Coeducant amb diversos llenguatges

Data d'inici  08 / 05 / 2017 Data de finalització  16 / 06 / 2017 Professorat responsable  Carmen Cañabate i Pilar López

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
1. Reflexionar sobre aspectes relacionats amb diversos llenguatges que ens permetin aprofundir en la igualtat de gènere i la manera d'incloure-la en el currículum escolar.
2. Aprofundir en el coneixement de propostes que advoquen per la utilització d'un llenguatge no sexista.
3. Aportar eines teoricopràctiques per millorar les Bones Pràctiques en l'ús no sexista del llenguatge.
4. Analitzar els continguts socialitzadors que transmeten a través del llenguatge de la imatge en el els diferents mitjans com publicitat, cinema, videojocs ...
5. Reflexionar sobre la planificació d'activitats d'aula que permetin l'ús dels diferents mitjans de comunicació i informació com a recursos didàctics i agents socialitzadors

Continguts
BLOC 0: MOODLE per a estudiants
BLOC 1: La comunicació amb perspectiva de gènere
BLOC 2: Ús no sexista del llenguatge.
BLOC 3: El llenguatge publicitari i la igualtat.
BLOC 4: La televisió vista amb perspectiva de gènere.
BLOC 5: El cinema com a recurs per a la coeducació.
BLOC 6: Les TIC ¿una nova bretxa de gènere?

Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual
- Realització de tests periòdics

Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 100 Mínim de participants 20 Total d'hores 50 h
Preu per a l'afiliació 95 € Preu per a no afiliades 125 €