Anglés per a docents

Data d'inici  25 / 05 / 2017 Data de finalització  30 / 06 / 2017 Professorat responsable  Alberto Canet

Certificat per Ministeri d'Educació


Objectius
- Conèixer i valorar la llengua estrangera com a vehicle per comprendre i respectar altres cultures.
- Adquirir el vocabulari per poder expressar-se en anglès sobre un seguit de temes d'actualitat, i per expressar fets vitals propis.
- Llegir i comprendre textos diversos d'un nivell adequat a les capacitats i interessos de l'alumnat per tal d'extreure informació general i específica.
- Escriure textos amb finalitats diverses sobre diferents temes utilitzant recursos adequats de cohesió i coherència.
- Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions comunicatives variades, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.
- Utilitzar estratègies d'aprenentatge i tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, per obtenir, seleccionar informació per escrit.
- Adquirir hàbits de bona pronunciació mitjançant l'ús de material auditiu per a la seva repetició.
- Aprendre regles de la llengua per utilitzar amb correcció els components estructurals i funcionals bàsics de la llengua estrangera en contextos reals de comunicació.

Continguts
BLOC 1: MOODLE per a estudiants
BLOC 2: Traveling the world
BLOC 3: Holidays
BLOC 4: Stages of life
BLOC 5: Beach or mountain?
BLOC 6: Climate change
BLOC 7: Healthy lifestyles

Metodologia
- Lliurament de materials teòrics en l’aula virtual
- Realització de tests periòdics

Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs; informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctiques
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 100 Mínim de participants 20 Total d'hores 30 h
Preu per a l'afiliació 60 € Preu per a no afiliades 80 €