic. • Pautes de treball eficaç per assegurar l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat en finalitzar l’etapa. • Tractament de diferents modalitat d’avaluació, construcció dels instruments bàsics per a dur a terme l’avaluació amb uns criteris clars i coherents. • Propostes d'inclusió d’activitats interdisciplinàries que donen sustent als objectius de la matèria i que es relacionaran amb les competències bàsiques. • Desenvolupament de les habilitats expositives, amb un especial èmfasi en la capacitat de síntesi i de comunicació clara de les idees. • Treball específic sobre diferents tècniques de llenguatge corporal, on s’adeqüen els gestos i les accions als conceptes que es tracten de forma habitual a les presentacions i exposicions o defenses orals.

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Activitats dirigides i avaluades telemàticament a través de la plataforma Moodle de l’Escola Sindical de Formació • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats...
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència discursiva
Modalitat Semipresencial Lloc de realització València, c/ Juan de Mena, 18 i aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari De 17:00 a 19:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100
Matricula't