Ús del Drive al àmbit docent

Data d'inici  16 / 05 / 2017 Data de finalització  23 / 06 / 2017 Professorat responsable  Jose Enrique Asensi

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
L'usuari serà capaç d'organitzar documents en carpetes i subcarpetes dins de la seva unitat de treball; treballar amb documents de text i fulls de càlcul de forma col·laborativa; utilitzar formularis per recopilar informació; usar aplicacions d'utilitat en l'àmbit docent.

Continguts
BLOC 0: MOODLE per a estudiants
BLOC 1: Crear estructura de carpetes i directoris
BLOC 2: Compartir arxius
BLOC 3: Crear formularis
BLOC 4: Crear full de càlcul
BLOC 5: Treball col·laboratiu
BLOC 6: Aplicacions de DRIVE
BLOC 7: Google Calendar

Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual
- Realització de tests periòdics

Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències TICs
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants

100

Mínim de participants 15 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 60 € Preu per a no afiliades 90 €