Preparació de la prova de concurs de mèrits per a l’exterior

Data d'inici  18 / 02 / 2017 Data de finalització  25 / 02 / 2017 Professorat responsable  Pere Vilches i Robert Rey

Certificat per Universitat de València


Objectius
- Preparar el professorat per a les proves de selecció a realitzar dins del concurs per a ocupar places docents a l’exterior.
- Donar a conéixer al professorat interessat quins són els objectius de l’acció educativa espanyola a l’exterior.
- Analitzar la situació específica dels països on es convoquen places.
- Oferir una metodologia per a la resolució de les proves teòrica i pràctica a realitzar.

Continguts
- Estudi de les darreres convocatòries.
- Situació específica del país o dels països que se sol·liciten.
- Plantejaments didàctics de les places que se sol·liciten.
- Legislació bàsica sobre el sistema educatiu.
- Resolució de proves teòriques de convocatòries anteriors i d'altres possibles.
- Resolució de proves pràctiques de convocatòries anteriors i d'altres possibles
Metodologia
- El curs està distribuït en 2 sessions d’assistència obligatòria en les quals es durà a terme la resolució de casos pràctics a través de l’Aula Virtual de l’Escola.
- Pràctica. Explicació per part del professorat dels continguts.
- Aclariment de dubtes.
- Dos exercicis pràctics sobre els continguts exposats.

Impresindible portar a les sessions presencials ordinador personal o tauleta
Criteris d'avaluació
Assistència a les sessions presencials.
Realització de dos treballs, un de teòric i un altre de pràctic.
Realització de les activitats que propose el professorat.
Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 18 a 20 h.
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.
Coneixements previs
- Informàtica al nivell d’usuari.

- Haver realitzat un curs d'acció educativa a l'exterior amb l'ESFMB en els darrers tres anys
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria de la plataforma).
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs i d'altres que considere el professorat.
Informació
Pendent de confirmació del certificat de la UVEG

L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificatsL'ESFMB es reserva el dret a realitzar canvis en la gestió i horaris del curs, que seran notificats a l'alumnat amb antelació suficient (7 dies abans de l'inici).
Àrea i nivell Funcionaris/àries que hagen fet algun curs d'exterior amb l'ESFMB Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu de València i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari Dissabtes 18/02 i 25/03 de 9 a 21 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 40 h
Preu per a l'afiliació 90 € Preu per a no afiliades 120 €